Quân đội nhân dân Việt Nam tăng cường công tác dân vận, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

12/22/2019 11:49:27 AM

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. 75 năm qua, trong mỗi bước phát triển, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội đều có sự giúp đỡ, bao bọc, chở che của nhân dân; trong khó khăn, gian khổ, tình quân dân càng thêm gắn bó, chia ngọt, sẻ bùi, đồng cam, cộng khổ. Vì vậy, tiến hành công tác dân vận, không chỉ là nhiệm vụ của “đội quân công tác”, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đền đáp sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ, che chở của nhân dân trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Quân đội, phản ánh bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam - nhân tố quan trọng đã góp phần tạo nên sức mạnh to lớn của Quân đội, cùng với toàn Đảng, toàn dân làm nên những chiến thắng vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”1 và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã cụ thể hóa trong các nghị quyết, chỉ thị, chương trình2, thông tư, quy chế để thực hiện thống nhất trong toàn quân; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở theo đúng đường lối của Đảng và yêu cầu thực tiễn cách mạng. Công tác dân vận của Quân đội luôn hướng về cơ sở, chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo; nội dung, hình thức thường xuyên được đổi mới, đa dạng, phong phú, xây dựng được nhiều mô hình sáng tạo, hoạt động hiệu quả, nhất là mô hình hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; cơ chế phối hợp giữa các đơn vị Quân đội với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương ngày càng hoàn thiện, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tiến hành công tác dân vận. Hằng năm, Bộ Tổng Tham mưu quy định cụ thể thời gian hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; Tổng cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo tiến hành công tác dân vận, bảo đảm phù hợp với đối tượng, loại hình đơn vị, sát với đặc điểm, tình hình của địa phương. Cấp ủy đảng các cấp có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách, xây dựng quy chế, kế hoạch tổ chức thực hiện, gắn với chức trách, nhiệm vụ của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy. Cơ quan dân vận và cán bộ dân vận các cấp luôn được kiện toàn, đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động, thực sự là cơ quan tham mưu, chỉ đạo về công tác dân vận trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân và cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước. Cùng với đó, công tác dân vận đã tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, “xóa” thôn, bản “trắng đảng viên”. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng lực lượng vũ trang tại chỗ vững mạnh; thường xuyên xây dựng, bổ sung các phương án, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh. Các cơ quan, đơn vị, nhất là Bộ đội Biên phòng, các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng, cơ quan quân sự địa phương trên các địa bàn: Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ có nhiều mô hình, chương trình hoạt động hiệu quả, thực hiện hỗ trợ cơ sở vật chất, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, canh tác, khám chữa bệnh, xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học,… góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hậu phương Quân đội. Các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, thực hiện các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động gắn với các phong trào thi đua: “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” đạt hiệu quả tích cực, có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn. Nhiều mô hình, chương trình có tính lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực, như: “Trái tim cho em”, “Nâng bước em đến trường”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Gắn kết giữa hộ gia đình người Kinh với hộ gia đình người đồng bào dân tộc thiểu số”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”,... Trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, các đơn vị luôn chủ động về kế hoạch và làm nòng cốt, đi đầu, kịp thời có mặt, vượt qua hiểm nguy, chia ngọt, sẻ bùi cùng nhân dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh để nhân dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Những kết quả đó đã khẳng định: Công tác dân vận của Quân đội đã có bước đổi mới toàn diện cả về nội dung, cách làm, sát chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn và điều kiện của đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực; là cầu nối để tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đồng thời, giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức, trách nhiệm, phong cách của người quân nhân cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ; nêu cao niềm tự hào, giữ vững và không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, làm cho phẩm chất này ngày càng được lan tỏa trong toàn quân và trong đời sống xã hội.

Trong những năm tới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn. Tuy nhiên, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố, tấn công mạng tiếp tục gia tăng, gây mất ổn định ở nhiều quốc gia; tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó dự báo. Trong nước, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, vẫn còn khó khăn, thách thức; các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” đẩy mạnh các hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội,... Tình trạng tham nhũng, lãng phí, chạy chức, chạy quyền và các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và kết quả thực hiện công tác dân vận trong Quân đội. Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với chức năng, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Quân đội tăng cường hơn nữa công tác dân vận, với chủ trương, giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả; trong đó, tập trung thực hiện tốt các nội dung, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác này. Các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy tiếp tục quán triệt sâu sắc những lời dạy của Người về công tác dân vận, nhất là những chỉ dẫn trong bài báo “Dân vận”; ghi sâu hơn nữa quan điểm của Bác Hồ đối với nhân dân: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân,… quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”3 để lãnh đạo, chỉ đạo và xác định phương pháp dân vận đúng đắn. Đồng thời, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20-10-2015 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới”,... Qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Quân đội trên các địa bàn, trong các nhiệm vụ; tích cực nghiên cứu, giải quyết các vấn đề mới nảy sinh. Công tác dân vận phải bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, không ngừng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, biện pháp tiến hành; cụ thể hóa thông qua các chương trình, việc làm thiết thực, xuất phát từ tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, phù hợp với điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là nội dung quan trọng hàng đầu của công tác dân vận hiện nay. Nội dung tuyên truyền bảo đảm chính xác, trung thực, kịp thời, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tính tư tưởng, tính quần chúng và tính chiến đấu cao. Tập trung tuyên truyền làm cho nhân dân kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hiểu rõ đường lối đổi mới, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nắm vững và chấp hành nghiêm Hiến pháp và pháp luật Nhà nước, thực hiện đúng nghĩa vụ, quyền lợi của công dân. Kiên quyết đấu tranh vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam thông qua chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội và các thủ đoạn khác; vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, không mắc mưu mua chuộc, kích động, lôi kéo của các thế lực xấu; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Đồng thời, thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng đời sống văn hóa mới, từng bước xóa bỏ hủ tục và tệ nạn xã hội. Quá trình tuyên truyền, thực hiện tốt phương châm: kiên trì, nhẫn nại, có tính thuyết phục cao, tuyệt đối không gò ép, áp đặt; ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo cần có nội dung, hình thức phù hợp, sát với đối tượng, tình hình địa bàn, hướng vào nâng cao trình độ nhận thức và đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Chú trọng tuyên truyền bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang và nhiệm vụ của Quân đội, đơn vị trong tình hình mới; vận động nhân dân tích cực chăm lo công tác quốc phòng - an ninh, giúp đỡ bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và chính sách hậu phương Quân đội.

Ba là, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đây là nội dung quan trọng, có ý nghĩa to lớn của công tác dân vận trong Quân đội hiện nay. Theo đó, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kết nạp đảng viên mới; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, cử tuyển quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục đào tạo trong các nhà trường để phục vụ Quân đội lâu dài và tạo nguồn cán bộ cho địa phương. Đồng thời, thông qua các hình thức: kết nghĩa, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, thành lập tổ công tác, tăng cường cán bộ cho cơ sở…, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào Thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội phát động. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các binh đoàn, đoàn kinh tế - quốc phòng, góp phần thực hiện tốt các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của Chính phủ. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,... Qua đó, góp phần giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng, củng cố các tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân, hoàn thiện các kế hoạch, phương án tác chiến, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống; càng trong những hoàn cảnh khó khăn, phức tạp thì phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” càng thêm tỏa sáng.

Bốn là, nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp trong tiến hành công tác dân vận. Công tác dân vận được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa các lực lượng, tổ chức chính trị - xã hội; cơ quan quân sự địa phương làm tham mưu cho cấp ủy địa phương tiến hành công tác dân vận, là trung tâm phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị, lực lượng đóng quân trên địa bàn, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tiến hành công tác dân vận. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, chính sách hậu phương Quân đội, làm cơ sở thực hiện tốt hơn công tác dân vận trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, bảo đảm đồng bộ, toàn diện ở tất cả các cấp, nhất là ở cơ sở. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, hệ thống cơ quan dân vận trong Quân đội; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, tập trung vào những đồng chí công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; cán bộ dân vận chuyên trách là con em đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, có kiến thức về kinh tế - xã hội, phong tục, tập quán và ngôn ngữ để có phương pháp tiến hành phù hợp, theo tinh thần “phải thật thà nhúng tay vào việc”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, quan tâm đầu tư trang bị, phương tiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, kịp thời bổ sung nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành; tích cực tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiến tiến trong thực hiện công tác dân vận.

Năm là, thường xuyên giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ, giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, giữ nghiêm kỷ luật quan hệ quân dân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Để thực hiện tốt, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng bản chất giai cấp công nhân cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; phong trào thi đua “Văn hóa công sở trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, kỷ luật dân vận; đảm bảo mọi lời nói, hành động của cán bộ, chiến sĩ luôn phải chuẩn mực, được dân tin, dân yêu và dân hưởng ứng làm theo. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng đối thoại dân chủ, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phát huy vai trò của quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động trong giám sát, phản biện và góp ý kiến cho cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ, đảng viên; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát huy những thành quả tốt đẹp, kinh nghiệm công tác dân vận của Quân đội trong thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, sự vào cuộc của các tổ chức, lực lượng, sự đổi mới toàn diện, đồng bộ nội dung, hình thức công tác dân vận, sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, làm cơ sở để xây dựng “thế trận lòng dân”, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
_____
____________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 233.

2 - Chương trình hành động 620-CTr/QU ngày 11-10-2013 của Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết 49-NQ/QUTW, ngày 26-01-2015 của Quân ủy Trung ương “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, v.v.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 232.