Lữ đoàn Công binh 229 thực hiện tốt công tác kỹ thuật

3/25/2020 10:10:31 AM

Lữ đoàn Công binh 229, Binh chủng Công binh là đơn vị công binh công trình dự bị chiến lược của Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình quốc phòng, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả sập, đổ công trình, rà phá bom, mìn, vật nổ và các nhiệm vụ đột xuất khác theo yêu cầu của trên. Do đặc điểm, tính chất nhiệm vụ, nên Lữ đoàn thường xuyên phải triển khai lực lượng, phương tiện phân tán, chủ yếu là ở vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình, địa chất phức tạp; nhiều công việc có tính chất nguy hiểm cao; trong khi đó, trang bị kỹ thuật cơ bản qua nhiều năm sử dụng, thiếu đồng bộ, cường độ khai thác sử dụng cao, xe tiêu hao nhiều km, giờ máy nên xuống cấp nhanh, v.v. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác; trong đó, nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật được đặc biệt chú trọng với các giải pháp đồng bộ, khoa học, hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, cùng với việc thường xuyên duy trì trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, Lữ đoàn đã hoàn thành, bàn giao 04 công trình chiến đấu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, được trên đánh giá cao và tiếp tục thi công chuyển tiếp 04 công trình khác. Cùng với đó, Lữ đoàn còn tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội và đảm nhiệm huấn luyện Đội Công binh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; tham gia diễn tập ADMM+ đạt chất lượng tốt, huấn luyện Đội tuyển Công binh tham gia Hội thao quân sự Quốc tế ARMY GAME 2019, đạt huy chương Đồng, v.v.

Thực hành huấn luyện và trình diễn bắc cầu TMM-3M

Có được kết quả trên, là do Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Trên cơ sở bám sát thực tiễn và nhiệm vụ, Lữ đoàn quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh công tác kỹ thuật của cấp trên, nhất là Nghị quyết số 382/NQ-ĐUQSTW, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”. Theo đó, trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác kỹ thuật có tính khả thi cao. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết của Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, biện pháp sát hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, làm cơ sở để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật một cách cơ bản, chính quy; quản lý chặt chẽ cả số lượng và chất lượng vũ khí, trang bị hiện có; thực hiện nghiêm công tác kiểm định, phân nhóm, đồng bộ, niêm cất, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cao hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ quan trọng khác. Đồng thời, triển khai toàn diện, chất lượng, hiệu quả các mục tiêu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và An toàn giao thông”, v.v. Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động công tác kỹ thuật phải bám sát đặc điểm, nhiệm vụ; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kỹ thuật; nêu rõ những thuận lợi, khó khăn tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; từ đó, xây dựng ý thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, nhất là vai trò gương mẫu của cấp ủy, cán bộ chủ trì trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cử cán bộ có năng lực, trình độ chuyên sâu tăng cường cho các đơn vị làm nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nguy hiểm, v.v. Vì thế, 05 năm qua, Lữ đoàn thực hiện đồng bộ được 102 trang thiết bị xe máy công binh, 15 ô tô, bảo dưỡng cấp 2 cho 378 lần chiếc, sửa chữa nhỏ và vừa 400 lần chiếc. Riêng năm 2019, Lữ đoàn đã hoàn thiện nhà xe có trần tôn lạnh, trạm nạp khí nén, nhà cứu hỏa, đường bê tông và hàng rào bảo vệ kho thuốc nổ,... góp phần quan trọng vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đơn vị.

Cùng với đó, Lữ đoàn phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan Kỹ thuật trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là các nhóm phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng công trình bảo đảm khai thác, sử dụng tốt, bền, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, cơ quan Kỹ thuật của Lữ đoàn thường xuyên rà soát nắm chắc thực lực về vũ khí, trang bị kỹ thuật, trên cơ sở đó, tham mưu cho Chỉ huy Lữ đoàn và trực tiếp tiến hành rà soát, đề xuất đưa ra khỏi biên chế các trang bị lạc hậu; làm tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển, thu hồi vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định. Trong bảo quản, bảo dưỡng, sữa chữa, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ quan Kỹ thuật bám sát chỉ đạo của Lữ đoàn và Chỉ lệnh công tác Ngành, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các đơn vị duy trì, thực hiện nghiêm nền nếp chính quy công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng “Giờ kỹ thuật”, “Ngày kỹ thuật”. Các phương tiện, xe máy đều được nổ máy theo chế độ sẵn sàng chiến đấu và chạy thử kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Lữ đoàn triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật; đẩy mạnh đổi mới phương pháp, nội dung, quy trình bảo đảm kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện các nội dung công tác kỹ thuật; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định, bảo đảm chất lượng, độ tin cậy của vũ khí, trang bị kỹ thuật sau sửa chữa. Đặc biệt, Lữ đoàn đẩy mạnh phân cấp bảo đảm kỹ thuật, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị, phát huy hiệu quả của các trạm, xưởng, trang bị, phương tiện hiện đại đã được đầu tư; kết hợp chặt chẽ giữa bảo dưỡng, sửa chữa tại chỗ với cơ động.

Là Đơn vị thường xuyên quản lý số lượng lớn vũ khí, trang bị, khí tài, vật liệu nổ, phương tiện gây nổ, xăng dầu,... nên Lữ đoàn thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm Thông tư 25/2008/TT-BQP, ngày 06/3/2008 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 148/2006/NĐ-CP, ngày 04/12/2006 của Chính phủ về bảo đảm an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, làm tốt công tác bảo đảm an toàn hệ thống kho, trạm, khu kỹ thuật, đặc biệt là kho vũ khí, thuốc nổ, hỏa cụ, xăng dầu ở cả vị trí đóng quân thường xuyên và các công trường. Hệ thống chống sét toàn bộ doanh trại của Lữ đoàn luôn được kiểm tra, khắc phục thường xuyên, bảo đảm an toàn; các trung tâm phòng, chống cháy, nổ được duy trì đầy đủ số lượng, chất lượng các chủng loại trang thiết bị theo quy định.

Để thực hiện tốt công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật theo Điều lệ công tác kỹ thuật Công binh, Lữ đoàn áp dụng rộng rãi phương pháp quản lý bằng ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp với quản lý theo hệ thống sổ sách, mẫu biểu được thống nhất từ cơ quan đến các phân đội, bảo đảm quản lý chặt chẽ cả số lượng, chất lượng và đồng bộ. Công tác kiểm tra, kiểm kê, điểm nghiệm được thực hiện đúng kế hoạch và thường xuyên theo phân cấp, có giải pháp kịp thời nâng cao hệ số kỹ thuật và độ tin cậy của vũ khí, trang bị kỹ thuật. Vì vậy, vũ khí, trang bị của Lữ đoàn luôn có hệ số kỹ thuật cao, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu; trong đó, nhóm thực hiện nhiệm vụ tác chiến bảo đảm từ 0,95 đến 1 (riêng vũ khí, trang bị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu có Kkt = 1), nhóm phục vụ huấn luyện có Kkt từ 0,9 - 0,95 và nhóm bảo đảm có Kkt từ 0,8 - 0,9.

Quán triệt quan điểm: con người là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định đến chất lượng công việc, Lữ đoàn tăng cường huấn luyện kỹ thuật, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác quan trọng này. Trước thực tế, cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Lữ đoàn còn thiếu về số lượng, trình độ, tay nghề không đồng đều, thợ kỹ thuật có tay nghề cao ít,… Lữ đoàn tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật đủ về số lượng, có chất lượng tốt; xác định đây là nội dung then chốt, quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ công tác kỹ thuật cả trước mắt và lâu dài. Để làm được điều đó, Lữ đoàn thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cấp, nhất là việc huấn luyện, bồi dưỡng kỹ thuật tại đơn vị theo phương châm “Mỗi người giỏi một nghề, biết nhiều nghề”; khuyến khích đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật tự học, tự bồi dưỡng, truyền đạt kinh nghiệm cho nhau thông qua hoạt động thực tiễn. Đồng thời, chỉ đạo ngành Kỹ thuật xây dựng nội dung huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng sát với cương vị, chức trách từng đối tượng và nhiệm vụ của đơn vị; chú trọng huấn luyện khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị, khí tài mới, hiện đại; bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ, thợ kỹ thuật giỏi, chuẩn hóa theo từng vị trí công tác. Đối với đội ngũ cán bộ nòng cốt của ngành Kỹ thuật, tập trung nâng cao năng lực chỉ huy tham mưu kỹ thuật thông qua việc đề nghị cấp trên tổ chức đưa đi đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; mời chuyên gia về bồi dưỡng, kết hợp với tham gia các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập của ngành Kỹ thuật để nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng văn kiện, kế hoạch công tác kỹ thuật và thực hành bảo đảm kỹ thuật trong mọi điều kiện, nhất là trong môi trường khó khăn, phức tạp, tác chiến công nghệ cao. Mặt khác, Lữ đoàn đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị, ứng dụng vào quá trình khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực tiễn công tác bảo đảm kỹ thuật. Đồng thời, tăng cường tổ chức hội thao, hội thi ở các cấp, tạo điều kiện thúc đẩy, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Năm 2015, tham gia Hội thi nhà xe, nhà kho các đơn vị trực thuộc Binh chủng và Hội thi xe máy tốt khối cơ quan Bộ Tư lệnh mở rộng năm 2016 và 2018, Lữ đoàn đều đạt giải Nhì; tham gia Hội thi cán bộ huấn luyện kỹ thuật Công binh giỏi toàn quân năm 2016, Lữ đoàn đạt giải Ba toàn đoàn và giải Nhất cán bộ kỹ thuật cấp tiểu đoàn; v.v.

Ngoài ra, Lữ đoàn luôn coi trọng thực hiện công tác động viên kỹ thuật. Hằng năm, ngành Kỹ thuật và các đơn vị chủ động phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, phúc tra, tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên; rà soát, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, khả năng huy động nguồn vật tư dự trữ, khả năng sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, sẵn sàng huy động khi có tình huống và tham gia bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập có huy động lực lượng dự bị động viên của Lữ đoàn, đạt kết quả tốt.

Những năm tới, nhiệm vụ của Lữ đoàn 229 có sự phát triển với yêu cầu ngày càng cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Lữ đoàn nỗ lực nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật trong điều kiện mới, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao cả thường xuyên và đột xuất, xứng đáng truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh anh hùng.

Đại tá NGUYỄN HẢI ĐĂNG, Phó Lữ đoàn trưởng Kỹ thuật