Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thực hiện Kết luận số 01, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn 299 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu

2/8/2024 7:13:08 PM

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh là một nội dung trọng tâm theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó cũng là vấn đề được Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Công binh 299 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn Công binh 299 - Đoàn Công binh Tân Trào1 (Quân đoàn 12) là đơn vị công binh hỗn hợp, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm công binh cấp chiến dịch; xây dựng công trình quân sự; dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,… và thực hiện các nhiệm vụ khác. Trong những năm qua, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm công binh đòi hỏi ngày càng cao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là một trọng tâm, tạo cơ sở, nền tảng để Lữ đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, sức cơ động, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn Đơn vị luôn phát huy truyền thống vẻ vang, nêu cao tinh thần đoàn kết, cần kiệm, tự lực, tự cường, xung kích, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị Đảng ủy Lữ đoàn ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”2, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững vai trò hạt nhân của các cấp ủy, chi bộ.  Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Đảng ủy Lữ đoàn kịp thời chỉ đạo kiện toàn cấp ủy các cấp đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng tốt; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trọng tâm là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ năng lực quản lý, chỉ huy. Theo đó, từng đảng viên, chi bộ đối chiếu với các biểu hiện suy thoái, biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới để nêu cao trách nhiệm kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đề ra biện pháp khắc phục hiệu quả, triệt để. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch, viết cam kết thực hiện; chi ủy, chi bộ, phân công đảng viên giám sát, kiểm tra, đôn đốc; lấy kết quả thực hiện các nội dung đã cam kết là một tiêu chí cơ bản, quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên hằng năm. Cùng với đó, Lữ đoàn kết hợp chặt chẽ việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập tại chức cho đảng viên với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành. Thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng viên; gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng cán bộ chủ trì, v.v. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ không ngừng được nâng lên; quán triệt, nắm vững nghị quyết, chỉ thị của trên, đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo; tổ chức thực hiện hiệu quả.

Là đơn vị nằm trong đội hình của Quân đoàn 12 - quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại; quy mô, tổ chức lực lượng, chức năng, nhiệm vụ của Quân đoàn đòi hỏi cao hơn, đã và đang đặt ra đối với Lữ đoàn yêu cầu mới trên tất cả các mặt, nhất là về công tác cán bộ. Đây là lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”, “là gốc của mọi công việc”3 như lời dạy của Bác Hồ. Vì vậy, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế, quy trình, các khâu, bước bảo đảm dân chủ, công khai trong công tác cán bộ. Trong đó, tập trung rà soát, bổ sung, điều chỉnh và thực hiện chặt chẽ công tác quy hoạch, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ quản lý, chỉ huy các cấp phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong quản lý, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; đánh giá cán bộ công tâm, khách quan, chính xác; gắn nhận xét, đánh giá cán bộ với công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ; quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chính sách cán bộ theo quy định hiện hành. Qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, trình độ, kiến thức, năng lực toàn diện, sức khỏe tốt; thống nhất về tư tưởng và hành động, nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, phát huy vai trò nêu gương ở mọi lúc, mọi nơi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản, chỉ đạo toàn bộ việc xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Toàn thể đảng viên, toàn thể các cấp, tổ chức thống nhất lại theo một nguyên tắc nhất định. Nguyên tắc ấy tức là dân chủ tập trung”4. Thực tiễn hoạt động của Lữ đoàn đã chứng minh, ở đâu và khi nào nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện tốt thì ở đó và khi đó đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ và ngược lại. Vì vậy, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ được Đảng ủy Lữ đoàn xác định là nền tảng, yếu tố then chốt để xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Lữ đoàn luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, chế độ công tác theo đúng nguyên tắc, quy chế và quy trình đã xác định. Thường xuyên rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy các cấp, nhất là quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu theo đúng Hướng dẫn số 1224/HD-CT, ngày 27/7/2022 của Tổng cục Chính trị. Trong đó, nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện theo đúng Điều lệ Đảng và đồng bộ với nguyên tắc tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Nhờ đó, những vấn đề trọng yếu, nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng đều được tập thể đảng ủy, cấp ủy, chi bộ thông qua trước khi thực hiện. Từng đảng viên luôn đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực, khách quan, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai dám đấu tranh bác bỏ. Phong cách, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhất là, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp được đổi mới mạnh mẽ, phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong thi công các công trình chiến đấu ở nơi khó khăn, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Các mối quan hệ trong Đơn vị, nhất là mối quan hệ giữa lãnh đạo với quản lý, chỉ huy, điều hành; giữa tập thể và cá nhân; giữa chủ trương và tổ chức thực hiện đều được giải quyết thấu đáo trên cơ sở nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Việc phân công đảng ủy viên là chỉ huy Lữ đoàn hằng quý dự sinh hoạt với các cấp ủy, chi bộ được duy trì chặt chẽ.

Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác kiểm tra, kiểm soát gắn liền với hoạt động lãnh đạo của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có kiểm tra; “kiểm tra khéo về sau khuyết điểm nhất định bớt đi”, “Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”5. Thấm nhuần chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Lữ đoàn luôn coi trọng và thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch kiểm tra, giám sát theo phương châm: “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, có nền nếp; không thụ động chờ vụ việc xảy ra mới xem xét, giải quyết; phát huy tính chủ động tự kiểm tra của cấp ủy, chi bộ và đảng viên. Khi phát hiện vi phạm, xác định rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân; bảo vệ cái đúng, cái tốt, đấu tranh khắc phục cái sai, cái xấu. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy, giáo dục cán bộ, đảng viên nhận rõ và khắc phục khuyết điểm, hạn chế; không phải để “vạch lá tìm sâu”, làm thui chột ý chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, tập trung vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ, công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo, công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên. Đối với đảng viên, tập trung kiểm tra, giám sát chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tự học tập nâng cao trình độ, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của người đảng viên, chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII), gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh6. Sự chủ động, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đó là cơ sở quan trọng để Đảng bộ Lữ đoàn 299 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, góp phần  xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá NGUYỄN VĂN LUYỆN, Chính ủy Lữ đoàn
________________
       

1 - Thành lập ngày 5/8/1965.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 278.

3 - Sđd, Tập 5, tr. 309.

4 - Sđd, Tập 8, tr. 286.

5 - Sđd, Tập 5, tr. 327.

6 - Năm 2023, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Lữ đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát 02 tổ chức đảng. Các cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát 05 chi bộ, 118 đảng viên. Hoàn thành tốt nội dung kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân đoàn theo kế hoạch.