Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Làm theo lời Bác, Nhà máy Z755 nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh

11/24/2022 1:57:00 PM

Những năm qua, cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, Nhà máy Z755 đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, tạo động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; góp phần vừa đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh vừa tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tham gia sản xuất là nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng và Chính phủ giao cho quân đội. Thực hiện nhiệm vụ đó có khó khăn, nhưng khó khăn là tạm thời, thuận lợi là căn bản, phải phát triển thuận lợi và khắc phục khó khăn”1, cán bộ, công nhân viên và người lao động Nhà máy Z755 đã không ngừng phát huy trí tuệ, tiềm năng, thế mạnh, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật thông tin cấp chiến lược ở phía Nam; phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, được Binh chủng Thông tin liên lạc và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp, Nhà máy được đầu tư lớn về trang bị, công nghệ, cơ sở vật chất, doanh trại; song phải thực hiện tinh giản về tổ chức, lực lượng. Trong khi đó, phần lớn lao động của Nhà máy tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm; tuy có chức năng làm kinh tế nhưng lại là đơn vị hạch toán kinh doanh, tự chủ về tài chính nên chịu nhiều tác động từ thị trường, sự cạnh tranh khốc liệt trong sản xuất, kinh doanh; áp lực lớn từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật thông tin quân sự, nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên. Khắc phục những khó khăn, thách thức đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt; trong đó, lấy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp trọng tâm, gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, nhằm khơi dậy khát vọng cống hiến, phát huy ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Thấu triệt lời dạy: “Công việc càng gay go thì sự lãnh đạo càng phải liên hợp, chặt chẽ với quần chúng, càng phải liên hợp chặt chẽ chính sách chung với chỉ đạo riêng…”2, Nhà máy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trên cơ sở chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về doanh nghiệp Quân đội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu, giải pháp cụ thể, khoa học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa thành nghị quyết và kế hoạch thực hiện ở cấp mình, sát điều kiện ở cơ sở. Cùng với triển khai nhiều biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhất là nhân viên trực tiếp tham gia sản xuất; Nhà máy yêu cầu cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm trong duy trì, kiểm tra, đôn đốc các bộ phận nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, sửa chữa trang bị, khí tài thông tin liên lạc. Các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo được sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao cho cán bộ, công nhân viên, người lao động hăng hái tham gia sản xuất, kinh doanh; sẵn sàng cơ động tham gia và hoàn thành các nhiệm vụ sửa chữa trang bị thông tin quân sự, đặc biệt là bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị VSAT của các đơn vị Quân đội đóng quân tại quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, các điểm đảo, khu vực biên giới các tỉnh phía Nam,... khi có tình huống.

Đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là giải pháp được Đảng ủy, Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Để đạt hiệu quả, Nhà máy thành lập Ban tái cơ cấu doanh nghiệp; triển khai xây dựng và ban hành Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp; thông tin đầy đủ, minh bạch, công khai phương án sắp xếp, cơ cấu với từng phòng, xí nghiệp, trung tâm; quan tâm công tác chính sách đối với các đối tượng có liên quan. Đồng thời, xác định nội dung, xây dựng kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài chính - xã hội phù hợp và giao chỉ tiêu cụ thể cho các phòng, xí nghiệp, trung tâm triển khai thực hiện; đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp”. Cùng với đó, Nhà máy ban hành nhiều quyết định giao khoán; thực hiện sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực hợp lý; tổ chức điều hành sản xuất một cách chặt chẽ, khoa học, giải quyết triệt để nhiều vướng mắc nảy sinh và khắc phục tốt một số hạn chế trong sản xuất, kinh doanh; khai thác hiệu quả trang bị công nghệ, nhất là trang bị mới; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhà máy chủ động đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phần mềm trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện hiệu quả Mô hình 5S3, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh4.

Đến nay, cơ cấu tổ chức, biên chế lực lượng của Nhà máy tương đối hợp lý, có số lượng và chất lượng phù hợp chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh và cơ chế quản lý điều hành; đáp ứng quá trình sản xuất và các hoạt động khác. Các bộ phận hoạt động có sự liên kết, hài hòa, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Mỗi vị trí công nghệ có từ 01 đến 02 người đảm nhiệm, được điều động sử dụng linh hoạt, đáp ứng tốt nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa khí tài, trang bị kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, từng bước tổ chức lại sản xuất; tuân thủ nghiêm Điều lệ quản lý xí nghiệp và các quy định về công tác kỹ thuật; làm chủ, sửa chữa nhiều trang bị mới, hiện đại; sản xuất được nhiều loại phụ tùng đồng bộ. Do đó, dù phải tiếp nhận, sửa chữa nhiều trang bị thông tin thế hệ mới và sản lượng hàng quốc phòng tăng, song Nhà máy vẫn hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch, kịp thời đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc của các đơn vị trong toàn quân.

Thực hiện lời dạy của Bác đối với các đơn vị Quân đội: tham gia phát triển kinh tế cũng là làm tròn chức năng, nhiệm vụ của mình, Nhà máy chú trọng thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh. Theo đó, hoạt động kinh doanh của Nhà máy chỉ được thực hiện trên cơ sở tận dụng năng lực dôi dư, sử dụng hợp lý các trang thiết bị, nhà xưởng nhằm nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên và đóng góp cho ngân sách Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Trên hết, Nhà máy đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời điều chỉnh sản lượng sửa chữa, sản xuất; tập trung tối đa nguồn lực cho nhiệm vụ sửa chữa trang bị, vật tư kỹ thuật và sản xuất các loại phương tiện đảm bảo, vật tư kỹ thuật thông tin liên lạc quân sự; đảm bảo tốt thiết bị, vật tư cho bảo dưỡng kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ biển, đảo trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt, thời gian gấp. Những năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch Covid-19, song Nhà máy tập trung nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, từng bước tổ chức lại sản xuất hợp lý; phát huy năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, thợ lành nghề; nâng cao hiệu quả sử dụng trang bị công nghệ; mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài Quân đội; hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhất là các chỉ tiêu của Pháp lệnh sửa chữa, sản xuất hàng quốc phòng, các nhiệm vụ theo Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ sửa chữa cơ động và các nhiệm vụ đột xuất. Nhờ đó, sản lượng hàng hóa quốc phòng các năm gần đây chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu doanh thu của Nhà máy (đạt từ 60% - 65%).

Khắc ghi lời dạy của Hồ Chủ tịch “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kỳ quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi”5, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kỹ thuật, công nghệ; nghiên cứu, chế thử và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Trọng tâm là tham gia thực hiện tốt các nội dung được giao trong Dự án “đầu tư làm chủ công nghệ sản xuất, sửa chữa thiết bị thông tin không dây và truyền dẫn nền tảng IP, băng rộng”. Để đạt hiệu quả, Nhà máy làm tốt công tác bảo đảm trang bị, chuẩn bị công nghệ; chấp hành nghiêm kỷ luật, quy trình công nghệ trong sản xuất; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; coi trọng việc xây dựng hồ sơ kỹ thuật, tài liệu thiết kế; biên soạn quy trình công nghệ các sản phẩm. Tập trung thử nghiệm, hoàn thiện các sản phẩm đã nghiên cứu, chế thử; đẩy nhanh nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm các sản phẩm theo đặt hàng của trên, kịp thời đưa vào sản xuất. Hiện nay, Nhà máy có đội ngũ kỹ sư, cán bộ nghiên cứu đủ khả năng làm chủ trong lập trình, thiết kế, chế tạo nhiều sản phẩm công nghệ cao, như: siêu cao tần, vô tuyến điện định nghĩa bằng phần mềm (SDR), tự động hóa, v.v. Vì vậy, Nhà máy đã có nhiều sản phẩm công nghệ cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nhanh của hệ thống thông tin quân sự, như: các khối mạch thu, phát của hệ thống thông tin vệ tinh (BUC, LNB, FEEDHORN), ăng ten VSAT tàu biển, các trang bị cho hệ thống truyền dẫn quang; nguồn pin, anten NVIS; cải tiến thành công một số máy vô tuyến điện, tổng đài, bảng mạch máy vô tuyến điện Viettel và phụ tùng đồng bộ thông tin quân sự. Các sản phẩm: máy phát chuyên dụng VTĐsn 91Z cải tiến cho biển, đảo; các bảng mạch máy VRU611, VRU812; các bộ vỏ thiết bị thông tin cho Viettel như máy 811S, VRU611, ragono, máy tính bảng quân sự; các bộ VIS cho máy 631, môi trường hóa các thiết bị VSAT dùng cho biển, đảo,... được các đơn vị đánh giá cao.

Những kết quả đạt được là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Nhà máy Z755 dâng lên Bác Hồ kính yêu; đồng thời, là tiền đề quan trọng để Nhà máy tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Người, tạo động lực hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN NGỌC ANH, Chính ủy Nhà máy
______________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 11, Nxb CTQG,      H. 2011, tr. 376.

2 - Sđd, Tập 5,  tr. 333.

3 - Gồm: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng.

4 - 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu đạt 8,075 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 6,515 tỉ đồng.

5 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 14, Nxb CTQG,      H. 2011, tr. 97.