Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạngTrước tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều chuyển biến thuận lợi, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sáng suốt của Người và Đảng ta, cách mạng Việt nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên kỳ tích Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.