Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Vùng 5 Hải quân nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ đảng viên theo lời Bác Hồ dạy

10/13/2022 9:31:38 AM

Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân luôn chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vùng 5 Hải quân có nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa Tây Nam của Tổ quốc. Đây là vùng biển trọng yếu, có vị trí chiến lược cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của khu vực phía Nam và cả nước; đồng thời, cũng là nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra xung đột, điểm nóng trong vùng biển quản lý; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế của ta trên biển,... Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo; trong đó, xác định: tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nội dung trọng tâm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Vùng vừa hồng, vừa chuyên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”2, để giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”3, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vai trò của đội ngũ đảng viên và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ này trong tình hình mới. Đây là giải pháp cơ bản, quan trọng hàng đầu giữ vai trò quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, Đảng ủy Vùng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, giáo dục, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho mọi tổ chức, mọi lực lượng thấu triệt: việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nội dung giáo dục, rèn luyện đảng viên phải toàn diện, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cả bồi dưỡng, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy định của Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, kiên quyết không kết nạp những người không đủ tiêu chuẩn, chưa đủ điều kiện, tín nhiệm thấp vào Đảng. Tuân thủ nghiêm ngặt các khâu, các bước, đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc, nâng cao cảnh giác, kiên quyết không để phần tử xấu, cơ hội tìm cách chui vào Đảng. Để thực hiện hiệu quả, Đảng ủy Vùng yêu cầu cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, nhất là ở chi bộ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, quản lý; kịp thời có giải pháp khắc phục triệt để những tư tưởng, nhận thức và hành động chưa đúng, chưa đầy đủ, trách nhiệm chưa cao trong công tác này.

Huấn luyện bắn đối không trên Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127

Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Trên cơ sở nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ đảng viên, nhất là đối với các đơn vị độc lập và trên các tàu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các đơn vị hướng nội dung trọng tâm vào bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đảng viên. Tích cực đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập lý luận chính trị theo quy định, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết, các đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa”, v.v. Đồng thời, tổ chức tốt hoạt động thực tiễn gắn với thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, như: huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra, tuần tiễu, trinh sát, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” - Người chiến sĩ Hải quân”,... để thử thách, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư cấp ủy và những đảng viên có uy tín trong đơn vị thường xuyên gần gũi, động viên, giáo dục, thuyết phục mọi đảng viên khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ; lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày, những điển hình tiên tiến trong đội ngũ đảng viên để giáo dục lẫn nhau. Duy trì nghiêm các nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt tự phê bình và phê bình ở cấp chi bộ. Thông qua đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì (chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy đơn vị) nắm chắc điểm mạnh, điểm yếu, kết quả phấn đấu rèn luyện của từng đảng viên; chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, đề ra nội dung biện pháp giúp đảng viên kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Ba là, nêu cao tính tự giác, tích cực chủ động trong tự bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực tiễn cho thấy: ở đâu, đơn vị nào đội ngũ đảng viên nêu cao trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, tinh thần tự giáo dục, rèn luyện thì ở đó, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được giữ vững và phát huy. Hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Vùng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đang đặt ra những đòi hỏi rất cao đối với phẩm chất, năng lực của đội ngũ đảng viên; nhất là sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm ở những đơn vị hoạt động độc lập, dài ngày trên biển. Vì vậy, Đảng ủy Vùng yêu cầu mỗi đảng viên trước hết phải xác định cho mình động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn, vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, để hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cấp ủy, đội ngũ cán bộ chủ trì, chính ủy, chính trị viên các cấp tăng cường công tác giáo dục, định hướng, kiểm tra, giám sát quá trình tự học tập, tự rèn luyện của từng đảng viên, kịp thời động viên, khích lệ mỗi người tích cực, chủ động vươn lên khắc phục khó khăn, tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất năng lực, hoàn thiện nhân cách của mình. Để đội ngũ đảng viên có môi trường thuận lợi, Đảng ủy Vùng chỉ đạo các đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để từng đảng viên tự học tập, tự rèn luyện, phát huy hết khả năng của mình trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu mỗi đảng viên phải xác định kế hoạch, nội dung, hình thức, phương pháp tự học tập, tự rèn luyện phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, mỗi đảng viên đều phải gương mẫu, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, giải quyết tốt các mối quan hệ công tác cũng như trong cuộc sống; chấp hành nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị; kiên quyết chống bệnh chủ nghĩa cá nhân.

Bốn là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ đảng viên. Đảng ủy Vùng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Mỗi đảng viên cần quán triệt sâu sắc và nhận diện đúng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để kiên quyết trong đấu tranh với mọi biểu hiện vi phạm. Đề cao tính tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng và trong công tác; kết hợp chặt chẽ đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Đơn vị.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng cho việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng đối với đảng viên hiện nay. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”4, Đảng ủy Vùng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Theo đó, Đảng ủy Vùng chỉ đạo sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy với các chi bộ, đảng bộ; thường xuyên điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm tra, giám sát cả thường xuyên và đột xuất theo chuyên đề. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tập trung kiểm tra những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những tiêu chí học tập và làm theo Bác của Bộ đội Hải quân mà mỗi cán bộ, đảng viên của Vùng cam kết phấn đấu, thực hiện. Thông qua đó để cấp ủy, chi bộ xem xét, đánh giá, phân tích, kết luận chính xác về trình độ, năng lực của đảng viên; đồng thời, có biện pháp giáo dục, góp phần chủ động ngăn ngừa vi phạm và cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe đối với mọi đảng viên; ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật Đảng, làm trong sạch đội ngũ. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh của Quân đội, quy định của đơn vị.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong Quân đội nói chung, ở Vùng 5 Hải quân nói riêng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tuyệt đối trung thành, tận tụy, sáng tạo, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là cơ sở nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chuẩn đô đốc NGUYỄN ĐĂNG TIẾN, Chính ủy Vùng
___________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 113.

2 - Sđd, tr. 611 - 612.

3 - Sđd, tr. 612.

4 - Sđd, tr. 672.