Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” ở các đơn vị bộ đội chủ lực

9/18/2019 3:10:35 PM

Phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” được Tổng cục Chính trị chỉ đạo phát động trong toàn quân, nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Bởi vậy, nghiên cứu các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện Phong trào này, nhất là ở các đơn vị chủ lực là việc làm cần thiết.

Các đơn vị bộ đội chủ lực trong toàn quân, nhất là cấp cơ sở phần lớn cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên, thanh niên nên đã quán triệt và thực hiện tương đối tốt phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Phong trào đã góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, thể lực của quân nhân; chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức đoàn được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực tham gia xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, việc thực hiện phong trào thi đua“Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” còn những hạn chế. Đó là, nhận thức, động cơ, trách nhiệm trong huấn luyện, rèn luyện, chấp hành pháp luật, kỷ luật của một số đoàn viên, thanh niên chưa tốt; hoạt động xung kích vào khâu yếu, mặt yếu, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp có thời điểm chất lượng chưa cao; một số tổ chức đoàn tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp về chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện phong trào Thi đua hiệu quả thấp, v.v.

Lễ phát động “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” giai đoạn 2018-2022 tại Trung đoàn 102, Sư đoàn 308
(Quân đoàn 1). Ảnh: qdnd.vn

Để không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện Phong trào, trong thời gian tới, tổ chức đoàn các đơn vị bộ đội chủ lực cần coi trọng việc khắc phục hạn chế, yếu kém nêu trên; đồng thời, tập trung thực hiện tốt những vấn đề sau:

Một là, tăng cường giáo dục, làm chuyển biến nhận thức về tầm quan trọng của phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Đây là biện pháp có ý nghĩa quan trọng để thúc đẩy Phong trào phát triển mạnh mẽ và đi vào thực chất hơn, bởi nhận thức là tiền đề, cơ sở, hướng dẫn hành động của các chủ thể. Trong thực hiện phong trào thi đua, lực lượng đoàn viên, thanh niên là chủ thể trực tiếp. Do vậy, chất lượng thực hiện nội dung, chỉ tiêu, hình thức, biện pháp thi đua phụ thuộc rất lớn vào nhận thức và hành động của lực lượng này. Trên thực tế, lực lượng thanh niên ở các đơn vị bộ đội chủ lực có độ tuổi khá trẻ (từ 19 tuổi đến 24 tuổi). Họ có lòng nhiệt tình, hăng say trong học tập, rèn luyện, muốn được cống hiến, thích ứng nhanh với cái mới, nhưng nhận thức, cảm xúc, tình cảm cũng dễ thay đổi, dễ nản chí khi gặp khó khăn, trở ngại, v.v. Vì vậy, để thanh niên thực sự làm nòng cốt thực hiện phong trào Thi đua, cần phải phát huy tính tích cực, tự giác của họ thông qua giáo dục, tuyên truyền phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lồng ghép nội dung phong trào Thi đua vào chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề. Hình thức tổ chức giáo dục cần đa dạng, linh hoạt, thông qua sinh hoạt, học tập, giao nhiệm vụ; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, trao đổi, hội thi tuyên truyền viên trẻ để làm rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung mà phong trào Thi đua cần đạt được; đi sâu làm rõ thế nào là rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng và nội dung, cách thức thực hiện từng tiêu chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đơn vị và đặc điểm của lứa tuổi trẻ. Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu, kết nghĩa, hội trại truyền thống, thanh niên tình nguyện giúp thanh niên nâng cao nhận thức, hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm với tập thể, đơn vị, cộng đồng và do đó sẽ có những suy nghĩ, ứng xử tích cực với phong trào Thi đua. Đồng thời, sử dụng hiệu quả hình thức tuyên truyền qua hệ thống thiết chế, ấn phẩm văn hóa, tờ rơi, pa-nô, áp phích; tích cực phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả, v.v.

Hai là, phát huy vai trò, tính tiền phong gương mẫu của thanh niên trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua. Sinh thời, Bác Hồ từng dạy “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”1 và câu nói đó đã trở thành truyền thống của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” đòi hỏi người thanh niên công tác trong Quân đội phải luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hăng say học tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao, luôn nhiệt tình hưởng ứng và đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động khi đơn vị triển khai. Vì vậy, hằng năm, các chi đoàn cần tổ chức cho đoàn viên thanh niên viết bản cam kết, đăng ký quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu của phong trào Thi đua trong từng công việc, lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ cán bộ đoàn phải tích cực nghiên cứu, nắm chắc đặc điểm, tình hình của đơn vị để đề xuất với cấp ủy, chỉ huy xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa từng nội dung thi đua của Phong trào gắn với thực hiện hiệu quả các cuộc vận động do Trung ương Đoàn, Quân đội phát động và phong trào Thi đua Quyết thắng; qua đó, giúp cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm. Trong huấn luyện, 100% đoàn viên thanh niên được huấn luyện đúng, đủ tất cả nội dung về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và rèn luyện thể lực. Kết quả kiểm tra phải 100%, đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 85% khá, giỏi. Trong canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm quy định theo Điều lệnh, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối mọi mặt. Tiêu chí, chuẩn mực rèn đức có thể thực hiện thống nhất với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, vì khi xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” tức là đã sáng ngời về đạo đức. Tương tự như thế, khi đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” hoặc phong trào Thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” cũng có nghĩa là đã tích cực rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng trên lĩnh vực đó. Để thực hiện Cuộc vận động của ngành Kỹ thuật hoặc phong trào Thi đua của ngành Hậu cần, người quân nhân phải coi trọng thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt, học tập, sử dụng của công; tích cực nghiên cứu để có nhiều sáng kiến hay, cách làm tốt, đảm bảo tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc; hăng hái tăng gia sản xuất, bảo quản, giữ gìn vũ khí, trang bị, lương thực, thực phẩm; nỗ lực học tập, rèn luyện, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, trang thiết bị doanh trại, y tế. Để đáp ứng yêu cầu cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị ngày càng hiện đại, đòi hỏi cán bộ đoàn phải gương mẫu thực hiện và tích cực định hướng, cổ vũ đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị, v.v.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong thi đua. Việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua là nội dung rất quan trọng, có tác dụng động viên tinh thần, cổ vũ gương “người tốt, việc tốt”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào tiếp tục đổi mới, phát triển. Muốn vậy, trước hết phải làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân mạnh, yếu và đề ra biện pháp khắc phục; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Việc sơ kết, tổng kết phong trào phải bảo đảm khách quan, chân thực; tập trung làm rõ nguyên nhân mạnh, điểm yếu của phong trào làm cở để phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng; đồng thời, bảo đảm cho việc khen thưởng đúng người, đúng việc, tích cực động viên, cổ vũ tinh thần bộ đội hăng hái tham gia thi đua. Đó chính là sự cụ thể hóa nguyên tắc tiến hành các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác thi đua - khen thưởng vào trong thực tiễn; qua đó, phát huy được cái mới, cái tiến bộ, từng bước đẩy lùi cái lạc hậu, cái tiêu cực. Khi phát hiện được những cách làm hay, điển hình tiên tiến, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị giao cho các tổ chức đoàn thường xuyên theo dõi, quan tâm, tạo điều kiện để duy trì, phát huy, nhân rộng trong đơn vị. Việc xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến cũng có thể thực hiện bằng cách chủ động phát hiện thông qua các dấu hiệu của nhân tố tích cực, như: có ý tưởng, biện pháp, cách làm sáng tạo; năng động, tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động hoặc làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả, nhất là đối với các nhiệm vụ gian khổ, nặng nề, v.v. Từ đó, có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt cho tập thể, cá nhân đó hoàn thiện mô hình, điển hình. Để nhân rộng điển hình tiên tiến, đơn vị có thể tổ chức giao lưu, gặp gỡ với các điển hình tiên tiến hoặc cử cán bộ trực tiếp phổ biến cách làm của các mô hình, điển hình tiên tiến tới mọi đối tượng; đồng thời, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, những mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện phong trào.

Cùng với đó, phải kiên quyết đấu tranh phê bình với những biểu hiện nhận thức lệch lạc, thiếu trách nhiệm, làm việc cầm chừng, ngại khó, ngại khổ, hiệu quả công tác thấp, “bệnh thành tích” và các biểu hiện tiêu cực khác trong thi đua. Thực tế ở các đơn vị bộ đội chủ lực hiện nay, còn tồn tại những biểu hiện như vậy ở một số đoàn viên, thanh niên, thậm chí là có cả cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần chỉ đạo tổ chức đoàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện phong trào Thi đua để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhận thức lệch lạc và hành động không đúng, làm ảnh hưởng đến phong trào chung; lấy kết quả thực hiện phong trào làm cơ sở để đánh giá năng lực, trách nhiệm của các cán bộ và tổ chức đoàn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, các tổ chức đoàn trong toàn quân cần nghiên cứu, vận dụng tốt các giải pháp trên, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, làm cơ sở để xây dựng Quân đội nhân dân ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Thiếu tá NGUYỄN NGỌC HÙNG, Ban Thanh niên Quân đội
________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 613.