Trung đoàn Bộ binh 59 xây dựng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

10/18/2021 9:39:10 AM

Trung đoàn Bộ binh 59, Bộ Tư lệnh Thủ đô được thành lập ngày 20/10/1971, là đơn vị khung thường trực, có nhiệm vụ quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị và thực hiện một số nhiệm vụ khác. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong bất cứ nhiệm vụ nào, từ huấn luyện, tăng cường cán bộ, chiến sĩ vào miền Nam chiến đấu đến tham gia phát triển kinh tế, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên,... cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đều phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang Thủ đô, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, vượt qua khó khăn, thử thách vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Với những thành tích đó, Trung đoàn được Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Sư đoàn Bộ binh 301 tặng nhiều phần thưởng cao quý1.

Những năm gần đây, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị; trong đó, chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và đạt được nhiều kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng xây dựng Sư đoàn và lực lượng vũ trang Thủ đô “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Nổi bật là, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng được nâng cao; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được chú trọng; nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Có được kết quả đó, trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, quyết định chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Xuất phát từ đặc điểm điều kiện quân số ít, nhưng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, quán triệt cho đội ngũ cán bộ khung thường trực và nhân viên, chiến sĩ nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần cố gắng, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nội dung giáo dục toàn diện, nhưng trọng tâm là quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đặc điểm, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô và đơn vị; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; Luật Lực lượng dự bị động viên và các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”,... làm cơ sở để tổ chức thực hiện. Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, Trung đoàn thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp giáo dục; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục theo chương trình huấn luyện cơ bản với tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống cho bộ đội; tăng cường định hướng tư tưởng, xây dựng động cơ, thái độ đúng đắn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ và quân nhân dự bị.

Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và phong trào Thi đua Quyết thắng

Trung đoàn triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Xây dựng, củng cố mối đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và nội bộ đơn vị, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, trách nhiệm chính trị. Nhờ đó, những năm gần đây, Đảng bộ Trung đoàn luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ yên tâm công tác, tâm huyết, gắn bó xây dựng đơn vị.

Nhằm tạo sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Trung đoàn đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Hằng năm, trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 939-NQ/ĐU, ngày 14/3/2013 của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trực tiếp là Nghị quyết số 345-NQ/ĐU, ngày 04/6/2013 của Đảng ủy Sư đoàn Bộ binh 301 về “Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” cùng các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Sư đoàn, Đảng ủy Trung đoàn ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với các chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, phù hợp từng đối tượng huấn luyện, đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. Trước khi bước vào huấn luyện, cùng với chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, giáo án, mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập,... Trung đoàn tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ khung A và khung B, bảo đảm đủ khả năng quản lý, huấn luyện đơn vị theo phân cấp. Quá trình huấn luyện, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Trung đoàn tổ chức huấn luyện toàn diện cho lực lượng thường trực và quân nhân dự bị. Trong đó, xác định lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật làm nòng cốt; chú trọng huấn luyện cách đánh trong địa bàn thành phố, đô thị, nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị trọng đại trên địa bàn và sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, từng bước làm chủ các loại vũ khí mới được trang bị. Sau mỗi đợt, giai đoạn huấn luyện, Trung đoàn đều tổ chức hội thi, hội thao đánh giá kết quả và tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Do vậy, chất lượng huấn luyện của Trung đoàn ngày càng được nâng cao; kiểm tra, đánh giá kết quả hằng năm, 100% khoa, mục huấn luyện đều đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Bên cạnh đó, Trung đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến và tổ chức luyện tập thuần thục theo các phương án, kế hoạch đã xác định, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, sẵn sàng tham gia nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, khi dịch Covid-19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, Trung đoàn được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, phục vụ công dân cách ly tập trung. Trải qua 21 đợt tiếp nhận, quản lý và phục vụ công dân Việt Nam từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ về thực hiện cách ly phòng, chống dịch, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể Trung đoàn được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội 02 lần tặng Bằng khen và nhiều cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, Trung đoàn tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, củng cố đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”; hệ thống doanh trại, nhà ở, dây, giá, biển, bảng thường xuyên được củng cố, bổ sung, bảo đảm thống nhất, chính quy. Cán bộ, chỉ huy các cấp làm tốt công tác quán triệt, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm của quân nhân trong chấp hành Hiến pháp, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy định của đơn vị; gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh; hướng bộ đội vào tự giác chấp hành các chế độ, nền nếp ngày, tuần. Kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, các quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông, v.v. Những năm gần đây, Trung đoàn không có vi phạm kỷ luật phải xử lý, hạn chế thấp nhất vi phạm thông thường, đơn vị an toàn về mọi mặt.

Ngoài các giải pháp trên, Trung đoàn luôn chú trọng bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ động viên, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Đối với công tác bảo đảo hậu cần, Trung đoàn tích cực tăng gia, chăn nuôi, đảm bảo vượt chỉ tiêu về rau xanh, thịt, cá, gia cầm các loại,... thiết thực góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội và công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 khi mà Trung đoàn tiếp nhận, quản lý và bảo đảm ăn, ở cho người Việt Nam ở nước ngoài về cách ly. Công tác bảo đảm kỹ thuật được Trung đoàn tiến hành thường xuyên theo đúng nền nếp, chế độ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật cho các nhiệm vụ; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng chuyên môn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Tích cực đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”.

Những kết quả và kinh nghiệm trên là cơ sở vững chắc để thời gian tới Trung đoàn Bộ binh 59 tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, ngày càng tô thắm truyền thống “Huấn luyện, chiến đấu giỏi, tự lực, tự cường, đoàn kết, quyết thắng”.

Thượng tá ĐẶNG XUÂN TRÌNH, Trung đoàn trưởng
__________________

1 - Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen các năm: 2007, 2011, 2020, 2021; Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen các năm: 2020, 2021; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tặng Bằng khen các năm: 2008, 2010, 2020.