Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Viện 69 đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

10/21/2022 11:23:01 AM

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Viện 69 đã, đang tích cực đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) với nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần quan trọng tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đặc biệt - trọng trách thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Viện 69 là đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Đoàn 969 và thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng. Nhiệm vụ chính trị trung tâm của Viện là: trực tiếp tiến hành các biện pháp y tế và nghiên cứu khoa học công nghệ để giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng kết 50 năm thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt này, Hội đồng khoa học cấp Nhà nước, Hội đồng y tế Việt - Nga đều thống nhất kết luận: Thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất.

Viện 69 đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (09/9/1969-09/9/2019)

Hiện nay, trước tác động của nhiều nhân tố (cả khách quan và chủ quan), cùng với độ lùi của thời gian,... đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng cao; thậm chí có nội dung đòi hỏi tính khẩn trương và cấp bách. Trong khi đó, sự xuyên tạc, chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch về nhiệm vụ chính trị của Viện; mặt trái kinh tế thị trường, mức sống cao ở khu vực đô thị,... tác động đến tâm tư, tình cảm, đời sống cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; sự xuất hiện, diễn biến phức tạp một số dịch, bệnh nguy hiểm, độ lây nhiễm cao cũng làm ảnh hưởng đến kết quả quá trình thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, v.v. Song, với lòng thành kính, đời đời nhớ ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trên cơ sở xác định rõ trọng trách đặc biệt được giao, Đảng ủy, chỉ huy Viện 69 xác định: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, đặc biệt coi trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), coi đây là một trong những nội dung quan trọng, việc làm thường xuyên, tạo động lực quan trọng cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, năng lực công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý chí vươn lên quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng tập thể Bộ Tư lệnh hoàn thành xuất sắc trọng trách thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho các tổ chức và mọi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ của Viện nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; thấu triệt đầy đủ giá trị nhân văn, ý nghĩa lịch sử - chính trị đặc biệt của nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung giáo dục, tuyên truyền tập trung vào học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên; các chuyên đề về học tập và làm theo Bác; nội dung, yêu cầu của Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn sát với những nội dung, tiêu chí học tập và làm theo Bác của đoàn thanh niên, hội phụ nữ, của đoàn viên, hội viên, v.v. Quá trình thực hiện, Viện chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với tổ chức học tập chuyên đề, chủ đề; nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và cấp ủy các cấp. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức quần chúng tăng cường tổ chức diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác. Cùng với đó, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở để tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả, v.v. Qua đó, góp phần không chỉ thống nhất về nhận thức, nâng cao tính đồng bộ trong triển khai thực hiện, mà còn tạo chuyển biến tích cực về tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, động cơ phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa của các tổ chức và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Một trong những nội dung cơ bản của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), đồng thời cũng là mục tiêu được Đảng ủy Viện xác định và phấn đấu thực hiện là kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho các tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu gương sáng về phẩm chất đạo đức, lối sống, có ý chí quyết tâm cao, hết lòng, hết sức, nêu cao trách nhiệm đối với công việc được giao. Trên cơ sở kế thừa kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Viện chủ động rà soát, kịp thời bổ sung nội dung, biện pháp, các tiêu chí vào kế hoạch, chương trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII). Trong đó, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo với thực hiện có hiệu quả các kết luận, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trọng tâm là: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Để đạt hiệu quả, Viện chú trọng lựa chọn những nội dung về: công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và “Những điều đảng viên không được làm” theo Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII),... làm cơ sở định hướng cho từng cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu bảo đảm sát chức trách, nhiệm vụ được giao; lấy kết quả học tập và làm theo Bác là một tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng, nhận xét, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, nhân viên Khoa Vi sinh vật và môi trường tiến hành cấy mẫu kiểm tra vi sinh vật khu vực y tế

Cùng với đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được Đảng ủy, chỉ huy Viện hướng trọng tâm vào xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao; nghiên cứu khoa học giỏi. Đây là khâu then chốt, giữ vị trí, vai trò trực tiếp quyết định đến chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện. Bởi vây, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố, phát triển toàn diện bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng chính trị tốt, tay nghề cao, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chuyên môn sâu trong các lĩnh vực. Tuy nhiên, thực tiễn đã, đang đặt ra những khó khăn trong giải quyết các vấn đề cơ bản lâu dài và cấp bách trong thực hiện nhiệm vụ ướp, bảo quản thi thể phục vụ hoạt động thăm viếng. Trước thực tế đó, cùng với tiếp tục duy trì, tăng cường hợp tác với Bạn trong nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá chất lượng chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực,... cấp ủy, chỉ huy các cấp của Viện đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp tốt giữa công tác tuyển chọn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực thực thi chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, nhất là với những đồng chí mới về đơn vị công tác, còn ít kinh nghiệm. Trong đó, tập trung giáo dục cho đội ngũ này thấm nhuần quan điểm “lấy tự lực cánh sinh làm gốc để ứng phó với mọi phát triển của tình hình”1 và nhận thức sâu sắc sự giáo huấn của Bác “Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc lập”2. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, ý chí khát vọng vươn lên làm chủ vững chắc, tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Viện nghiên cứu chuyên ngành, chính quy, khoa học, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt - trọng trách thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành - một chặng đường phấn đấu kiên trì, bền bỉ, không ngừng sáng tạo với những công việc thầm lặng, Viện 69 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vinh dự, tự hào được thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả, thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện 69 hôm nay tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tu dưỡng, rèn luyện trở thành cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Đồng thời, tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả đã đạt được, với tình cảm và trách nhiệm cao nhất theo phương châm “Nghiêm cách, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác”, nguyện đem hết sức mình, đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, không ngừng học tập, nghiên cứu khoa học, chủ động, sáng tạo, giữ vững và phát huy truyền thống Đơn vị anh hùng, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt này, để mãi mãi các thế hệ người Việt Nam và bạn bè quốc tế được chiêm ngưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sưởi ấm niềm tin, niềm tự hào trong mỗi con người Việt Nam. Thỏa lòng ngưỡng mộ của bầu bạn quốc tế về Vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Danh nhân văn hóa thế giới - Người đã làm nên cuộc đảo lộn thế giới chưa từng có từ sau khi chủ nghĩa tư bản lật đổ đế chế La Mã cổ xưa.

Đại tá PHÙNG VĂN THƯỞNG, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Viện
__________________

1 -  Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQGST, H. 2011, tr. 384 - 385.

2 - Sđd, tr. 445.