Thành công của Đại hội Đảng bộ Binh đoàn 15 quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ

8/6/2020 6:55:56 PM

Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ Binh đoàn; trong đó, yếu tố giữ vai trò quan trọng, quyết định chính là năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, bí thư và phó bí thư.

Đảng bộ Binh đoàn 15 lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, tập trung chủ yếu ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội, với ưu thế là tỷ lệ đảng viên người dân tộc thiểu số trong Binh đoàn khá cao. Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù bị tác động bởi các yếu tố, như: giá các sản phẩm mủ cao su, cà phê không ổn định, có thời điểm xuống rất thấp kéo dài nhiều năm, khí hậu, thời tiết biến đổi thất thường, dịch bệnh diễn biến phức tạp,… song Đảng bộ Binh đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Nổi bật là, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được duy trì ổn định, từng bước vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả; quốc phòng, an ninh thường xuyên được củng cố vững chắc; công tác xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng địa bàn, ổn định đời sống, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa được chú trọng. Cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, củng cố lòng tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động đối với Binh đoàn, tạo động lực để mọi người tâm huyết, say mê lao động sản xuất, xây dựng đơn vị, địa bàn vững mạnh.

Công nhân Binh đoàn thu hoạch cà phê

Thời gian tới, tình hình an ninh, chính trị thế giới, khu vực; biến đổi khí hậu, các loại dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước các thế lực thù địch đẩy mạnh xuyên tạc chủ trương, hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng của Đảng, Nhà nước, nhất là vấn đề an ninh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tác động không nhỏ đến công tác lãnh đạo của Đảng bộ Binh đoàn. Nhận thức rõ điều đó, toàn Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục khó khăn làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn tới đây; đồng thời, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Để làm được điều đó, Đảng ủy Binh đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, trước mắt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn). Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 747-CT/QUTW, ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Chỉ thị số 80-CT/ĐU, ngày 20/8/2019 của Đảng ủy Binh đoàn và hướng dẫn của cấp trên về tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng, các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Binh đoàn đã tổ chức thành công đại hội các cấp. Đó là cơ sở quan trọng để Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn thành công tốt đẹp. Theo đó, Binh đoàn đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn. Thực hiện tốt nội dung này, cấp ủy các cấp quán triệt đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn, phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội và lựa chọn nhân sự bầu cấp ủy khóa mới; khắc phục tình trạng tư tưởng lệch lạc, bè phái, chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết. Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát chỉ thị, hướng dẫn của trên, xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ được giao. Nội dung tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Binh đoàn nhiệm kỳ tới; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt là công tác nhân sự cấp ủy. Để tuyên truyền đạt hiệu quả, Đảng ủy Binh đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng cả trước, trong và sau đại hội, thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, trong lao động, sản xuất, giao ban, hội họp. Đồng thời, tổ chức các buổi gặp mặt, kỷ niệm, tuyên dương cán bộ, đoàn viên công đoàn, thanh niên, hội viên phụ nữ (các tổ chức quần chúng), điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020, nói chuyện truyền thống, các chương trình văn hóa, văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống của Binh đoàn qua các thời kỳ, v.v. Ngoài ra, còn triển khai cho các cơ quan, đơn vị làm hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tranh cổ động để tuyên truyền, giáo dục.

Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Đại hội, Đảng ủy quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội, trong đó tập trung làm tốt công tác nhân sự cho cấp ủy khóa mới, xem đây là nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn. Quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác nhân sự, Đảng ủy chỉ đạo các cấp ủy tiến hành rà soát, đề nghị trên điều động, bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ chủ trì gắn với công tác chuẩn bị nhân sự khóa mới, đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa, phát triển và theo đúng quy hoạch công tác cán bộ, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ cũng như năng lực công tác của đội ngũ cán bộ. Bám sát quy định của cấp trên, cấp ủy viên tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới phải là những nhân tố thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trí tuệ, năng lực, phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, có uy tín cao, trải qua hoạt động thực tiễn; trong đó, mạnh dạn cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đảng ủy Binh đoàn yêu cầu các cấp ủy khi tiến hành công tác nhân sự phải tính đến độ tuổi, lớp kế cận, kế tiếp; gắn cơ cấu với chất lượng, lấy chất lượng là chính; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất và phát huy vai trò cá nhân, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy khóa mới tập trung vào cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị quan trọng, các đơn vị sản xuất - kinh doanh, không nhất thiết cơ quan, đơn vị nào cũng có người tham gia cấp ủy. Những đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy khóa mới theo quy định tiến hành điều động, phân công công tác kịp thời và giải quyết tốt chế độ, chính sách. Ngoài ra, Binh đoàn còn thành lập các đoàn kiểm tra, hướng dẫn, giúp đỡ các tiểu ban; nắm bắt, giải quyết kịp thời, triệt để các vấn đề tư tưởng nảy sinh; chỉ đạo các lực lượng đấu tranh kiên quyết với luận điệu xuyên tạc, sai trái, dư luận không tốt, tác động đến uy tín của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Cùng với làm tốt công tác nhân sự, Đảng ủy coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Đây là nội dung chủ yếu, nhân tố quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Binh đoàn nhiệm kỳ mới. Để thực hiện tốt nội dung này, Binh đoàn tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Theo đó, Đảng ủy Binh đoàn yêu cầu cấp ủy các cấp tổ chức giáo dục, bồi dưỡng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, trong đó chú trọng vào nhân sự cấp ủy khóa mới. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận diện rõ đối tác, đối tượng, không để bị tác động bởi những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Quá trình lãnh đạo, Đảng bộ Binh đoàn thường xuyên duy trì nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thực hiện tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình với phương châm “phê bình việc chứ không phê bình người”, với mục đích “cùng nhau sửa chữa, giúp nhau phấn đấu vươn lên”. Tiến hành xây dựng và thực hiện chương trình hành động, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, khâu đột phá và nâng cao năng lực cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên vào cấp mình. Tập trung xây dựng Đảng bộ Binh đoàn trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty 732 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Binh đoàn thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, tác phong công tác của cấp ủy viên, nhất là đội ngũ bí thư, phó bí thư theo hướng bám sát cơ sở, thực hiện nói đi đôi với làm. Phát huy dân chủ, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chủ trì, người đứng đầu các cấp trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ cấp ủy viên trong Đảng bộ thực hiện “nói ngắn, viết gọn, quán triệt rõ, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát”, tích cực giúp đỡ cơ sở trong khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cũng được Đảng ủy chú trọng, với quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Theo tinh thần đó, Đảng ủy Binh đoàn tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, công tác quản lý tài chính, đầu tư, xây dựng cơ bản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, v.v. Khi thực hiện kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng phải gắn với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Các trường hợp vi phạm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý, bảo đảm khách quan, công tâm, đúng người, đúng việc, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, tạo điều kiện để các trường hợp vi phạm khắc phục, sửa chữa, phấn đấu vươn lên.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới, cùng với thành công của Đại hội các tổ chức đảng cơ sở, chắc chắn rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh đoàn 15 lần thứ VIII sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; xác định được những nội dung, mục tiêu, giải pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Binh đoàn trong thời kỳ mới. Đặc biệt là lựa chọn được cấp ủy khóa mới có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín - nhân tố quan trọng, quyết định đến sự lãnh đạo của Đảng bộ Binh đoàn.

Đại tá HOÀNG VĂN SỸ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh Đoàn