Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái đối với chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng

8/12/2022 7:36:37 AM

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là chủ trương chiến lược xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta và trên thực tế, đã thực sự phát huy vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những nội dung mà các thế lực thù địch tập trung chống phá, hòng làm suy yếu sức mạnh quốc phòng, cũng như khả năng phòng thủ đất nước. Vì vậy, nhận diện, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch đó là vấn đề cấp thiết, cả trước mắt và lâu dài.

Chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân là nội dung nhất quán, được thể hiện rõ trong các văn kiện của nhiều kỳ đại hội Đảng và được thực tiễn cách mạng nước ta khẳng định là đúng đắn, sáng tạo. Vậy mà, các thế lực thù địch, phản động lại có cái nhìn phiến diện, sai lệch. Họ cho rằng, trong văn kiện các đại hội Đảng gần đây đã đánh giá: “Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn” thì cần gì phải tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân; làm như vậy là cản trở sự phát triển của các thành phần kinh tế, ảnh hưởng đến kinh tế thị trường, làm phân tán, lãng phí nguồn lực, thời gian của xã hội; hãy để cho nhân dân tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế. Chúng còn xuyên tạc phản khoa học rằng: nền quốc phòng toàn dân chỉ phù hợp với giai đoạn chiến tranh giải phóng trước đây, nó không có giá trị nhiều trong chiến tranh hiện đại; bởi lẽ, dân quân tự vệ và nhân dân không thể đối phó được với vũ khí, trang bị hiện đại của kẻ thù xâm lược. Do đó, trong giai đoạn hiện nay nên tập trung nguồn lực để xây dựng quân đội chuyên nghiệp, hiện đại như các nước phát triển đã làm; điều đó cũng phù hợp với chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” như Đảng và Nhà nước đã xác định(!). Một số kẻ còn phủ nhận tính chất hòa bình, tự vệ trong đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng ta; cho rằng: đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Việt Nam là “đe dọa hòa bình của các nước trong khu vực”(!). Thậm chí, chúng còn bịa đặt rằng: nền quốc phòng ở nước ta chỉ nhằm bảo vệ Đảng và chế độ, không vì lợi ích quốc gia, dân tộc, không phải “của dân, do dân và vì dân”, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước đối với nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc(!). Không chỉ chống phá về mặt lý luận, chúng còn lợi dụng các vấn đề “nóng” hoặc phát sinh trong thực tiễn để chống phá. Điển hình là, khi tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch lại tuyên truyền sai lệch rằng: để bảo vệ các vùng biển, đảo xa bờ thì nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân không còn hiệu quả; chỉ có các lực lượng hải quân, không quân được trang bị vũ khí hiện đại mới có khả năng tác chiến và hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo(!). Gần đây chúng còn kích động các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam mặc dù đủ điều kiện thành lập lực lượng tự vệ, nhưng không thực hiện các nghĩa vụ về quốc phòng, an ninh theo luật đã quy định, như: không tổ chức thành lập và huấn luyện lực lượng tự vệ, không lập quỹ quốc phòng - an ninh và đóng góp vào quỹ quốc phòng - an ninh. Một số kẻ xấu cố tình lấn chiếm đất quốc phòng, gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, điển hình là vụ việc ở Đồng Tâm (Mỹ Đức - Hà Nội). Đáng chú ý là, những luận điệu xuyên tạc, hành động sai trái đó được các đối tượng tiêu cực, bất mãn, cơ hội chính trị trong nước và bọn phản động ở nước ngoài thổi phồng, kích động, chống phá bằng nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Cùng với tận dụng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, như: youtube, facebook, tiktok, blog, fanpage,... để tuyên truyền, kích động; chúng còn giở chiêu trò kiến nghị, góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng, đòi sửa đổi Hiến pháp và một số văn bản pháp luật(!). Mục đích của các hành động tuyên truyền xuyên tạc đó nhằm làm sai lệch nhận thức, gây hoang mang, dao động, làm mất niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương của Đảng, kích động các hành động chống phá. Từ việc chống phá chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, dẫn đến làm suy yếu sức mạnh quốc phòng, khả năng phòng thủ của đất nước, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến tới xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trên thực tế, từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên (02/1930), đến các văn kiện Đại hội Đảng, Đảng ta đã không ngừng bổ sung, phát triển lý luận về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp vào thực tiễn từng giai đoạn cách mạng, đạt được những thành tựu to lớn. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân đã không ngừng được củng cố, tăng cường và phát huy hiệu quả, tạo nên sức mạnh tổng hợp với thế vững, lực mạnh cho cách mạng Việt Nam. Đây là yếu tố trực tiếp quyết định để đánh thắng hoàn toàn những đội quân nhà nghề được trang bị tối tân, hiện đại. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, các tỉnh, thành phố đã tập trung xây dựng thành khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Sự kết hợp đó được thực hiện ngay trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực, đảm bảo “mỗi bước tăng trưởng về kinh tế - xã hội là một bước củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh”; trong đó, ưu tiên phát triển các ngành kinh tế có tiềm năng, thế mạnh và phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng; quy hoạch nền kinh tế, nhất là các khu kinh tế phù hợp với phương án phòng thủ, bố trí thế trận quân sự của khu vực phòng thủ. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai tích cực, phù hợp với từng đối tượng và toàn dân. Các tiềm lực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại,… phát triển đi vào chiều sâu, sẵn sàng huy động phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trên cơ sở nhận định chính xác về tình hình biển, đảo, Đảng ta chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên đất liền vững mạnh để hỗ trợ, chi viện kịp thời, hiệu quả cho các vùng biển, đảo với phương châm “bờ mạnh - đảo vững”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển vững mạnh, tạo thành thế trận tổng thể hoàn chỉnh của thế trận phòng thủ đất nước. Các phong trào vì biển đảo, như: “Cả nước vì Trường Sa”, “Đồng hành cùng ngư dân trên biển”,... đã góp phần tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng các vùng biển, đảo xa bờ. Các lực lượng Hải quân, Phòng không - Không quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng,... và ngư dân tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống, v.v. Những hoạt động đó đã góp phần quan trọng củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển, nâng tầm vị thế đất nước trong khu vực và trên thế giới.

Còn vấn đề xây dựng nền quốc phòng toàn dân có phù hợp với chiến tranh hiện đại không? Thực tế các cuộc chiến tranh diễn ra trên thế giới những năm gần đây ở Nam Tư, Syria, Libya, Iraq,... đã minh chứng: nếu quốc gia, dân tộc nào mà chính quyền lãnh đạo huy động được sức mạnh tổng hợp của đất nước; quân và dân cùng đoàn kết chiến đấu thì tổ quốc sẽ được bảo vệ vững chắc. Và ngược lại, nếu chỉ có quân đội, chính quyền lãnh đạo mà không có sự ủng hộ của nhân dân thì sẽ nhanh chóng thất bại. Thực tiễn đó là cơ sở vững chắc, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đã và đang thực hiện. Thực tiễn nêu trên cũng thêm phần khẳng định, các luận điệu chống phá của các thế lực thù địch là sự xuyên tạc, bịa đặt vô căn cứ, phi thực tiễn, phản khoa học, cần được nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác kịp thời.

Để đấu tranh phản bác các âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, phải nhận diện, phòng ngừa những biểu hiện cố ý làm sai lệch chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng hoặc làm thay đổi bản chất của nền quốc phòng “hòa bình, tự vệ, tự chủ, của dân, do dân, vì dân”. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện của chính quyền, các cơ quan, tổ chức đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, làm cơ sở để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để toàn dân có nhận thức đúng về chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng. Thấy rõ: xây dựng nền quốc phòng toàn dân là chủ trương chiến lược xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Chủ trương đó là sự kế thừa, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm đoàn kết “toàn dân đánh giặc” trong lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Trong thời đại Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác -Lênin về vũ trang toàn dân “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” vào điều kiện cụ thể của nước ta. Trên cơ sở đó, giúp cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận diện rõ những luận điệu sai trái và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; từ đó, tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, phản khoa học của chúng.

Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên cần tích cực rèn luyện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhất là những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin vào chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, phụ họa theo những quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không chịu nghiên cứu, học tập đường lối, chủ trương của Đảng, dẫn đến mơ hồ, thậm chí là hiểu và làm sai lệch chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng. Mặt khác, cơ quan chức năng các cấp phải kiên quyết trấn áp, xử lý nghiêm theo pháp luật những tổ chức, cá nhân có hành vi xuyên tạc, chống phá chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng. Trong đó, Quân đội cùng các lực lượng: an ninh, đối ngoại cần chú trọng thực hiện các biện pháp phát hiện, phòng ngừa từ sớm, từ xa các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh tư tưởng, lý luận, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch với đấu tranh pháp lý. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tá, ThS. NGUYỄN MẠNH DŨNG - Đại tá, ThS. NGUYỄN ĐỨC THANH