Nhà máy Z199 phát huy truyền thống, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

10/8/2019 7:05:33 AM

Nhà máy Z1991 là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), có nhiệm vụ: nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất các loại khí tài quang học (ngày, đêm) phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đội và tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm kinh tế trong lĩnh vực điện - điện tử, quang - điện tử, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Để Đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đúng đắn, nhạy bén, sáng tạo, linh hoạt; phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm,... nên Nhà máy có bước phát triển vững chắc, sản xuất, kinh doanh luôn có sự tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế. Theo đó, doanh thu tăng bình quân trên 8%/năm, các chương trình dự án được triển khai theo đúng kế hoạch; việc làm, đời sống của cán bộ, công nhân viên, người lao động ổn định và không ngừng được nâng cao (riêng những tháng đầu năm 2019, thu nhập bình quân đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng). Ghi nhận những thành tích đạt được trong 20 năm hợp nhất, Nhà máy được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động (hạng Ba năm 2009, hạng Nhì năm 2014 và hạng Nhất năm 2019), cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Nhà máy 

Có được kết quả đó, trước hết, Nhà máy luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt quan điểm của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa sản xuất quốc phòng và phát triển kinh tế, kinh tế với quốc phòng. Đây là vấn đề then chốt để Nhà máy phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của trên, trực tiếp là: Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết 520-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của Quân đội đến năm 2020”, Nhà máy thường xuyên giáo dục cho cán bộ, công nhân viên, người lao động có nhận thức đúng về quan điểm kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ. Với quan điểm: sản xuất quốc phòng là nhiệm vụ chính trị trung tâm, sản xuất kinh tế là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy xác định: tiếp tục kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với sản xuất quốc phòng, lấy phát triển kinh tế để hỗ trợ cho sản xuất quốc phòng, đặc biệt là trong thực hiện các dự án quốc phòng. Để thực hiện hiệu quả, Nhà máy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc điều tiết kế hoạch sản xuất, tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên. Theo đó, Xí nghiệp 91 đã cử nhiều lượt cán bộ kỹ thuật biệt phái tham gia Dự án I và Dự án “Đầu tư nâng cao năng lực sản xuất khí tài quang học”; đồng thời, tổ chức sản xuất nhiều chi tiết, bán thành phẩm có yêu cầu cao về công nghệ cho các dự án và sản phẩm quốc phòng. Ngược lại, ở những thời điểm chỉ tiêu hàng quốc phòng giao muộn, giá trị thấp, Nhà máy đã chủ động điều chuyển công nhân từ Xí nghiệp 23 hỗ trợ cho Xí nghiệp 91 sản xuất các mặt hàng kinh tế, đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho số lao động tại Xí nghiệp 23. Cùng với đó, Nhà máy tận dụng công năng dôi dư, trình độ công nghệ và năng lực thiết bị, nâng cao hiệu quả khai thác các trang thiết bị trong dự án quốc phòng để tăng năng lực sản xuất vật tư, bán thành phẩm, tạo sự chủ động trong kinh doanh. Trong 20 năm qua, thời kỳ đầu hợp nhất, doanh thu từ sản xuất kinh tế luôn chiếm trên 90% tổng doanh thu; tuy nhiên, từ năm 2015 đến nay, nhiệm vụ sản xuất quốc phòng của Nhà máy được giao tăng lên, theo đó, doanh thu từ sản xuất kinh tế chỉ chiếm khoảng 60% - 75% tổng doanh thu. Điều đó khẳng định chủ trương đúng đắn trong kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng và hiệu quả trong điều hành, tổ chức sản xuất của Nhà máy.

Kiểm tra sản phẩm khí tài quang học

Nhận thức rõ sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực, tài sản quý nhất của doanh nghiệp là con người, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy luôn triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng. Để đạt hiệu quả, Nhà máy đẩy mạnh công tác sắp xếp, tổ chức lại lực lượng lao động bảo đảm phù hợp với mô hình hoạt động; xây dựng quy chế đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật với những chính sách cụ thể để khuyến khích mọi người tự học tập nâng cao năng lực công tác, trình độ chuyên môn, tay nghề. Chú trọng tuyển chọn lao động có chất lượng cao, quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao tay nghề, như: cử cán bộ, công nhân viên đi đào tạo ở các trường trong và ngoài nước; tham quan, khảo sát, học tập và sản xuất chi tiết khó ở nước ngoài. Đồng thời, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, huấn luyện ngắn ngày nghề gia công cơ khí cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân; đẩy mạnh các hoạt động hội thi, hội thao, thi nâng bậc công nhân kỹ thuật, chuyển xếp lương, v.v. Hiện nay, Nhà máy có trên 65% công nhân viên là lao động hợp đồng. Đây là những lao động có sức khỏe, có trình độ tay nghề tốt, nhưng nhận thức chính trị, ý thức kỷ luật của số ít cá nhân còn hạn chế so với yêu cầu của một doanh nghiệp quốc phòng, an ninh. Mặt khác, đơn vị đóng quân trên địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, chịu sự tác động mạnh mẽ của mặt trái kinh tế thị trường,... nên ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâm tư của người lao động. Vì vậy, Nhà máy luôn coi trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp gắn với quản lý và định hướng tư tưởng; nâng cao ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định của đơn vị, kỷ luật lao động, quy trình công nghệ, quy tắc an toàn trong sản xuất; khả năng khai thác, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất lao động; thực hành tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng tác phong làm việc, quan hệ ứng xử trong nội bộ Nhà máy, xí nghiệp, thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự với khách hàng,… cho người lao động. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, người lao động của Nhà máy có phẩm chất chính trị tốt, năng lực, trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, kiến thức khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý mới, năng động, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc nhóm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đã và đang phát huy tốt vai trò, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững của Nhà máy.

Bắn nghiệm thu sản phẩm Kính nhìn đêm

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Nhà máy đã lựa chọn chính xác và đầu tư có chiều sâu cho mặt hàng chiến lược, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường. Thực hiện chủ trương đó, trong sản xuất quốc phòng, Nhà máy đã triển khai nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và làm chủ nhiều sản phẩm mới, đặc biệt là các loại kính nhìn đêm theo nguyên lý khuếch đại ánh sáng mờ và đã phát triển trên 12 loại khí tài quan sát, ngắm bắn đêm trang bị cho sư đoàn bộ binh mang vác và 03 loại kính ngắm bắn đêm cho Binh chủng Tăng thiết giáp. Hiện nay, các sản phẩm quốc phòng do Nhà máy sản xuất, tiêu biểu là các sản phẩm nhìn đêm trang bị cho trung đoàn bộ binh đủ quân được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao và giao nhiệm vụ sản xuất loạt lớn để phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.

Trong sản xuất kinh tế, Nhà máy đã xây dựng được chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp, quan tâm chỉ đạo xây dựng, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Cùng với việc giữ vững chất lượng các loại quạt điện truyền thống, Nhà máy đã phát triển thêm các loại sản phẩm mới phục vụ thị trường. Từ năm 2014, trên cơ sở đặt hàng của Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Nhà máy đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành công mẫu quạt điện trần xoay, quạt treo trần thấp,… có công năng phù hợp với đặc thù doanh trại Quân đội (hiện đã trang bị tại các đơn vị trong toàn quân), được cán bộ, chiến sĩ đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã của sản phẩm. Đồng thời, Nhà máy còn đưa ra thị trường một số mẫu quạt mới, kiểu dáng đẹp, chất lượng ổn định, giá cả cạnh tranh, như: quạt đảo trần điều khiển từ xa, quạt đứng, quạt treo tường điều khiển từ xa, quạt trần điều khiển từ xa 03 cánh, 05 cánh, v.v. Đồng thời, chú trọng phát triển thêm một số sản phẩm mới phục vụ nhu cầu thị trường, như: bếp từ, bếp hồng ngoại, máy hàn; quạt trần điều khiển có đèn trang trí, quạt làm mát bằng hơi nước các loại, v.v. Sản phẩm kinh tế của Nhà máy mang thương hiệu “PEC - Điện cơ 91 - Bộ Quốc phòng”, nhất là quạt điện đã trở thành sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế; 19 năm liên tục (1999 - 2018) được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, “Thương hiệu nổi tiếng quốc gia”, “Tốp 50 nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”; sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố Hà Nội,... và được tiêu thụ tại khắp các địa phương trong cả nước và xuất khẩu sang một số nước châu Mỹ La-tinh, Đông Nam Á, v.v. Nhà máy tự hào là một trong số ít các doanh nghiệp Quân đội đã xây dựng được thương hiệu mạnh và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, nhất là trong bối cảnh thị trường mở và tính cạnh tranh cao hiện nay.

Trong nền kinh tế thị trường, yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp là phải nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sản phẩm. Để làm tốt điều này, Nhà máy đã tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, hiện đại hóa trang thiết bị, nhà xưởng; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Theo đó, bên cạnh khai thác các thiết bị đã được đầu tư, xây mới, Nhà máy đã cải tạo, nâng cấp trên 4.500m2 nhà xưởng; đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư, đổi mới công nghệ, như: “Đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất quạt điện”; “Đầu tư chiều sâu thiết bị, công nghệ, nhà xưởng, sản xuất động cơ điện chất lượng cao phục vụ quân sự và xuất khẩu”; “Đầu tư thiết bị, công nghệ sản xuất động cơ điện một chiều chất lượng cao phục vụ kinh tế”, v.v. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hằng năm, Nhà máy có trên 150 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Tiêu biểu là các sáng kiến, giải pháp: Nghiên cứu, cải tiến thiết kế quạt điện trần xoay sải cánh 450 trang bị cho Quân đội”; “Thiết kế, chế tạo và tổ chức sản xuất quạt điều khiển mới QĐK-91”; “Nghiên cứu, nâng cao chất lượng đảm bảo tính ưu việt động cơ quạt điện 110v xuất khẩu sang Cu-Ba”; nghiên cứu cải tiến và hoàn thiện chế tạo thiết bị nạp khí Ni tơ HOI1435 - dự án “I”, v.v. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm quốc phòng, kinh tế, tạo sự bứt phá cả năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế; luôn xứng đáng là đội quân sản xuất, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Những kết quả và kinh nghiệm đạt được thời gian qua là động lực và nền tảng vững chắc để Nhà máy Z199 tiếp tục nắm bắt và tận dụng tốt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đổi mới, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xây dựng và phát triển bền vững.

Đại tá, ThS. TRẦN VĂN HÒA, Giám đốc Nhà máy
_______
_________

1 - Nhà máy Z199 (tên giao dịch là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quang điện - Điện tử), có 02 đơn vị thành viên là Xí nghiệp Quang điện 23 (Xí nghiệp 23) và Xí nghiệp Điện - Điện tử 91 (Xí nghiệp 91), thành lập ngày 09-10-1999, trên cơ sở hợp nhất Nhà máy Z191 với Nhà máy Z123.