LLVT Thành phố Hồ Chí Minh chung sức, đồng lòng cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong cuộc chiến chống “giặc” Covid -19