Trung tâm huấn luyện - đào tạo Pháo binh, 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

6/10/2021 8:13:19 AM

Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo Pháo binh, tiền thân là Trường chuyên môn Kỹ thuật Pháo binh, được thành lập ngày 13/7/1981, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lái xe quân sự, xe xích kéo pháo, thợ pháo, thợ tên lửa B72 và khí tài quang học cho các đơn vị pháo binh toàn quân; đồng thời, sẵn sàng cơ động sửa chữa, ứng cứu kỹ thuật theo yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng Pháo binh. Trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng, trưởng thành, do yêu cầu, nhiệm vụ, Đơn vị trải qua nhiều lần đổi tên và tổ chức, biên chế; gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức lực lượng, v.v. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh và cơ quan cấp trên; sự đùm bọc, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đóng quân và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giáo viên, học viên, Trung tâm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đào tạo, bồi dưỡng hơn 05 vạn cán bộ, nhân viên kỹ thuật, góp phần quan trọng xây dựng Binh chủng, xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Ghi nhận những thành tích đó, năm 1987, Trung tâm được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng 3 và nhiều phần thưởng cao quý.

Huấn luyện chuyên ngành trinh sát đo đạc cho khẩu đội trưởng, tiểu đội trưởng pháo binh

Trước yêu cầu phát triển của lực lượng pháo binh, nhiệm vụ của Trung tâm có sự phát triển1. Cùng với đào tạo, bồi dưỡng nhân viên kỹ thuật, Trung tâm được giao tổ chức bồi dưỡng, thi nâng bậc lái xe, thợ kỹ thuật; đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy pháo binh, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tên lửa; huấn luyện lực lượng dự bị động viên, v.v. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trung tâm còn thiếu so với biên chế, đa phần được điều chuyển từ nhiều đơn vị khác nhau, trình độ chuyên môn có mặt chưa theo kịp sự phát triển của nhiệm vụ; vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ huấn luyện qua nhiều năm sử dụng, xuống cấp; cơ sở vật chất bảo đảm cho huấn luyện, sinh hoạt còn thiếu. Trước thực tế đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “3 đột phá”2, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Trước hết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, ổn định tổ chức, biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy và các tổ chức quần chúng, làm cơ sở, nền tảng để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trung tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị tổ chức tiếp nhận cán bộ, vũ khí, trang bị kỹ thuật và tổ chức biên chế theo quyết định của trên, sắp xếp đúng mẫu biểu quy định, chú trọng ưu tiên bố trí đủ cán bộ cho các vị trí trọng yếu, đơn vị cơ sở. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tập trung quán triệt cho các đối tượng nắm chắc đặc điểm, nhiệm vụ của Đơn vị, Binh chủng; bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để đạt hiệu quả cao, Trung tâm thực hiện đa dạng, đồng bộ các hình thức, biện pháp giáo dục; gắn giáo dục chính trị với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, phong trào Thi đua Quyết thắng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm đều nhận thức rõ nhiệm vụ, yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của các tổ chức đảng trong lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Trung tâm thường xuyên kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là ở chi bộ; gắn xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác xây dựng Đảng tập trung nâng cao năng lực cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của trên vào cấp mình; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm cấp ủy, chỉ huy các cấp thực sự là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết trong đơn vị. Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy chế, quy trình quản lý, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp, kịp thời ngăn ngừa các trường hợp có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Trung tâm quan tâm chăm lo xây dựng, giáo dục các tổ chức quần chúng; phát huy dân chủ, hướng các hoạt động xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trung tâm tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, coi đó là khâu đột phá quan trọng, xuyên suốt. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 395-NQ/ĐU, ngày 19/3/2013 của Đảng ủy Binh chủng về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, hằng năm, Đảng ủy Trung tâm xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện, đào tạo; cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện, đào tạo phù hợp với đối tượng; xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, khâu đột phá và nội dung cần tập trung thực hiện. Để đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Trung tâm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện. Do đặc thù đội ngũ giáo viên của Trung tâm vừa là người thầy giảng dạy kiến thức chuyên môn, vừa trực tiếp quản lý học viên, nên Trung tâm chủ trương lựa chọn những cán bộ dày dạn kinh nghiệm quản lý bộ đội và có trình độ chuyên môn tốt, để bố trí vào các vị trí cán bộ khung huấn luyện các tiểu đoàn. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng cấp trên và các đơn vị trong Binh chủng nắm chất lượng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất, năng lực tốt, làm cơ sở tham mưu cho Bộ Tư lệnh Binh chủng các phương án tạo nguồn, đào tạo, xây dựng lực lượng cán bộ, giáo viên bảo đảm tính kế thừa, liên tục. Đẩy mạnh triển khai các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn tại chỗ theo phân cấp; tăng cường tổ chức “bồi dưỡng chéo”, cán bộ quân sự bồi dưỡng kiến thức quân sự cho cán bộ chính trị và ngược lại. Duy trì nền nếp hoạt động phương pháp, nhất là hoạt động bình giảng, thục giảng, thông qua giáo án, nâng cao năng lực toàn diện, đồng đều cho đội ngũ giáo viên. Tích cực tổ chức tốt hội thi giáo viên giỏi, cán bộ quản lý tốt, thúc đẩy phong trào “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo một cách đồng đều trong Đơn vị.

Quán triệt phương châm: “Chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, Trung tâm thường xuyên nắm tình hình thực tiễn tại các đơn vị pháo binh trong toàn quân, nhất là các đơn vị có vũ khí, khí tài mới; đồng thời, nắm thông tin phản hồi từ các đơn vị về chất lượng thực hiện nhiệm vụ của các đối tượng sau khi tốt nghiệp làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng. Thời gian vừa qua, Trung tâm đã nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện 05 chương trình huấn luyện, đào tạo cho hạ sĩ quan chỉ huy, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tên lửa mặt đất; biên soạn 10 giáo trình huấn luyện khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị mới sát thực tế nhiệm vụ các đơn vị. Đi liền với đổi mới nội dung, chương trình, Trung tâm đẩy mạnh đổi mới phương pháp huấn luyện theo hướng biến quá trình huấn luyện, đào tạo thành quá trình thực hiện nhiệm vụ theo chức trách; chỉ đạo đội ngũ giáo viên nghiên cứu chuyển hóa nội dung huấn luyện vào các nhiệm vụ, tình huống cụ thể, thực hiện “xoay vòng đổi tập”, bảo đảm sau mỗi nội dung học viên đều được thực hành trên các cương vị, chức trách, nhiệm vụ phù hợp với từng đối tượng, sát thực tế đơn vị. Do đó, kết quả huấn luyện, đào tạo nâng lên rõ rệt. Năm 2020, Trung tâm đã huấn luyện, đào tạo 495 hạ sĩ quan chỉ huy và 42 lái xe quân sự, xe xích kéo pháo; bồi dưỡng và tổ chức thi nâng bậc lái xe cho 152 lượt người. Kết quả 100% các đối tượng đạt yêu cầu, trong đó có 90% trở lên khá, giỏi.

Trước thực tế tình hình vi phạm kỷ luật trong toàn quân và tệ nạn xã hội khu vực đóng quân có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng ủy, chỉ huy Trung tâm chú trọng đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trên về nội dung này, Đảng ủy Trung tâm ra nghị quyết chuyên đề; tăng cường các biện pháp quản lý bộ đội, vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật, tài chính, tài sản; duy trì thực hiện nghiêm chế độ ngày, tuần; chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương, gia đình để quản lý, giáo dục, động viên bộ đội. Bên cạnh đó, Trung tâm kiên quyết xử lý các vụ việc, hành vi vi phạm kỷ luật, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, nên đã phát huy tốt hiệu quả giáo dục, phòng ngừa. Nhờ đó, chất lượng công tác xây dựng chính quy dần đi vào nền nếp, vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Cùng với thực hiện “3 đột phá”, Trung tâm quan tâm làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật phục vụ huấn luyện, đào tạo. Trước thực tế đơn vị vừa chuyển về vị trí đóng quân mới, cảnh quan môi trường chưa đáp ứng yêu cầu huấn luyện, đào tạo, Trung tâm tích cực quy hoạch, phát huy nội lực, huy động công sức bộ đội tu bổ doanh trại, xây dựng vườn hoa, cây cảnh, hệ thống “vườn, giàn, chuồng”, đẩy mạnh tăng gia sản xuất3, cải thiện đời sống bộ đội. Duy trì nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là xe đặc chủng và khí tài pháo binh phục vụ huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu của Đơn vị, Binh chủng.

Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Đơn vị (13/7/1981 - 13/7/2021), cán bộ, giáo viên, học viên Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo Pháo binh tiếp tục phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, đào tạo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tô thắm truyền thống “Tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong thời kỳ mới.

Đại tá, KS. NGÔ NGỌC TUẤN, Chỉ huy trưởng Trung tâm
________________

1 - Ngày 27/02/2015, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 632/QĐ-QP thành lập Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo trực thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh, trên cơ sở sắp xếp lại Phân hiệu Chuyên môn Kỹ thuật và Tiểu đoàn đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy pháo binh.

2 - 1. Kiện toàn tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, linh hoạt”; 2. Nâng cao toàn diện chất lượng huấn luyện - đào tạo; 3. Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

3 - Đến nay, Trung tâm quy hoạch cụ thể từng vị trí tăng gia theo đầu mối phân đội, xây mới hơn 200m2 chuồng, trại chăn nuôi; cải tạo 1.500 m2 đất tăng gia và trồng mới hàng nghìn cây xanh, v.v.