Kinh nghiệm tiến hành công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Sư đoàn Phòng không 377

7/19/2022 5:53:59 PM

Sư đoàn Phòng không 377, Quân chủng Phòng không – Không quân có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời trọng yếu của Tổ quốc. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Sư đoàn gặp không ít khó khăn, nhất là yêu cầu nhiệm vụ cao; thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; địa bàn đóng quân rộng1, đặc biệt là đối với các trạm ra đa trên các đảo xa; thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 dài ngày; sự tác động từ mặt trái kinh tế thị trường và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với nhiều thủ đoạn, hình thức tinh vi,... đã tác động không nhỏ đến nhận thức, tâm lý, tư tưởng của bộ đội. Nhận thức rõ vấn đề này, Sư đoàn xác định: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ hiện nay là một nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp. Bởi, thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này sẽ góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị - cơ sở nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để Sư đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Do đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn luôn được cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, nghiêm túc, tạo nhiều chuyển biến tiến bộ. Nổi bật là:

Hằng năm, Sư đoàn đều thành lập các tổ cán bộ giảng dạy chính trị theo Quyết định số 438/QĐ-CT, ngày 21/3/2016 của Tổng cục Chính trị về ban hành Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ; đồng thời, tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp huấn luyện, phương pháp công tác, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ cán bộ các cấp. Cấp ủy các cấp thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; truyền thống Quân đội, truyền thống Quân chủng và đơn vị, niềm vinh dự tự hào gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ quân nhân được công tác tại đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời trên vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, đột phá “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật, quản lý tình hình chính trị nội bộ”, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”. Cùng với tổ chức tốt công tác học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quân ủy Trung ương và các chuyên đề giáo dục chính trị hằng năm, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc ngày Đảng, Ngày pháp luật hằng tháng; hằng quý tổ chức tốt việc quán triệt nghị quyết lãnh đạo của Đảng và các cấp ủy đảng đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ với nhiều phương pháp, cách làm phù hợp sáng tạo. Qua đó, giúp cho bộ đội có nhận thức đúng về chủ trương, biện pháp lãnh đạo của trên, nhiệm vụ của đơn vị; từ đó, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hoạt động giáo dục chính trị tại đơn vị ở Tiểu đoàn 118, Trung đoàn 274

Cùng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm, nhất là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và Nghị quyết số 847-NQ/TW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Đảng ủy Sư đoàn còn mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với tinh thần “tự soi”, “tự sửa” nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện các đơn vị đã gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện tốt Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì trong đơn vị. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả việc “làm gương, nêu gương” của cán bộ, đảng viên: cấp trên nêu gương trước cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ và đảng viên làm gương cho quần chúng noi theo được phát huy tốt.

Do điều kiện các đơn vị của Sư đoàn thực hiện nhiệm vụ phân tán trên địa bàn 05 tỉnh và quần đảo Trường Sa, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, chủ động thông tin, định hướng nhận thức tư tưởng, chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp trên Biển Đông, tình hình khu vực và trên thế giới, làm cho bộ đội có nhận thức và hành động đúng. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của bộ đội, gần gũi chia sẻ tâm tư, tình cảm, dân chủ tiếp thu ý kiến đóng góp phê bình giải quyết thấu đáo những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; quan tâm chăm lo bảo đảm tốt công tác chính sách hậu phương Quân đội. Định kỳ thông tin, thông báo định hướng nhận thức, tư tưởng; hằng tuần các đơn vị tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng; hằng tháng lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại dân chủ với hạ sĩ quan, chiến sĩ, hằng quý lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn tổ chức đối thoại dân chủ với cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị. Đối với các đơn vị làm nhiệm vụ trên các đảo xa, ngoài công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên bằng phương tiện thông tin liên lạc, Sư đoàn còn phối hợp với Quân chủng Hải Quân thành lập tổ công tác do chỉ huy Sư đoàn trực tiếp chỉ huy để thực hiện các nội dung trên khi đi kiểm tra, thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa. Với việc tiến hành đồng bộ những giải pháp trên, nên 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần quan trọng để Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; trong đó, nhiệm vụ chính trị trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao hoàn thành xuất sắc.

Từ thực tiễn kết quả đạt được, Sư đoàn Phòng không 377 rút ra một số kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, chiến sĩ thời gian tới:

Một là, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương chính sách của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, Quân chủng và đơn vị trong tình hình mới cho cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần xây dựng thế giới quan Mác - Lênin, phương pháp luận khoa học, niềm tin cộng sản chủ nghĩa, lập trường của giai cấp công nhân; xây dựng bản lĩnh chính trị của người quân nhân cách mạng luôn kiên định, vững vàng, nhạy bén, sắc sảo về chính trị, không bị tự diễn biến trước mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch hòng “phi chính trị hóa” Quân đội. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục đạo đức cách mạng cho bộ đội, đặc biệt là sống, lao động học tập theo gương Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, sát với chức trách nhiệm vụ của từng quân nhân gắn với thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” – Người chiến sĩ Phòng không – Không quân ưu tú, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trước tác động từ mặt trái kinh tế thị trường và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Cần coi trọng tính thực chất, trực quan trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, khắc phục bệnh hình thức; đổi mới căn bản nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục sát thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng trong đơn vị.

Hai là, thường xuyên thông tin kịp thời và định hướng nhận thức, tư tưởng, hành động rõ ràng trước những vấn đề chính trị xã hội phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và trên thế giới cho cán bộ, chiến sĩ. Để thực hiện tốt nội dung này, cấp ủy đảng, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải thực sự nhạy bén ngăn ngừa mọi tác động tiêu cực của đời sống xã hội có thể len lỏi vào đơn vị, để định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong nhận thức, đấu tranh với những khuynh hướng lệch lạc, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị trước mọi tình huống. Trong tiến hành, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy đơn vị cần tổ chức đa dạng các hình thức sinh hoạt tư tưởng cho bộ đội, như: diễn đàn thảo luận tình hình chính trị nổi bật của đất nước, khu vực và thế giới; thi thông báo thời sự chính trị, thi kết quả đọc báo, sách, v.v.

Ba là, truyền đạt các nghị quyết của Đảng một cách thiết thực, cụ thể, tạo sự thống nhất tư tưởng, tạo dựng niềm tin, thúc đẩy hành động phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Theo đó, cấp ủy các cấp, nhất là cấp chi bộ phải đổi mới cách ra nghị quyết, bảo đảm phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phải tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thi hành nghị quyết; chú trọng sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về tác dụng, hiệu quả của nghị quyết trong thực tiễn hoạt động của đơn vị. Trong tình hình hiện nay, nghị quyết của cấp ủy phải đặc biệt coi trọng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Để quá trình truyền đạt nghị quyết của Đảng có hiệu quả, đòi hỏi đội ngũ cán bộ chính trị chú trọng sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa ở đơn vị với nhiều hình thức sinh động làm cho tư tưởng, nội dung nghị quyết của Đảng thấm sâu trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Bốn là, coi trọng công tác kiểm tra, thăm dò dư luận để thấu hiểu tình hình, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng trong đơn vị. Kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, nhận thức chưa đúng, chưa đủ; bài trừ những sản phẩm phi văn hóa vào trong đơn vị. Thực hiện tốt vấn đề này là một biện pháp hữu hiệu bảo đảm cho nghị quyết của tổ chức đảng đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình nhiệm vụ đơn vị, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng với quần chúng, giữa cán bộ với chiến sĩ thuộc quyền. Chỉ có như vậy nghị quyết của tổ chức đảng, kế hoạch công tác của người chính ủy, chính trị viên và chỉ huy mới thực sự có giá trị, có ý nghĩa tác dụng to lớn trong thực tiễn hoạt động của đơn vị.

Năm là, coi trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Quân đội, của Quân chủng và của đơn vị cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng, đặc biệt là đối với thanh niên, hạ sĩ quan - binh sĩ. Trong đó, cần kiên quyết chống mọi biểu hiện coi nhẹ giáo dục truyền thống trong tình hình phức tạp hiện nay, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch sẽ có nguy cơ dẫn đến phai nhạt lý tưởng, ý chí, trách nhiệm; đề cao tư tưởng sùng ngoại, lai căng, quay lưng lại với cội nguồn, bản sắc dân tộc. Đó là một kẽ hở để kẻ thù lợi dụng nhằm tuyên truyền xuyên tạc truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, Quân đội và đơn vị.

Đại tá HÀN ANH TRUYỀN, Chính ủy Sư đoàn
__________________ 

1 - Đóng quân trên địa bàn 05 tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên và quần đảo Trường Sa