Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Giữ “trong ấm, ngoài êm” - phương châm giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy

9/29/2021 8:42:39 AM

Trong Chiến lược Quốc phòng Việt Nam xác định giữ “trong ấm, ngoài êm”, là phương châm chỉ đạo chiến lược giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy của Đảng. Vấn đề này cần tiếp tục được nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả trong thực tiễn, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Kế thừa kinh nghiệm giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy của cha ông ta, nhất là phương châm “nội yên, ngoại tĩnh” trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; nghiên cứu nguyên nhân, quy luật, thủ đoạn gây chiến trong các cuộc chiến tranh thế giới gần đây và trên cơ sở đánh giá tình hình khu vực, trong nước, đặc biệt là thủ đoạn chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm mất niềm tin của quần chúng nhân dân với tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy biểu tình, bạo loạn lật đổ chính quyền hợp hiến của các thế lực thù địch, Chiến lược Quốc phòng Việt Nam đã chỉ rõ phải: Giữ “trong ấm, ngoài êm”1, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy. Đây là quan điểm, phương châm nhất quán, xuyên suốt, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bảo vệ Tổ quốc không chỉ bảo vệ bên ngoài biên giới, lãnh thổ quốc gia, mà còn phải giữ ổn định an ninh, chính trị bên trong để phát triển bền vững - “non sông nghìn thuở vững âu vàng”. Để bảo vệ Tổ quốc không chỉ chiến đấu bảo vệ khi có kẻ thù xâm lược, mà còn phải tổ chức phòng thủ, phòng ngừa từ trước, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi mặt cả chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,... ngay từ thời bình. Bởi lẽ, giữ ổn định bên trong và bảo vệ bên ngoài đất nước có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ; trong đó, giữ vững ổn định bên trong là cơ sở, tiền đề tạo tiềm lực, sức mạnh đất nước để ngăn ngừa sự chống phá, tiến công từ bên ngoài. Ngược lại, ngăn chặn, đẩy lùi, hóa giải được các nguy cơ gây chiến từ bên ngoài sẽ tạo môi trường hòa bình, ổn định để củng cố, thúc đẩy các yếu tố bên trong phát triển; đồng thời, tạo tiềm lực, sức đề kháng miễn dịch với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch ngay từ trong nội bộ. Vì thế, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cả hệ thống chính trị cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả nội dung này, trong đó tập trung vào một số vấn đề chủ yếu sau:

Một là, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với quốc phòng. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với quốc phòng, cần thực hiện nhiều biện pháp xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, “lợi ích nhóm”,... tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước - cơ sở, nền tảng vững chắc để phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện, làm sâu sắc hơn, chặt chẽ hơn, toàn diện hơn phương thức, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòng; nâng cao năng lực hoạch định đường lối, thể chế hóa và thực hiện chủ trương, nghị quyết về quốc phòng của cấp ủy đảng các cấp; bổ sung, cụ thể hóa chức năng, mối quan hệ, tăng cường vai trò lãnh đạo của Quân ủy Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; bổ sung chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ giữa đảng ủy quân khu với các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới phương thức, cơ chế, kiện toàn cơ cấu, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự địa phương trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố cả trong thời bình và thời chiến. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của chính quyền các cấp; củng cố, kiện toàn cơ quan, cán bộ làm công tác quốc phòng ở các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ.

Hai là, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đây là đường lối chiến lược, nội dung quan trọng giữ “trong ấm”, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy. Thực hiện nội dung này phải chú trọng kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh và quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội trên phạm vi cả nước, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo; khắc phục triệt để những sơ hở, thiếu sót trong việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh tại các địa bàn, chú trọng địa bàn chiến lược. Cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả quan hệ giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; trong các vùng, miền, địa bàn chiến lược và trong từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể. Tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách phát triển, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng và ra sức xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại, vừa đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là nội dung quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh để giữ “trong ấm, ngoài êm”, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy. Trong tình hình hiện nay, cần triển khai đồng bộ, thống nhất việc xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, nâng cao khả năng đấu tranh, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ từ bên ngoài và giữ vững sự ổn định bên trong đất nước. Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, cần tập trung vào ba nội dung cốt lõi là tiềm lực, lực lượng và thế trận quốc phòng; chú trọng xây dựng các tiềm lực chính trị - tinh thần, tiềm lực kinh tế, quân sự,... vững mạnh, thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời bình và sẵn sàng huy động cho chiến tranh. Tổ chức xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; vững mạnh về chính trị, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong đó, tập trung xây dựng Quân đội nhân dân tinh, gọn, mạnh, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, đủ số lượng, chất lượng chính trị cao, sắp xếp đúng trình độ chuyên môn quân sự, tổ chức quản lý, huấn luyện chặt chẽ, sẵn sàng động viên bổ sung cho lực lượng thường trực khi cần thiết. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; đổi mới mô hình tổ chức, huấn luyện, hoạt động của dân quân tự vệ gắn với bảo vệ địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; coi trọng xây dựng dân quân thường trực các tỉnh biên giới, địa bàn trọng điểm và dân quân tự vệ biển; nghiên cứu tổ chức lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài hợp lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực quản lý. Gắn xây dựng lực lượng vũ trang địa phương với xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố có sức mạnh toàn diện, vững chắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến độc lập, tự lực, tại chỗ, liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ quân khu, hợp thành thế trận phòng thủ chung cả nước. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế - quốc phòng ở các địa bàn trọng điểm, biên giới, biển, đảo, củng cố phên giậu bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Bốn là, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, nâng cao sức mạnh đất nước. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng, kế sách giữ nước từ sớm, từ xa, ngăn chặn, đẩy lùi, hóa giải nguy cơ xung đột, chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp để giữ “trong ấm, ngoài êm”. Tăng cường mở rộng hợp tác tin cậy với các đối tác, nhất là các đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, các nước lớn, nước láng giềng, bạn bè truyền thống, tập trung vào các lĩnh vực các bên có thế mạnh. Tích cực, chủ động tham gia hợp tác quốc phòng đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Củng cố tổ chức, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối ngoại quốc phòng chất lượng cao. Đổi mới nội dung, hình thức hợp tác, phương pháp tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn đa phương; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và dư luận quốc tế về chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, hợp tác, phát triển của Việt Nam. Đồng thời, có các giải pháp khoa học nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của hội nhập quốc tế, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động lợi dụng hoạt động đối ngoại để cài cắm, móc nối, phá hoại, làm phương hại lợi ích quốc gia - dân tộc. Bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa đối ngoại quốc phòng với cơ quan đối ngoại Trung ương và đối ngoại các bộ, ngành, địa phương; tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài vào phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.

Quán triệt, thực hiện hiệu quả quan điểm, phương châm giữ “trong ấm, ngoài êm”, giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy sẽ trực tiếp góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, giữ ổn định đất nước, tạo thế, lực, sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, đẩy lùi, hóa giải nguy cơ xung đột, chiến tranh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thiếu tướng, TS. LÊ XUÂN THÀNH, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng
___________________

1 - Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam.