Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng  trong tình hình mới

2/4/2020 3:04:38 PM

Giữ vững nền tảng tư tưởng luôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có liên quan mật thiết đến sinh mệnh của Đảng và cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình mới.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo trong điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Từ chỗ coi chủ nghĩa Mác – Lê-nin là “cái cốt của Đảng”, “cái gốc của Đảng”, đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (năm 1951), Đảng ta xác định chủ nghĩa Mác – Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Đảng. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (năm 1960), Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê-nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng ta khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng.

Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng đã quyết định bản chất cách mạng và khoa học của Đảng, lập trường cách mạng triệt để, quan điểm khoa học, phương pháp biện chứng duy vật để giải quyết đúng đắn những vấn đề của cách mạng nước ta cũng như thời đại đặt ra. Kiên trì và tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định, giữ vững nền tảng tư tưởng và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Điều đó có ý nghĩa quyết định mọi thành tựu của công cuộc đổi mới để đất nước vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mặc dù trong bối cảnh mới của tình hình thế giới còn nhiều phức tạp, khó khăn, thử thách đối với Đảng và cách mạng Việt Nam.

   Ngày nay, trước bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới và trong nước, chúng ta phải giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở sự kiên định và tích cực bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, chúng ta phải đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, kiên quyết phòng chống bệnh giáo điều, chủ quan duy ý chí, để góp phần củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi phải thường xuyên củng cố, tăng cường các thành tố của nền tảng tư tưởng bảo đảm sự chắc chắn nhất, vững chắc nhất và không ngừng phát triển của nền tảng tư tưởng của Đảng. Quá trình liên tục này cần phải xem xét các yếu tố chủ quan nội tại và các yếu tố tác động của khách quan, là quá trình tiến hành một cách đồng bộ, tổng thể các chủ trương, giải pháp dựa trên các nguyên tắc bất di, bất dịch và thật sự khoa học, hiệu quả cao với sự tham gia của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Để giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới cần quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35 -NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và các nghị quyết Trung ương, nghị quyết các kỳ Đại hội của Đảng về công tác tư tưởng, lý luận của Đảng. Theo tinh thần đó, trong tình hình mới chúng ta cần coi trọng và thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, kiên định và giữ vững chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng. Tư tưởng chính trị thể hiện trước hết ở chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trước hết phải giữ vững chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên định nền tảng tư tưởng sẽ quyết định đến việc giữ vững nền tảng tư tưởng, ngăn ngừa mọi biểu hiện xa rời bản chất cách mạng và khoa học của Đảng. Bởi vì, việc kiên định hay xa rời bản chất của Đảng là vấn đề sinh tử, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt… Đảng mà không có chủ nghĩa như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”. Chủ nghĩa đó, theo Nguyễn Ái Quốc là chủ nghĩa Mác – Lê-nin, vì đó là “chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất”.

Hai là, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng để xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị của Đảng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng.

Bản lĩnh chính trị là phẩm chất đặc biệt quan trọng và nhất thiết phải có đối với Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bản lĩnh chính trị giúp cho người cán bộ, đảng viên kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định đường lối đổi mới của Đảng,… Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là biểu hiện của sự giảm sút về bản lĩnh chính trị, tác động trực tiếp và thách thức đến nền tảng tư tưởng và bản lĩnh chính trị của Đảng. Do vậy, để nâng cao bản lĩnh chính trị, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong Đảng hiện nay cần phải nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, cần đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị, các môn học về nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các nhà trường, trong hệ thống giáo dục quốc dân, chú trọng đối tượng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, đối tượng sinh viên ngay khi còn trên ghế nhà trường để nâng cao nhận thức lý luận chính trị và xây dựng bản lĩnh chính trị cho họ. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị và học tập chính trị trong toàn Đảng, trong các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân. Tăng cường giáo dục nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Thực tế cho thấy, suy thoái về đạo đức sẽ dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, làm xói mòn bản lĩnh chính trị. Vì vậy, nâng cao bản lĩnh chính trị không tách rời việc nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trong tình hình mới, chúng ta cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực hơn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, các  nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng. Thực hiện thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong nội bộ, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Ba là, kiên quyết bảo vệ Đảng, phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

 Hiện nay, các thế lực thù địch đánh trực tiếp vào nền tảng tư tưởng của Đảng, hòng gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết là nội dung cốt lõi, then chốt trong Cương lĩnh, đường lối chính trị, quan điểm cơ bản của Đảng. Các thế lực thù địch công khai nói xấu nền tảng tư tưởng của Đảng ta, đòi từ bỏ Đảng, từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện nền tảng tư tưởng mới, nhưng thực chất là hệ tư tưởng tư sản. Chúng đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, nhưng thực chất là đối lập chủ nghĩa Mác – Lê-nin và phủ nhận cả hai. Do vậy, một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là chúng ta phải đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ và giữ vững nền tảng tư ttưởng của Đảng. Biện pháp đấu tranh hiện nay cần phải tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Theo đó, tập trung chỉ đạo việc kiện toàn lực lượng chuyên sâu, chuyên trách, nhất là việc thành lập các ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức thực hiện tốt quy hoạch báo chí, pháp luật và quy định về quản lý báo chí, xuất bản, intenet và mạng xã hội. Xây dựng và triển khai thực hiện của các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa các hình thức đấu tranh tư tưởng, lý luận. Nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu, tính sắc bén, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng, lý luận.

Bốn là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Do yêu cầu của thực tiễn hiện nay cần phải bổ sung, phát triển lên tầm cao mới nền tảng tư tưởng của Đảng, trọng tâm trước hết là nhận thức sâu sắc hơn các luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta biết rằng, chủ nghĩa Mác – Lê-nin là một học thuyết mang bản chất cách mạng và khoa học, nó không phải là giáo điều mà là kim chỉ nam cho hành động. Phân tích cụ thể mỗi tình hình cụ thể là bản chất, linh hồn sống của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là “cẩm nang” thần kỳ, “kim chỉ nam” cho cách mạng Việt Nam. Vì xậy, phải vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin cho phù hợp với thời đại và điều kiện lịch sử của mỗi nước và mỗi giai đoạn cụ thể. Hiện nay, trước yêu cầu mới của việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta cần phải “nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác – Lê-nin để dùng lập trường, quan điểm, phương pháp chủ nghĩa Mác – Lê-nin mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng, phân tích một cách đúng đắn những đặc điểm của nước ta”. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển lý luận sẽ thực sự góp phần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, vào việc làm rõ bước đi cụ thể của cách mạng nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là góp phần củng cố ngày càng vững chắc hơn nền tảng tư tưởng của Đảng ta. 

 Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hơn bao giờ hết đang đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và bảo vệ sự trường tồn của Đảng. Trong tình hình mới, để giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng phải kiên trì, vận dụng, phát triển sáng tạo và bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Sự kiên trì, vận dụng, phát triển sáng tạo và bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng chính là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN THÁP, Phó Chính ủy Học viện Chính trị, Bộ quốc phòng