Lữ đoàn Thông tin 601 nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

8/8/2022 8:07:18 AM

Lữ đoàn Thông tin 601 (thuộc Quân khu 1), có nhiệm vụ chính trị trung tâm là bảo đảm, giữ vững “mạch máu” thông tin liên lạc cho toàn Quân khu; giúp Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ huy, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cả thường xuyên và đột xuất. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Lữ đoàn đã tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; trong đó, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, được Đơn vị hết sức coi trọng, tổ chức thực hiện nghiêm túc với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là: 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc, kịp thời, an toàn tuyệt đối; chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng cao (kết quả huấn luyện cho các đối tượng 100% các khoa mục đều đạt khá, giỏi); công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều tiến bộ rõ nét, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật phải xử lý; công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Hằng năm, Lữ đoàn đều đạt Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đạt được kết quả trên, trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, làm cơ sở, tiền đề để xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Để đạt hiệu quả, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, bảo đảm sự đa dạng về phương pháp, phong phú về hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Hiện nay, toàn Lữ đoàn tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu, Đơn vị; luôn cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để cán bộ, chiến sĩ có khả năng “miễn dịch” trước sự chống phá của các thế lực thù địch, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, giáo dục cho bộ đội nhận thức rõ vị trí, vai trò của nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong công tác bảo đảm thông tin liên lạc đối với lĩnh vực hoạt động quân sự, quốc phòng, v.v. Trên cơ sở đó, định hướng về nhận thức, tư tưởng và hành động; xây dựng thái độ, động cơ đúng đắn, ý chí khắc phục khó khăn, hăng say học tập, nghiên cứu làm chủ quá trình khai thác, bảo quản, bảo dưỡng trang, thiết bị thông tin liên lạc. Cùng với đó, chú trọng giáo dục truyền thống anh hùng của Bộ đội Thông tin liên lạc; những thành tích, chiến công của Quân khu, Lữ đoàn thông qua các bài giảng chính trị; hệ thống truyền thanh nội bộ; hội thi bằng hình thức sân khấu hóa, v.v. Qua đó, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, tạo động lực tinh thần để mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, đề cao trách nhiệm, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện tốt các khâu, các bước: “dự báo, nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư tưởng” và các biện pháp tâm lý trong giải quyết tư tưởng theo phương châm: gần bộ đội, hiểu bộ đội, tin bộ đội để chủ động nắm, quản lý và kịp thời xử lý dứt điểm, không để nảy sinh tư tưởng tiêu cực, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thường xuyên quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tạo động lực tinh thần để bộ đội yên tâm công tác, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh về chính trị.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác bảo đảm thông tin liên lạc sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn

Nhằm đáp ứng yêu cầu “Giỏi thông tin truyền thống - Tinh nhuệ thông tin cơ động - Làm chủ thông tin hiện đại”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Lữ đoàn yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 703-NQ/ĐU, ngày 27/5/2013 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, chủ động ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác huấn luyện ở từng cấp với nội dung, biện pháp, chỉ tiêu phù hợp khả năng, trình độ các đối tượng. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện: xây dựng hệ thống kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện sát yêu cầu nhiệm vụ; cải tạo thao trường, bãi tập và bổ sung cơ sở vật chất đủ số lượng, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu của từng nội dung, khoa mục; giáo án, bài giảng được thông qua và phê duyệt đúng quy định. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ với những nội dung trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên nội dung mới, quan trọng. Trong thực hành huấn luyện: chú trọng tăng thời gian huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện phân đội nhỏ, động tác cá nhân, huấn luyện dã ngoại, nhất là chuyên ngành thông tin chuyên sâu, góp phần nâng cao trình độ làm chủ trang, thiết bị thông tin mới, hiện đại cho cán bộ, chiến sĩ. Lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm đảm nhiệm những nội dung quan trọng, nội dung khó để nâng cao chất lượng huấn luyện. Đồng thời, coi trọng công tác kiểm tra nhằm khắc phục tình trạng “thanh toán” nội dung, chương trình; bệnh thành tích, thiếu thực chất. Nhờ đó, chất lượng huấn luyện của Lữ đoàn không ngừng được nâng lên, bộ đội nắm chắc tính năng kỹ thuật, chiến thuật, thuần thục động tác thực hành khai thác, sử dụng phương tiện, khí tài thông tin được trang bị. Lữ đoàn nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng, Quân khu tặng cờ, bằng khen “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Thực hiện phương châm “Giữ vững thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống”, Lữ đoàn xác định nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là giải pháp xuyên suốt. Theo đó, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm chỉ lệnh, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác sẵn sàng chiến đấu, làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, nắm chắc đối tượng tác chiến, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ bí mật quân sự. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực nghiệp vụ, nhất là canh trực ở tổng trạm thông tin. Tập trung cao độ về chỉ huy, lực lượng, phương tiện trong các đợt trực cao điểm; đồng thời, xử lý tốt mọi tình huống về thông tin liên lạc, bảo đảm thông suốt 24/7, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bằng cách tổ chức, bố trí thành phần kíp trực, thời gian canh trực khoa học, gắn với thực hiện mô hình “Kíp trực mẫu mực”, quyết tâm “Vào ca là vào vị trí chiến đấu”, “Chuyển mỗi công điện là lập một chiến công”,... các kíp trực luôn kiên cường bám dây, bám máy, nêu cao trách nhiệm, ý thức kỷ luật, không để xảy ra sai sót trong chuyển, nhận điện; quân bưu vận hành đúng tuyến, an toàn tuyệt đối, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, nhất là nhiệm vụ diễn tập, sẵn sàng chiến đấu của Quân khu và các đơn vị trực thuộc.

Nhận thức rõ “kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, Lữ đoàn tập trung đột phá “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của các cấp về xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở đơn vị, thực hiện tốt mô hình “Mỗi tuần 1 điều luật”, tổ “Tư vấn tâm lý pháp luật” hoạt động có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Thường xuyên củng cố doanh trại, hệ thống biển, bảng chính quy; duy trì thực hiện nghiêm chế độ ngày, tuần, lễ tiết tác phong quân nhân, quản lý chặt chẽ bộ đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; làm tốt công tác tư tưởng, chủ động phòng ngừa và xử lý các vụ việc vi phạm, bảo đảm thưởng, phạt công minh, chính xác, kịp thời. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục kịp thời những yếu kém, tồn tại về thực hiện nếp sống chính quy, ý thức chấp hành kỷ luật và lấy kết quả chấp hành pháp luật, kỷ luật là một tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị. Vì vậy, nền nếp chính quy, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của Lữ đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, đạt chiều sâu vững chắc. Đây cũng là một trong những điểm sáng trong xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” của Lữ đoàn, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Cùng với đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần bằng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, v.v. Vì vậy, giá trị tăng gia sản xuất đạt 1.300.000đ/người/năm, góp phần nâng cao đời sống của bộ đội; vật chất hậu cần dự trữ luôn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Với công tác bảo đảm kỹ thuật: khu kỹ thuật được Lữ đoàn quan tâm, đầu tư củng cố, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu cao của công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất vũ khí, phương tiện kỹ thuật; quản lý, đăng ký thống kê chặt chẽ, đúng Điều lệ Công tác Kỹ thuật. Đặc biệt, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn được đẩy mạnh; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong việc quản lý, khai thác, sử dụng trang bị, khí tài thông tin liên lạc. Đồng thời, duy trì có nền nếp, chất lượng “Ngày Kỹ thuật” ở các cấp, gắn với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, góp phần đảm bảo trang bị, khí tài kỹ thuật phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Những kinh nghiệm từ thực tiễn sẽ là cơ sở quan trọng để Lữ đoàn 601 tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá NGUYỄN BÁ VỊNH, Lữ đoàn trưởng