Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương

7/14/2022 6:53:22 AM

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã, đang tích cực đẩy mạnh quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương với tinh thần quyết liệt và giải pháp đồng bộ.

Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 847) đề cập tới hai thành tố quan trọng, có mối quan hệ biện chứng, đó là: xây phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và chống chủ nghĩa cá nhân. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, là bước đột phá nhằm làm sáng mãi phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; đồng thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đối với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, việc quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 847 sẽ tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; phát huy sức mạnh tổng hợp, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy và hành động; từng bước xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, hội nhập, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội, nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, việc quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương được Tổng cục Công nghiệp quốc phòng hết sức coi trọng, triển khai toàn diện, với nhiều giải pháp đồng bộ; trong đó, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết số 847 vừa mang tính cấp bách, cần làm ngay, vừa có ý nghĩa chiến lược, lâu dài. Để biến Nghị quyết thành hành động cụ thể, khắc phục tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo giữ vai trò then chốt, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, nhằm duy trì “sức sống” của Nghị quyết trong mọi hoạt động của từng cá nhân và tổ chức. Với quan điểm đó, Đảng ủy Tổng cục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ngay từ khâu quán triệt, thống nhất nhận thức và xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Theo đó, cùng với mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung rà soát, bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết số 847 vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Nghị quyết số 847 với các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các cuộc vận động trong và ngoài Quân đội. Bổ sung, cụ thể hóa năm đặc trưng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” theo Nghị quyết số 847 vào Bộ tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Tổng cục.

Thường vụ Đảng ủy Tổng cục yêu cầu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của cấp ủy các cấp phải đánh giá cụ thể kết quả thực hiện Nghị quyết, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Cùng với đó, các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân đối với đoàn viên, thanh niên, hội viên.

Thủ trưởng Tổng Cục kiểm tra tại Nhà máy Z125

Hai là, thường xuyên tiến hành tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng trong thưc hiện Nghị quyết. Thực tiễn đã cho thấy, chỉ khi có nhận thức đúng mới hình thành động cơ, thái độ, tình cảm và hành động đúng. Vì thế, Đảng ủy Tổng cục yêu cầu, công tác tuyên truyền, giáo dục ở từng cơ quan, đơn vị, một mặt phải nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức, trách nhiệm, quyết tâm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; mặt khác, phải góp phần đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Quá trình thực hiện, cần bảo đảm tính chủ động, khoa học, thường xuyên và thực chất; tiến hành từ trong cấp ủy, chỉ huy đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị để nâng cao sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, hành động. Không ngừng đổi mới, sáng tạo, vận dụng linh hoạt, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục; chú trọng hình thức giáo dục, tuyên truyền trực tiếp thông qua các hội nghị, giao ban, sinh hoạt. Đồng thời, phát huy vai trò của Tạp chí Công nghiệp Quốc phòng và Kinh tế; Cổng thông tin điện tử Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng về nội dung của Nghị quyết.

Nội dung tuyên truyền, giáo dục phải toàn diện; trong đó, tập trung làm nổi bật ý nghĩa, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; truyền thống vẻ vang, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, những đặc trưng của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, biểu hiện và tác hại của chủ nghĩa cá nhân, cách nhận diện, nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh, ngăn chặn; tuyên truyền về các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt”, những điển hình tiêu biểu về đạo đức, lối sống trong công tác, lao động sản xuất, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động của các cấp, các ngành,… làm lan tỏa sâu rộng những phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn Tổng cục.

Ba là, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết. Nêu gương có vai trò to lớn và là một giá trị trong chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”1. Thấm nhuần lời dạy đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về nêu gương2 với tinh thần trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo và xem đó là biện pháp quan trọng trong thực hiện Nghị quyết số 847 ở từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, việc nêu gương cần phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và toàn diện với phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”. Trong đó, trên hết, trước hết là nêu gương về sự trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đạo đức cách mạng trong sáng, nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới, v.v. Để việc nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn sát với thực hiện Nghị quyết số 847, Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, gắn kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với khuyết điểm của tập thể; cán bộ chủ trì, người đứng đầu nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”, thường xuyên đối chiếu với những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân đã nêu trong Nghị quyết để tự mình sửa chữa kịp thời, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ ở từng cơ quan, đơn vị.

Bốn là, thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; rút kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết. Nhằm bảo đảm cho Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Tổng cục bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết vào kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và hằng năm. Trên cơ sở đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc tự phê bình và phê bình, thực hiện trách nhiệm nêu gương và khắc phục hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm các quy định của Đảng, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Qua đó, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ sớm, từ xa, không để những vi phạm nhỏ tiến triển thành sai phạm lớn, vi phạm của cá nhân thành vi phạm của tập thể. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, quy định; không có vùng cấm.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và xác định lộ trình khắc phục, sửa chữa; rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thời gian tiếp theo. Đồng thời, phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hiệu quả để tôn vinh, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong Tổng cục.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 847, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng bản lĩnh chính trị, động cơ, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Tổng cục vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG, Chính ủy Tổng cục
___________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 284.

2 - Trọng tâm là Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 06/11/2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Quân đội”, v.v.