Huyện Đan Phượng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”

9/26/2019 1:41:42 PM

Quán triệt sâu sắc chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng này, những năm qua, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đến nay, Huyện đã xây dựng được 30 cơ sở dân quân tự vệ, quân số chiếm 1,48% dân số; trong đó, có 14 đơn vị tự vệ. Lực lượng dân quân tự vệ của Huyện có chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị ngày càng cao, phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Để có được kết quả trên, trước hết, Huyện chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, xác định đây là vấn đề quan trọng hàng đầu. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang, pháp luật Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác dân quân tự vệ. Trọng tâm là: Luật Dân quân tự vệ, Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”, Kết luận 41-KL/TW, ngày 31-3-2009 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, v.v. Đồng thời, chủ trì phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho Huyện xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tạo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Từ tham mưu của Ban Chỉ huy Quân sự, Huyện đã xây dựng, đẩy mạnh triển khai thực hiện “Kế hoạch xây dựng, mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020”. Để đạt hiệu quả cao, Huyện gắn thực hiện Luật Dân quân tự vệ với thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Mặt khác, Huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng và tổ chức hoạt động của dân quân tự vệ.

Trung đội súng máy phòng không 14,5mm luyện tập

Khắc phục khó khăn trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ do đặc điểm địa bàn ven đô, công dân trong độ tuổi theo Luật định thường xuyên biến động, vắng mặt ở địa phương, Huyện bám sát quy định của pháp luật, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi, tuyển chọn, kết nạp,… đảm bảo công khai, dân chủ, chặt chẽ từ cơ sở, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân cử, dân chăm lo”. Hằng năm, căn cứ vào nghị quyết, chỉ thị về công tác quân sự, quốc phòng của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động phân công cán bộ bám sát địa bàn, phối hợp với các ban, ngành, cơ sở, rà soát, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, đảm bảo đủ số lượng, có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, nhất là chất lượng chính trị. Trong đó, coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt, dân quân cơ động, binh chủng, lực lượng tự vệ ở các cơ quan phù hợp với đặc thù của Huyện. Thực hiện Kế hoạch xây dựng, mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trạng thái quốc phòng giai đoạn 2016 - 2020, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện tích cực bồi dưỡng nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác dân quân tự vệ của ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác này ở cơ sở; chỉ đạo ứng dụng phần mềm đăng ký, thống kê, quản lý, duy trì nghiêm chế độ đăng ký lần đầu, đăng ký bổ sung, đăng ký di chuyển, vắng mặt dài hạn và đăng ký cho công dân từ nơi khác đến, đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn dân quân tự vệ trên địa bàn.

Đội ngũ cán bộ quân sự ở cơ sở là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả xây dựng, huấn luyện hoạt động lực lượng dân quân tự vệ. Nhận rõ điều đó, Huyện đặc biệt quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn và xây dựng đội ngũ cán bộ dân quân tự vệ đủ số lượng, chất lượng tốt. Thực hiện Quyết định 3992/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc đào tạo cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động tham mưu, chỉ đạo các xã, thị trấn tạo nguồn, quy hoạch, cử cán bộ đi đào tạo theo chỉ tiêu trên giao. Đến nay, huyện đã cử 46 lượt đồng chí đi đào tạo theo các chương trình trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở bằng nguồn ngân sách địa phương. Qua đó, kiện toàn đủ 100% chức danh cán bộ ban chỉ huy quân sự ở các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức; trong đó, có trên 60% cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên. Đội ngũ này đã phát huy tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ1.

Cùng với kiện toàn tổ chức biên chế, Huyện tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đảm bảo cho lực lượng dân quân tự vệ có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 939-NQ/ĐU, ngày 14-3-2013 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy Quân sự, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị, nhiệm vụ của từng lực lượng, thực tế địa bàn. Để đạt hiệu quả cao, trước mỗi mùa huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động phân công cán bộ xuống cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị, từ xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, soạn thảo giáo án, bài giảng, đến củng cố mô hình, học cụ, vật chất, chuẩn bị thao trường, bãi tập2. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, đơn vị tự vệ; cán bộ trung đội, tiểu đội dân quân tự vệ và thôn đội trưởng theo phân cấp. Về tổ chức, phương pháp, Huyện thống nhất chỉ đạo huấn luyện tập trung dân quân tự vệ năm thứ nhất theo cụm xã; dân quân cơ động và dân quân tự vệ binh chủng huấn luyện tập trung tại Huyện; lực lượng còn lại các xã, thị trấn và đơn vị tự vệ tự tổ chức huấn luyện, Huyện kiểm tra đánh giá kết quả. Về nội dung, Huyện đẩy mạnh đổi mới theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật, vận động quần chúng. Trong đó, chú trọng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ nắm vững kỹ thuật chiến đấu bộ binh, thành thạo các phương án chiến đấu tại chỗ và nâng cao khả năng phối hợp với các lực lượng trong tuần tra, kiểm soát xử lý tình huống A2, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn. Do đặc thù địa bàn Huyện nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Đáy, nguy cơ xảy ra lũ lụt cao, nên cùng với huấn luyện chiến đấu phòng thủ, Huyện chú trọng huấn luyện về phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Năm 2019, Huyện đưa nội dung bơi vũ trang vào huấn luyện và Hội thao quân sự, quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ. Kết quả có 100% đơn vị đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 96% khá, giỏi, đơn vị an toàn tuyệt đối. Tiêu biểu khối dân quân tự vệ có các xã: Đan Phượng, Đồng Tháp, Hồng Hà; tự vệ Công trình phân lũ sông Đáy và Chi cục Thuế.

Cùng với đó, Huyện chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến của dân quân tự vệ; tăng cường tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, chiến đấu phòng thủ cấp xã; diễn tập phòng, chống bão lụt, cứu hộ, cứu nạn, v.v. Từ năm 2013 đến nay, Huyện đã tiến hành 02 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, 06 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, 26 lượt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn đạt kết quả tốt. Hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ được Huyện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; thường xuyên duy trì nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch hoạt động, quy chế phối hợp với các lực lượng theo Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là tham gia tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các phong trào ở địa phương, góp phần vào thành tích đưa Đan Phượng trở thành huyện đầu tiên của Thành phố Hà Nội đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhằm phát huy vai trò lực lượng dân quân tự vệ, Huyện thường xuyên quan tâm chăm lo bảo đảm tốt chế độ chính sách đối với lực lượng này. Mặc dù khả năng ngân sách có hạn, nhưng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện đã tham mưu cho Huyện cân đối, bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho lực lượng dân quân tự vệ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ. Ngoài ra, hỗ trợ thêm tiền ăn và một số chế độ chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ trong thời gian tập trung huấn luyện, làm nhiệm vụ. Mặt khác, Huyện tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư mua sắm trang phục, bổ sung phương tiện, công cụ hỗ trợ, bảo đảm cho hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những kết quả, kinh nghiệm đạt được là tiền đề quan trọng để thời gian tới, huyện Đan Phượng tiếp tục phát huy, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng địa phương và Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Thượng tá NGUYỄN NGỌC SƠN, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện
___________

1 - Năm 2019, Huyện cử 11 cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã đi đào tạo tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; phấn đấu đến năm 2020 có 80% cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng và đại học.

2 - Vừa qua, Huyện xây dựng Đề án quy hoạch xây dựng hệ thống thao trường bãi tập và đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt, chờ xây dựng; đồng thời, duy trì nền nếp hội thi mô hình học cụ trong lễ ra quân huấn luyện hằng năm.