Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh với việc đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

11/11/2019 1:23:37 PM

Đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng, của mọi tổ chức, lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang có vai trò to lớn. Vì vậy, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh luôn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ này bằng tổng thể nội dung, biện pháp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quan điểm “xây để chống”; “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; “nhân rộng tích cực đẩy lùi tiêu cực”, chiếm lĩnh không gian tuyên truyền của họ làm không gian đấu tranh của ta; “giữ quần chúng, giành quần chúng, tổ chức quần chúng để đấu tranh”; “đấu tranh kiên quyết, khôn khéo, mềm dẻo, bền bỉ”,… và đã đạt được nhiều kết quả tốt. Để thực hiện phương châm trên, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh xác định phải thực hiện đồng bộ nội dung, giải pháp; trong đó, tập trung thực hiện một số vấn đề sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật trong các cơ quan, đơn vị nhằm tạo ra “sức đề kháng” trước sự tấn công độc hại. Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh thông qua nhiều biện pháp để tăng cường nắm chắc tình hình thực hiện nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; nắm những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đã xác định. Từ đó, làm việc trực tiếp với các cấp ủy cơ sở, tập trung vào Đảng bộ gặp khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ; có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, buông lỏng và xem nhẹ vai trò lãnh đạo của cấp ủy; thiếu sâu sát trong việc nắm tình hình, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, làm rõ những biểu hiện xem nhẹ và thiếu kiên quyết trong công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xác định rõ trách nhiệm của tập thể cấp ủy và cá nhân người đứng đầu đối với những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, có giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cấp ủy cơ sở, nên vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy không ngừng được nâng cao. Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với những phương pháp, cách làm cụ thể, như: tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “tự soi, tự sửa”; lập “sổ hồng”, “sổ nâu” ở các chi bộ, ghi lại những việc làm tốt, chưa tốt của từng cán bộ, đảng viên, công khai trong hội nghị chi bộ hằng tháng để mỗi đảng viên phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm.

Hội nghị trao đổi nghiệp vụ viết bài đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Cùng với đó, các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; kịp thời phát hiện và có biện pháp phòng, chống, xử lý nghiêm những biểu hiện vi phạm kỷ luật, những việc làm ảnh hưởng đến phẩm chất và hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chế độ phòng gian bảo mật; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội trong Quân đội. Việc kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong chấp hành các quy định về khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội được tiến hành thường xuyên và đột xuất nên không có hiện tượng lộ, lọt thông tin và hình ảnh “nhạy cảm” để các thế lực thù địch lợi dụng nói xấu, bôi nhọ.

Coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, làm cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ được tiến hành thường xuyên, đồng bộ và thông qua nhiều hình thức: tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nói chuyện thời sự; giáo dục chính trị cho các đối tượng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần trong các cơ quan, đơn vị; thi tìm hiểu truyền thống, các buổi tọa đàm (dành cho từng đối tượng: sĩ quan trẻ, chiến sĩ mới) và diễn đàn thanh niên, v.v. Qua đó, chủ động định hướng cho cán bộ, chiến sĩ trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực cũng như việc xây dựng và thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đặc biệt coi trọng việc biên soạn tài liệu tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, cụ thể, dễ nhớ, hướng vào giải quyết và trả lời các câu hỏi liên quan đến các vấn đề cán bộ, quần chúng quan tâm1. Các tài liệu này được phối hợp với ngành Tuyên giáo địa phương để nói chuyện với nhân dân trên địa bàn. Hằng tháng, thực hiện nền nếp chế độ tổng hợp, thông báo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đến cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở đó, phân tích, làm rõ âm mưu, thủ đoạn và mục đích tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch, giúp các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ phát hiện và nhận diện chính xác, kịp thời luận điệu tuyên truyền của chúng; xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chú trọng và nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, tuyên truyền về kết quả công tác quốc phòng, quân sự. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ và nhân dân, giáo dục quốc phòng cho học sinh và sinh viên. Phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng lực lượng vũ trang đến đội ngũ cán bộ và nhân dân. Trong đó, chú trọng phổ biến phương pháp nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh với những thủ đoạn của các thế lực thù địch. Thực hiện tăng về số lượng và nâng cao chất lượng tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; gương “người tốt, việc tốt”; phát huy vai trò hoạt động cổng thông tin điện tử Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, đăng tải những tài liệu tuyên truyền về truyền thống, thân thế, sự nghiệp của các lãnh tụ và tài liệu giáo dục chính trị. Qua đó, giúp việc tra cứu, cập nhật thông tin của các cơ quan, đơn vị được nhanh chóng, thuận lợi. Đồng thời, tổ chức học tập, tuyên truyền “Lời Bác Hồ dạy năm xưa” trong lực lượng vũ trang Tỉnh với nhiều hình thức phong phú để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hằng ngày đều được tiếp cận với lời Bác dạy, từ đó điều chỉnh suy nghĩ và hành động của mình theo tấm gương của Bác.

Xây dựng và phát huy vai trò lực lượng nòng cốt trong đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về “Tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35; xây dựng lực lượng đấu tranh trên không gian mạng - “Lực lượng 47”; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị với việc lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động của lực lượng này. Hiện nay, mỗi cơ quan, đơn vị có từ 5 đến 10 đồng chí (có cán bộ chủ trì) làm nòng cốt cho việc phát hiện, đấu tranh trên không gian mạng. Hằng năm, tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ trì và lực lượng nòng cốt của các cơ quan, đơn vị về nội dung, phương pháp nhận diện, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên chia sẻ thông tin tích cực, gương “người tốt, việc tốt” trên mạng xã hội. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng trang diễn đàn công khai để thông tin, tuyên truyền về tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa địa phương, tình hình quốc phòng an ninh,... nhằm thu hút cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia, tạo hiệu ứng tuyên truyền mạnh mẽ.

Chỉ đạo Phòng Chính trị phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh. Trong đó, tập trung phối hợp với Ban Xây dựng Đảng của 14 huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy Than Quảng Ninh nắm chắc tình hình, tuyên truyền, định hướng cho nhân dân và lực lượng vũ trang; tăng cường hơn nữa mối đoàn kết giữa các lực lượng trong thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là việc trao đổi, cung cấp thông tin, để sớm có thông tin một cách đầy đủ, chính xác các vấn đề có liên quan đến âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Định kỳ và đột xuất, thống nhất nội dung, phương pháp tiến hành đấu tranh, tạo sức mạnh tổng hợp để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, Phòng Chính trị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chương trình phối hợp với Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy trong việc nắm những vấn đề nảy sinh trong nhân dân, đặc biệt là ở những địa phương có biểu hiện phức tạp - nơi mà các thế lực thù địch có thể lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhân dân tụ tập đông người gây mất ổn định xã hội.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chủ động biên soạn các tài liệu theo hướng ngắn gọn, cùng với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh và các đoàn thể của Tỉnh để tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, hội viên, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và các tầng lớp nhân dân. Cử cán bộ đi nói chuyện, thông báo tình hình, định hướng dư luận tại hội nghị báo cáo viên của các địa phương. Đồng thời, thông qua các hoạt động công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới, phối hợp với các lực lượng ở địa phương tổ chức hoạt động văn hóa, tuyên truyền, định hướng nhận thức cho nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo.

Những việc làm trên của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trước âm mưu, luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch; đề cao cảnh giác, tích cực đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đại tá NGUYỄN TRUNG TRỊNH, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
________
_____________

1 - Như: Sự lựa chọn giữa hai con đường chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, chứng minh tính ưu việt của chế độ ta; Về nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta; Về việc giải quyết mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, Việt Nam với Mỹ và với các nước khác; Về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, v.v.