Lực lượng vũ trang thành phố Mỹ Tho thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng

11/28/2022 8:15:36 AM

Thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,... của tỉnh Tiền Giang. Đây là địa bàn trọng yếu của Tỉnh; là cầu nối giữa vùng kinh tế trọng điểm Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh nên có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của khu vực Nam Bộ và các tỉnh phía Nam. Với vai trò, vị trí của địa bàn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, phòng, chống có hiệu quả dịch Covid-19, góp phần cùng toàn Tỉnh và cả nước đẩy lùi đại dịch, đưa đời sống của nhân dân và lực lượng vũ trang trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nhân tố bất ổn định. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn tiếp tục móc nối, lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, tận dụng không gian mạng,… để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương. Tình trạng đình công, lãn công ở các khu, cụm công nghiệp, khiếu kiện do di dời dân thực hiện các đề án, quy hoạch, giải quyết đền bù vẫn xảy ra; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp,… tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang Thành phố. Để khắc phục những khó khăn, thách thức trên, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố đã kịp thời tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, làm cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trước hết, tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu và xây dựng khu vực phòng thủ. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, quy định của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh về công tác sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các cao điểm lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, v.v. Thường xuyên luyện tập các phương án phòng, chống cháy nổ, chiến đấu tại chỗ, đánh địch đột nhập đường không bảo vệ cơ quan, các vị trí trọng yếu trên địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn địa bàn cả trước, trong và sau các sự kiện quan trọng của địa phương, đất nước. Trên cơ sở văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của cấp trên, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh, Ban Chỉ huy Quân sự chủ động tham mưu, phối hợp với các ban, ngành để điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng,… duy trì, thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch được Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phê duyệt, bảo đảm an toàn. Cùng với đó, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; hoàn thiện Quy chế làm việc và ban hành Chương trình hoạt động công tác của Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Thành phố năm 2022 và những năm tiếp theo. Tiếp tục tham mưu ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân, xây dựng Kế hoạch công tác phòng không nhân dân và hoạt động của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Thành phố, bảo đảm chặt chẽ, hoạt động hiệu quả. Nhờ đó, lực lượng vũ trang Thành phố luôn sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Theo đó, Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện Đề án 9029/ĐA-UBND, ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về “Tổ chức, hoạt động của Trung đội dân quân thường trực thành phố Mỹ Tho giai đoạn 2018 - 2020”,  đến nay, Thành phố đã xây dựng lực lượng đạt 84,38% so với biên chế. Trong 09 tháng đầu năm 2022, Thành phố đã tổ chức kết nạp, giải ngạch được 100% chỉ tiêu dân quân tự vệ; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt 42,48% (dân quân 22,13%, tự vệ 64,28%). Điểm nổi bật là, 100% phường, xã của Thành phố đều có chi bộ quân sự, có cấp ủy và đạt tiêu chuẩn đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Có 97 cơ quan, tổ chức xây dựng được lực lượng tự vệ, trong đó có 60 ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức (cấp tỉnh: 47, thành phố: 13), thường xuyên duy trì hoạt động có hiệu quả ở cấp cơ sở, đủ khả năng bảo vệ cơ quan, xí nghiệp.

Để tạo nguồn quân nhân dự bị vững chắc, Thành phố chủ động liên hệ với các đơn vị, tổ chức đón quân nhân xuất ngũ hằng năm trở về địa phương bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, trọng thị, kết hợp đăng ký vào ngạch dự bị đúng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự xã, phường thường xuyên rà soát nguồn quân nhân dự bị, nắm chắc chất lượng chuyên nghiệp quân sự, tổ chức điều chỉnh, sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên theo biên chế đạt 97,17%; trong đó, đúng chuyên nghiệp quân sự 86,82%, tỷ lệ đảng viên 15,16%. Nhằm tạo sự thống nhất trong hoạt động, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành của Thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng hệ thống kế hoạch động viên theo hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Quân sự chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường nắm vững và luyện tập các bước trong thực hành động viên; tổ chức tốt việc sinh hoạt và chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân nhân dự bị (cán bộ khung B) và huy động giao nguồn bàn giao cho Tỉnh huấn luyện theo kế hoạch, đúng theo quy định của pháp luật.

Đi đôi với xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, nâng cao nền nếp, tác phong chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện. Quán triệt sâu sắc kết luận số 60-KL/QUTW ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW; Nghị quyết số 791-NQ/ĐUQS của Đảng ủy Quân sự Tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn và năm 2022 của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh; Ban Chỉ huy Quân sự kịp thời tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định giao chỉ tiêu tập huấn, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; huấn luyện quân nhân dự bị cho các cơ quan, đơn vị và phường, xã triển khai thực hiện. Tổ chức xây dựng Kế hoạch huấn luyện chiến đấu, Kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” thông qua Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phê duyệt đúng quy định. Chuẩn bị vật chất, mô hình, học cụ, trang thiết bị bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện. Tiến hành tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng đúng theo kế hoạch, quân số tham gia huấn luyện sĩ quan - quân nhân chuyên nghiệp tại chức đạt 100%; tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ cho các đối tượng đạt 94,83%. Tổ chức bắn đạn thật cho đối tượng dân quân cơ động phường, xã; dân quân tại chỗ; dân quân tự vệ năm thứ nhất, dân quân thường trực, tự vệ cơ quan, đạt khá, giỏi trở lên, bảo đảm an toàn. Trong điều kiện vũ khí trang bị đã sử dụng nhiều năm, một số trang thiết bị đã xuống cấp, Thành phố tích cực tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến đồ dùng, trang thiết bị huấn luyện đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Cùng với đó, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Hội thao trung đội dân quân cơ động bảo đảm đúng quy định, an toàn; qua đó tuyển chọn các đơn vị, vận động viên có thành tích xuất sắc tham gia hội thao do Tỉnh tổ chức, kết quả đạt giải Nhất toàn đoàn. Ban Chỉ huy Quân sự chủ động tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn diễn tập chiến đấu phường, xã trong khu vực phòng thủ và phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo 04 đơn vị tổ chức thực hiện tốt nội dung này, được Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đánh giá cao.

Để công tác quân sự, quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Theo đó, nội dung giáo dục, bồi dưỡng đề cập đến các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác quân sự, quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; trọng tâm là Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác này đi vào nền nếp. Để đạt hiệu quả cao, Ban Chỉ huy Quân sự tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo kiện toàn, duy trì nền nếp hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Đồng thời, tập trung nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng, phù hợp với từng đối tượng và đặc thù địa bàn; chú trọng bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ chủ trì các cấp, trưởng khu phố, ấp, người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc tôn giáo, chủ hộ kinh doanh và học sinh trung học phổ thông1. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh, Báo Tiền Giang duy trì chuyên mục, chuyên trang về quốc phòng toàn dân, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và hoạt động quốc phòng, quân sự ở địa phương. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới,... để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Từ đó, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc, góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng thời gian qua sẽ là cơ sở, tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang Thành phố tiếp tục hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo thuận lợi để Mỹ Tho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, xứng tầm với tiềm năng, vị thế của địa phương.

Thượng tá VÕ VĂN NĂNG, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố
________________

1 - Tính đến tháng 9/2022, Thành phố đã gửi cán bộ đối tượng 3 về Tỉnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đúng chỉ tiêu; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 đúng quy định.