Lữ đoàn Công binh 239 tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện

12/27/2019 7:56:11 AM

Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 01-01-1950, Tiểu đoàn 333 - đơn vị tiền thân của Lữ đoàn 239, Binh chủng Công binh được thành lập. Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng, phục vụ chiến đấu, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn luôn nêu cao ý chí quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều kỳ tích trong phá thác, mở đường, làm cầu, bắc phà, bảo đảm cho các lực lượng cơ động, chiến đấu thắng lợi. Với những thành tích đã đạt được, Lữ đoàn được Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý1. Đặc biệt, năm 1998, Lữ đoàn vinh dự được Nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ đổi mới.

Những năm gần đây, nhiệm vụ của Lữ đoàn liên tục có sự phát triển2, nhất là sự điều chỉnh tổ chức biên chế, từng bước chuyển đổi từ đơn vị công binh vượt sông sang đơn vị công binh hỗn hợp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với đẩy mạnh kiện toàn tổ chức, lực lượng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, xác định đây là khâu đột phá, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Đơn vị.

Thượng tá Mai Xuân Lưỡng phát biểu khai mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019

Trước hết, Lữ đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện. Quán triệt và thực hiện Nghị quyết 765-NQ/TW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 274-NQ/ĐU của Đảng ủy Binh chủng Công binh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn và các tổ chức đảng trực thuộc đều có nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, tập trung cụ thể hóa các chỉ tiêu, xác định biện pháp thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sát nhiệm vụ, đặc điểm từng đơn vị. Quá trình thực hiện, Lữ đoàn yêu cầu các cấp ủy trực tiếp thông qua những vấn đề quan trọng, nội dung trọng tâm của công tác huấn luyện, như: xây dựng nội dung, chương trình huấn luyện, ý định diễn tập. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của chỉ huy, cơ quan trong quản lý, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong huấn luyện. Cùng với đó, Lữ đoàn tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, đẩy mạnh thi đua, cổ vũ thao trường, gắn chỉ tiêu huấn luyện với phong trào Thi đua Quyết thắng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII), Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Từ đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ ý chí quyết tâm cao, tự giác phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ huấn luyện.

Do sự phát triển của nhiệm vụ, nên lực lượng của Lữ đoàn có nhiều chuyên ngành, đối tượng, nội dung huấn luyện rất đa dạng; đa số cán bộ ở đơn vị thuộc chuyên ngành vượt sông, xe máy; trình độ, kinh nghiệm huấn luyện, quản lý, chỉ huy bảo đảm công binh công trình, cầu đường, tổ chức sở chỉ huy, bố trí vật cản,… còn có hạn chế nhất định. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Lữ đoàn đặc biệt coi trọng xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, xác định đây là khâu then chốt. Bám sát, kế hoạch và lộ trình chuyển đổi biên chế, tổ chức, một mặt, Lữ đoàn chủ động rà soát, sắp xếp cán bộ phù hợp với chuyên ngành đào tạo; phối hợp với cơ quan chức năng của Binh chủng đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng, cử cán bộ đi đào tạo văn bằng 2 ngành công trình, cầu đường; mặt khác, chú trọng tập huấn, huấn luyện cán bộ thường xuyên tại đơn vị, đi sâu vào những điểm còn yếu, thiếu, nội dung mới, chưa thống nhất. Đối với chỉ huy và cơ quan, Lữ đoàn tập trung bồi dưỡng công tác tham mưu tác chiến, huấn luyện; phương pháp tổ chức chỉ đạo diễn tập, v.v. Đối với cán bộ phân đội, chú trọng bồi dưỡng kỹ thuật chuyên ngành, phương pháp huấn luyện, soạn, thông qua giáo án, v.v. Để đạt hiệu quả, Lữ đoàn kết hợp thực hiện tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp với vượt cấp, phân nhóm đối tượng phù hợp chuyên ngành, kết hợp nhiều nội dung trong một bài thực hành. Đồng thời, duy trì có hiệu quả việc trao đổi kinh nghiệm huấn luyện, nhất là những vấn đề khó, khoa mục có nguy cơ mất an toàn. Điểm đáng chú ý là, để bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, Lữ đoàn lựa chọn cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện, công tác, đạt giải trong các hội thi của Binh chủng làm giáo viên; đồng thời, đưa cán bộ còn hạn chế tham gia khung tập, trợ giảng. Đối với chuyên ngành xây dựng công trình - đây là những nội dung mới, đơn vị thiếu kinh nghiệm, bên cạnh việc sử dụng cán bộ đã được tập huấn ở cấp trên, Lữ đoàn liên kết với đơn vị bạn và đề nghị Binh chủng cử cán bộ giúp tổ chức huấn luyện, diễn tập; duy trì nền nếp chế độ hội thi cán bộ huấn luyện giỏi các cấp. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ của Lữ đoàn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý, góp phần nâng cao chất lượng từng bài giảng, buổi giảng. Từ năm 2015 đến 2019, Lữ đoàn tổ chức 09 hội thi, với nhiều nội dung thiết thực về công binh, công trình. Tiêu biểu, như: Công tác tham mưu tác chiến; Cán bộ huấn luyện chiến thuật binh chủng hợp thành giỏi; Tổ chức, phương pháp huấn luyện chuyên ngành công binh; Cán bộ huấn luyện kỹ thuật công binh giỏi,… góp phần thúc đẩy phong trào tự học, tự rèn, nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ. Đến nay, Lữ đoàn có 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; trong đó có trên 90% cán bộ cấp tiểu đoàn và trên 80% cán bộ cấp trung đội, đại đội huấn luyện khá, giỏi.

Huấn luyện thực hành ghép phà PMP

Cùng với quan tâm xây dựng, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát đối tượng, nhiệm vụ của đơn vị công binh dự bị chiến lược. Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát nội dung, chương trình quy định, tập trung huấn luyện để bộ đội vững về kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, giỏi về chiến thuật, kỹ thuật chuyên ngành công binh; khai thác, sử dụng thành thạo các loại trang bị kỹ thuật có trong biên chế; biết sử dụng 01 đến 02 trang bị khác và các trang bị mới. Để đạt hiệu quả cao, Lữ đoàn tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, từ con người đến xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập. Đồng thời, tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện; tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện chuyên sâu theo các nhiệm vụ, phương án bảo đảm công binh; gắn huấn luyện và rèn luyện thể lực, lý thuyết với thực hành, lấy thực hành trên xe máy, khí tài là chính. Đặc biệt, Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị coi trọng kết hợp huấn luyện chuyên ngành trong thực hiện nhiệm vụ: phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; thi công công trình phòng thủ, làm đường tuần tra biên giới; rà phá bom mìn, vật nổ,... thực hiện lấy công trường làm thao trường. Coi trọng huấn luyện chuyên ngành gắn với huấn luyện bảo đảm an toàn trong khai thác, sử dụng khí tài, trang bị, phương tiện, góp phần huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chỉ huy, trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ. Với cách làm đó, hằng năm, Lữ đoàn hoàn thành 100% nội dung, chương trình, thời gian huấn luyện theo quy định; quân số thường xuyên tham gia huấn luyện đạt trên 98%, chất lượng được nâng lên. Giai đoạn 2013 - 2019, qua kiểm tra hằng năm, Lữ đoàn có 100% các nội dung đạt khá, giỏi, chuyên ngành vượt sông đạt giỏi; diễn tập vòng tổng hợp cấp đại đội, tiểu đoàn an toàn, đạt giỏi; các tiểu đoàn, đại đội đều đủ tiêu chuẩn đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Lữ đoàn có 7 năm liên tục được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; năm 2016, được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi 5 năm 2011 - 2015”.

Bảo dưỡng, sửa chữa khí tài, xe máy phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn quan tâm làm tốt công tác bảo đảm. Trước nhu cầu vật chất, trang bị bảo đảm cho huấn luyện đòi hỏi lớn, Lữ đoàn đã có nhiều biện pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí bảo đảm của cấp trên. Đồng thời, chủ động phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật3; củng cố thao trường, bãi tập, phòng huấn luyện chuyên dùng; sửa chữa, làm mới mô hình, học cụ huấn luyện; thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, nâng cao đời sống, sức khỏe bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật gắn với thực hiện Cuộc vận động 50, bảo đảm hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị, phương tiện theo quy định, đáp ứng yêu cầu huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Để bảo đảm tốt cho công tác huấn luyện, những năm qua, Lữ đoàn đẩy nhanh tiến độ xây mới thao trường huấn luyện chiến thuật công binh; bãi vật cản huấn luyện thể lực; nhà tập thể lực; củng cố, nâng cấp nhà thi đấu, bể bơi, bãi tập thể dục, thể thao, thao trường huấn luyện tổng hợp; bổ sung trang thiết bị cho các phòng học chuyên dùng; liên kết với đơn vị bạn để mượn thao trường huấn luyện tổng hợp, chuyên sâu những chuyên ngành mới, v.v.

Bằng các biện pháp tích cực, đồng bộ trên, chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn 239 có chuyển biến tiến bộ, vững chắc. Đây là cơ sở quan trọng đảm bảo cho Lữ đoàn thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành trong giai đoạn mới.

Thượng tá MAI XUÂN LƯỠNG, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn

_______________

1 - Lữ đoàn được tặng thưởng: 02 Huân chương Quân công hạng Ba; 38 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 13 Huân chương Lao động, v.v.

2 - Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng, như: bắc cầu, ghép phà giải tỏa giao thông; xây dựng công trình; rà phá bom mìn, vật nổ theo dự án; huấn luyện lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, v.v.

3 - Giai đoạn 2014 - 2019, Lữ đoàn có 80 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong huấn luyện, trong đó có 12 sáng kiến được Binh chủng đánh giá cao, như: Móc neo ghìm phà; Đèn chỉ huy đa năng huấn luyện vượt sông; Vam tháo lắp bánh tỳ xe xích, v.v.