Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật cho vũ khí, trang bị mới

10/15/2021 9:32:28 AM

Vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại của Quân đội nói chung và của Binh chủng Tăng thiết giáp nói riêng là tài sản đặc biệt của quốc gia cần phải giữ gìn, bảo quản nghiêm ngặt; đồng thời, là phương tiện quan trọng để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội và Binh chủng. Nhận thức rõ điều đó, trên cơ sở thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng, sự hướng dẫn của Tổng cục Kỹ thuật và các cơ quan chuyên ngành cấp trên, Cục Kỹ thuật Binh chủng Tăng thiết giáp đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tổ chức, quản lý, khai thác làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Binh chủng, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng “lực lượng đột kích mạnh” của Quân đội.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác kỹ thuật, trọng tâm là Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), Nghị quyết số 421/NQ-ĐU của Đảng ủy Binh chủng về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Chỉ lệnh công tác kỹ thuật hằng năm của Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Cục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kỹ thuật với vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, Cục tập trung nghiên cứu, tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động về công tác kỹ thuật, bảo đảm sát đặc điểm, nhiệm vụ. Trước thực trạng kinh nghiệm thực tế của một số cán bộ, nhân viên kỹ thuật về các loại phương tiện kỹ thuật mới còn hạn chế, thiếu cán bộ kỹ thuật cấp phân đội,... Cục đã tham mưu cho Đảng ủy đột phá vào lãnh đạo xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, tập huấn, chuyển giao công nghệ,... nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và thành viên kíp xe. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của Binh chủng nắm chắc, khai thác sử dụng tốt vũ khí, trang bị có trong biên chế và từng bước khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại.

Từ yêu cầu ngày càng cao về vũ khí, trang bị, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho các nhiệm vụ của Binh chủng, Cục đầu tư nghiên cứu, tham mưu cải tiến một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật đang sử dụng thành vũ khí, trang bị mới, phù hợp với yêu cầu thực tế, nâng cao tính năng kỹ - chiến thuật. Thời gian qua, để mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật mới phù hợp, Cục kết hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tiến hành xây dựng cấu hình và đồng bộ trang thiết bị kèm theo cho các loại vũ khí cần mua, bảo đảm phù hợp với đặc điểm địa hình, thời tiết, nghệ thuật quân sự Việt Nam; từ đó tham mưu cho Binh chủng, Bộ Quốc phòng đặt nhà sản xuất theo đúng ý định, tiến hành mua sắm, chuyển giao công nghệ, vận chuyển, nghiệm thu, huấn luyện, khai thác sử dụng. Đồng thời, ngành Kỹ thuật tích cực tham mưu giúp Binh chủng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; tổ chức tốt các cuộc hội thi, hội thao, đợt tập huấn kỹ thuật,... góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại của Binh chủng.

Huấn luyện chuyển giao xe T-90S

Cùng với đó, Cục Kỹ thuật tập trung tổ chức, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và cơ sở kỹ thuật Tăng thiết giáp thuộc Binh chủng tiến hành toàn diện các mặt công tác kỹ thuật, bảo đảm cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại luôn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Về bảo đảm trang bị, hằng năm, Cục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, nắm chắc thực lực, chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp, tổ chức bảo đảm kịp thời, chính xác, đúng, đủ số lượng, chất lượng và đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật theo nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị Tăng thiết giáp; trong đó, tập trung các phương tiện mới, hiện đại cho các đơn vị làm nhiệm vụ quan trọng, như: sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, đội tuyển xe tăng tham gia Army Games, v.v. Về bảo đảm kỹ thuật cho các trang thiết bị, Cục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt chế độ, nền nếp, quy định của Ngành về công tác bảo đảm kỹ thuật cho trang thiết bị mới, hiện đại. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất theo phân cấp, Ngày kỹ thuật; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước, trong và sau sử dụng, luôn duy trì hệ số kỹ thuật cao (Kt = 1). Trước thực trạng các cơ sở bảo đảm kỹ thuật của Binh chủng phần lớn được xây dựng từ lâu, một số đã xuống cấp và lạc hậu, công năng sử dụng không phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật, nhất là đối với trang thiết bị mới, hiện đại, Cục tham mưu với Bộ Tư lệnh Binh chủng tiến hành quy hoạch lại, bảo đảm đạt tiêu chí tầm nhìn đến năm 2030; trực tiếp chỉ đạo triển khai củng cố, nâng cấp kho tàng, trạm xưởng, khu kỹ thuật, nhà che đậy bảo đảm đúng tiến độ; trong đó, đầu tư chiều sâu về công nghệ cho các xưởng sửa chữa được Cục đặc biệt chú trọng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ, nhất là bảo đảm an toàn trong tiếp nhận, vận chuyển, cất chứa, v.v. Ngoài ra, Cục thường xuyên phối hợp với Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Quân đội, tổ chức kiểm định các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về độ an toàn của các đơn vị trong Binh chủng.

Để làm chủ vũ khí, trang thiết bị mới, hiện đại, binh chủng đẩy mạnh huấn luyện kỹ thuật; đây là một trong các nội dung quan trọng, trực tiếp quyết định chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật ở đơn vị. Thời gian qua, Cục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tuyển chọn, cử cán bộ có trình độ chuyên môn tốt đi tiếp nhận, chuyển giao công nghệ vũ khí, trang thiết bị mới, hiện đại tại nơi sản suất, làm “nhân cốt” về kỹ thuật để huấn luyện, phổ biến lại trong đơn vị. Hằng năm, Binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch, chương trình huấn luyện theo mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Binh chủng và hướng dẫn công tác huấn luyện kỹ thuật của Tổng cục Kỹ thuật; tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện kỹ thuật, trình độ quản lý, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Tổ chức tốt các lớp tập huấn chuyên ngành kỹ thuật1, biên soạn, biên dịch, hiệu đính tài liệu, hội thao “Kíp xe tăng giỏi”,... giúp nâng cao trình độ chỉ huy, quản lý, khai thác sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại cho bộ đội. Thường xuyên rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật để có kế hoạch đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, sử dụng, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Cùng với đó, hoạt động khoa học thường xuyên được duy trì tốt, công tác thông tin khoa học - kỹ thuật quân sự, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin Tăng thiết giáp được đẩy mạnh. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các cơ quan, đơn vị, nhà trường duy trì sôi nổi, rộng khắp, nhiều đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được nghiên cứu có tính khả thi cao. Từ năm 2015 đến nay, toàn Binh chủng có hơn 200 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu, áp dụng vào thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Riêng 6 tháng đầu năm 2021, biên soạn 05 đầu tài liệu mới; biên dịch, hiệu đính 50 đầu tài liệu về xe tăng T-90S/SK, phục vụ tốt cho công tác kỹ thuật. Công tác quản lý kỹ thuật được Ngành chú trọng, quản lý chặt chẽ cả vũ khí, trang bị và nhân lực kỹ thuật với nhiều biện pháp hiệu quả. Những năm gần đây, Cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ quản lý theo sổ sách, mẫu biểu và thường xuyên tổ chức kiểm tra trên thực tế. Đến nay, hệ thống kế hoạch, văn kiện công tác kỹ thuật cho các nhiệm vụ của các đơn vị luôn được bổ sung, hoàn thiện; hệ thống biển bảng, mẫu biểu, sổ sách chính quy, thống nhất, số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật mới được quản lý chặt chẽ từ cơ sở đến Bộ Tư lệnh, không để mất mát, xuống cấp.

Để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, Binh chủng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy, cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của công tác kỹ thuật đối với vũ khí, trang bị kỹ thuật nói chung, các loại mới, hiện đại nói riêng; đồng thời, xác định rõ tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ quan trọng này. Đẩy mạnh thực hiện “Cuộc vận động quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Duy trì nghiêm nền nếp công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm toàn diện các nội dung về công tác kỹ thuật theo quy định của Điều lệ công tác kỹ thuật Tăng thiết giáp; kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập, tìm ra phương hướng khắc phục, bảo đảm tốt cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại của Binh chủng; lấy kết quả, chất lượng công tác kỹ thuật là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ.

Trên đây là kết quả đồng thời cũng là kinh nghiệm bước đầu về tổ chức, thực hiện trong việc nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại của Binh chủng Tăng thiết giáp. Với ý thức chính trị cao, thời gian tới, ngành Kỹ thuật Binh chủng Tăng thiết giáp, nòng cốt là Cục Kỹ thuật Binh chủng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiên cứu, vận dụng các giải pháp về thực hiện công tác kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại một cách quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo; nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về sử dụng, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại của Binh chủng trong tình hình mới.

Đại tá ĐỖ VĂN DIỆP, Chủ nhiệm Kỹ thuật Binh chủng
________________

1 - Sáu tháng đầu năm 2021, Binh chủng đã tổ chức tập huấn cho 71 cán bộ đầu ngành kỹ thuật; tập huấn công tác quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng xe T-90S/SK cho cán bộ kỹ thuật, thành viên kíp xe các đơn vị, nhà trường trước khi tiếp nhận loại xe tăng này.