Sư đoàn 968 tập trung xây dựng vững mạnh toàn diện

1/9/2020 8:34:16 AM

Là đơn vị chủ lực của Quân khu 4, đứng chân trên địa bàn hai tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Sư đoàn 968 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện từng bước được nâng lên; công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được chú trọng; việc rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp và trở thành ý thức tự giác của mỗi quân nhân; công tác hậu cần, kỹ thuật được đổi mới, bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Nhờ thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác, những năm gần đây, Đảng bộ Sư đoàn liên tục đạt trong sạch vững mạnh, Đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, nhiều tập thể, cá nhân được Quân khu và Bộ Quốc phòng khen thưởng.

Ký giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị

Trước hết, tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; chú trọng thực hiện Chỉ thị 184-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”1; kết hợp các biện pháp quản lý, rèn luyện đội ngũ đảng viên với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, đột phá “Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở, nhất là cán bộ trung đội, đại đội” có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, Sư đoàn chú trọng xây dựng và phát huy vai trò của hệ thống tổ chức chỉ huy, Hội đồng quân nhân, tổ chức quần chúng trong đơn vị; xây dựng cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp gắn với nâng cao năng lực tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận, bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để nâng cao nhận thức cho bộ đội, Sư đoàn thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ các quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, Đơn vị, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt là nắm chắc mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn và sự cần thiết phải đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện trong giai đoạn hiện nay, từ đó xác định trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Sư đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, gắn giáo dục chính trị với thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục truyền thống đơn vị, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, kết quả kiểm tra chính trị của Sư đoàn hằng năm đều 100% đạt yêu cầu (có 85% khá, giỏi trở lên); trên 85% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đáng chú ý là, Sư đoàn đã phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương ký kết và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào, nhất là phong trào “Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Phụ nữ đồng hành cùng phụ nữ biên cương, tháng 3 biên giới”, v.v. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, địa phương tiến hành khảo sát, tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ (năm 2019, quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ); phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn khu vực đóng quân; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quân sự thông qua việc giúp các đơn vị Quân đội nhân dân Lào tổ chức huấn luyện, xây dựng thao trường, bãi tập,... góp phần tô thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cùng với xây dựng vững mạnh về chính trị, Sư đoàn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 269-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy Sư đoàn xây dựng Nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai nghị quyết, xây dựng chương trình hành động với mục tiêu, yêu cầu, nội dung cụ thể, sát từng đối tượng và nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào Nghị quyết chuyên đề của Sư đoàn, trước khi bước vào huấn luyện, các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, tập huấn cán bộ, chuẩn bị đầy đủ số lượng, bảo đảm chất lượng hệ thống giáo án, vật chất, thao trường, bãi tập, v.v. Trong quá trình huấn luyện, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy huấn luyện cán bộ là khâu then chốt; tổ chức huấn luyện toàn diện cả chính trị, quân sự, hậu cần và kỹ thuật, chú trọng huấn luyện đêm, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, huấn luyện hiệp đồng giữa các lực lượng trong điều kiện chiến tranh hiện đại, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Ngoài việc đổi mới nội dung, phương pháp, Sư đoàn coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, áp dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện, hợp luyện, diễn tập; kết hợp huấn luyện với hành quân xa, mang vác nặng, nhằm nâng cao sức khỏe cho bộ đội. Kết thúc mỗi đề mục huấn luyện, các đơn vị đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, làm cơ sở rút kinh nghiệm huấn luyện các đề mục tiếp theo. Năm 2019, kết quả kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trên 82% khá, giỏi, các bài bắn súng 100% đạt giỏi; tham gia diễn tập chỉ huy cơ quan 01 bên 02 cấp trên bản đồ tại Quân khu, thực binh bắn chiến đấu trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Song song với huấn luyện, Sư đoàn duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị; tăng cường luyện tập các phương án phòng, chống thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm, cứu nạn xảy ra trên địa bàn. Riêng năm 2019, Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Minh Hóa, Quảng Bình, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao. Ngoài ra, Sư đoàn hiệp đồng chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế sẵn sàng cơ động xử trí tình huống A2; phát huy tốt vai trò của lực lượng dự bị động viên trong nắm, cung cấp và xử lý thông tin tại các địa bàn có tình hình an ninh chính trị phức tạp.

Giáo dục truyền thống cho bộ đội

Trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Sư đoàn thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản, chỉ thị của trên, nhất là Hướng dẫn 800/QH-ĐL, của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”, nhằm tạo sự chuyển biến trong tư tưởng và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trong ngày, trong tuần, quản lý chặt chẽ quân số theo phân cấp, thực hiện đi báo cáo, về báo công. Nâng cao chất lượng thực hiện lễ tiết tác phong quân nhân cả trong và ngoài đơn vị; xưng hô, chào hỏi theo điều lệnh, duy trì phong trào “mỗi tuần học một điều luật”; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật; bảo đảm an toàn giao thông và an toàn trong huấn luyện, v.v. Bằng công sức của bộ đội và nguồn thu từ tăng gia sản xuất, Sư đoàn tập trung củng cố cảnh quan, đầu tư làm hệ thống vườn hoa, cây cảnh, pa-nô, bảng, biển, khẩu hiệu bảo đảm đồng bộ, thống nhất từ cơ quan đến các đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được Sư đoàn hết sức quan tâm. Trên tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, kết hợp trên, dưới cùng bảo đảm, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp”, v.v. Thường xuyên duy trì đầy đủ lượng dự trữ hậu cần sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội, phát huy có hiệu quả trạm chế biến tập trung, tiến hành quy hoạch và bê tông hóa khu vực tăng gia, chăn nuôi; đẩy mạnh và đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi theo mùa, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống cho bộ đội. Năm 2019, Sư đoàn đưa vào bữa ăn cho bộ đội và xây dựng đơn vị hơn 2,5 tỷ đồng. Cơ quan hậu cần các cấp tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nước sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe bộ đội, luôn bảo đảm quân số khỏe đạt 98,8%, phát huy có hiệu quả mô hình “Quân - dân y kết hợp”. Ngoài ra, Sư đoàn quán triệt và thực hiện tốt quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu về công tác tài chính, sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ vốn, xăng dầu, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí. Đối với công tác kỹ thuật, Sư đoàn thường xuyên chỉ đạo bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Thực hiện đồng bộ trong quy hoạch kho, trạm kỹ thuật theo hướng cơ bản, chính quy; nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật ở cả 3 cấp; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ Ngày kỹ thuật, Giờ kỹ thuật; tăng cường kiểm tra hệ thống kho trạm, xe máy, vũ khí, trang bị kỹ thuật, không để xảy ra tình trạng hư hỏng, xuống cấp. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” gắn với phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong Đơn vị.

Với những việc làm trên, những năm qua, Sư đoàn 968, Quân khu 4 luôn đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo đảm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHẠM VĂN DŨNG, Sư đoàn trưởng
____________

1 - Nội dung 3 tốt: 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; 2. Giáo dục, quản lý và rèn luyện đảng viên tốt; 3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt. Nội dung 3 không: 1. Không yếu kém; 2. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, không hoàn thành nhiệm vụ; 3. Không có đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.