Tỉnh Bạc Liêu tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

11/6/2019 7:01:38 AM

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều biện pháp xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện theo hướng toàn diện, chất lượng cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận.

Nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Bạc Liêu có vị trí quan trọng trong thế trận phòng thủ trên hướng biển của Quân khu 9. Tỉnh có đủ các loại hình chính quyền cấp cơ sở: huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp,... trong đó có hàng chục xã, phường, thị trấn ven biển. Các tuyến đường liên tỉnh, liên huyện, cùng với hệ thống kênh rạch nối với nhau thành hệ thống giao thông thủy, bộ liên hoàn, thuận lợi cho cơ động lực lượng trong tác chiến phòng thủ. Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững; kinh tế - xã hội phát triển ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước nâng cao; hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy, “thế trận lòng dân” được củng cố. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong Tỉnh luôn đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; cơ quan quân sự, công an các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh luôn bảo đảm vững chắc.

Bên cạnh những thuận lợi, Bạc Liêu có hệ thống kênh rạch chằng chịt, với hơn 56 km bờ biển, chủ yếu là bãi bồi; hệ thống giao thông có nơi còn chậm phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quy hoạch và xây dựng hệ thống công trình phòng thủ. Việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị về khu vực phòng thủ ở một số địa phương, ban, ngành, đoàn thể chưa được thường xuyên, sâu rộng, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu kiện vượt cấp còn diễn biến phức tạp, chưa được giải quyết dứt điểm. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tuy được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; xâm nhập mặn, sạt lở đất do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gây nhiều thiệt hại về kinh tế và đời sống nhân dân, v.v.

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X); Nghị định 152/2007/NĐ-CP; Nghị định 02/2016/NĐ-CP, Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Theo đó, Tỉnh ủy thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, nhằm xây dựng khu vực phòng thủ theo hướng toàn diện, chất lượng; xây dựng các tiềm lực, lực lượng, thế trận trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Trước hết, Tỉnh chỉ đạo tập trung xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định sự vững mạnh của các tiềm lực khác, tạo sự vững chắc và sức mạnh tổng hợp của khu vực phòng thủ. Quán triệt quan điểm của Đảng về tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, tự lực, tự cường và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống tổ chức cơ sở đảng được củng cố, làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là trong lực lượng dân quân tự vệ (đạt 22,43%), dự bị động viên (đạt 13,25%); chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, thường xuyên kiện toàn chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Hệ thống chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở luôn được đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Để tăng cường nguồn lực, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy phẩm chất đạo đức của cán bộ làm gốc, lấy kết quả hoạt động thực tiễn để đánh giá năng lực công tác. Các cấp, các ngành trong Tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân nhận thức sâu sắc về hai nhiệm vụ chiến lược; về đường lối quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân,… với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như: tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, lồng ghép trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, v.v. Qua đó, định hướng tư tưởng, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần tích cực xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng chính trị - tinh thần vững chắc trong khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng thời, thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, nhân dân và lực lượng vũ trang. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có hiệu quả; chương trình, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp1 được thực hiện tốt.

Xây dựng tiềm lực kinh tế vững mạnh được Tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh khóa XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: bên cạnh việc phát huy nội lực, chú trọng thu hút ngoại lực và kết hợp chặt chẽ hai nguồn lực này để tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực và trung bình khá của cả nước, gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh ngày càng vững chắc.

Để đạt được các mục tiêu trên, Tỉnh giao cho các sở, ngành nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế của địa phương và xu thế phát triển. Đồng thời, đề ra 05 trụ cột, gồm: (1) nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo; (2) năng lượng tái tạo, gồm: điện gió, điện mặt trời và điện khí; (3) phát triển du lịch; (4) phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao; (5) phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Theo đó, Tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát triển công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, yêu cầu cơ quan Quân sự, Công an phát huy vai trò tham mưu trong việc khảo sát, thẩm định và phê duyệt các dự án phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các cấp. Hiện nay, nhiều công trình quan trọng của Tỉnh đã hoàn thành và được sử dụng có hiệu quả, như: cầu và đường Tôn Đức Thắng, cầu Bạc Liêu 3, đường Hùng Vương, đường Cầu Sập - Ninh Quới, Hòa Bình - Vĩnh Hậu. Một số dự án động lực đang được triển khai tích cực và đạt kết quả bước đầu, như: Nhà máy Điện gió đã hoàn thành hai giai đoạn (62 trụ turbine, công suất 99,2MW), Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1, Đông Hải 1 (giai đoạn 1), các tuyến đường Giá Rai - Gành Hào (giai đoạn 1), Vĩnh Mỹ - Phước Long, kè Bạc Liêu, cầu Giá Rai, v.v. Các dự án phát triển kinh tế - xã hội đều gắn với yêu cầu về quốc phòng, an ninh và có tính lưỡng dụng cao, như: nhà cao tầng kết hợp làm trận địa và đài quan sát phòng không; nhà bán âm làm hầm trú ẩn, kho tàng; đường giao thông phục vụ phát triển văn hóa - xã hội kết hợp bảo đảm cơ động, vừa phục vụ nhu cầu dân sinh thời bình, vừa đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh thời chiến.

Cùng với đó, Tỉnh chú trọng chỉ đạo xây dựng tiềm lực quân sự. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức huấn luyện, diễn tập và xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ Tỉnh. Về xây dựng lực lượng vũ trang, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức cơ động cao, năng lực tham mưu tốt, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ. Trong đó, lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Lực lượng dự bị động viên thường xuyên được rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ; đến nay, sắp xếp biên chế đạt 99,54%, có 79,37% đúng chuyên nghiệp quân sự. Đồng thời, nắm chắc và quản lý phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế, kịp thời điều chỉnh biến động về số lượng, chất lượng của trang bị, phương tiện đã đăng ký, sẵn sàng huy động, đáp ứng yêu cầu khôi phục, mở rộng lực lượng, phương tiện khi cần thiết. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng có số lượng, cơ cấu hợp lý, đạt 1,7% so với số dân, chất lượng tổng hợp ngày càng cao; 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn có cấp ủy. Tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ các loại tàu thuyền, sẵn sàng huy động nguồn nhân lực, phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển theo quy định của Chính phủ.

Trên cơ sở quy hoạch bố trí tổng thể quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh coi trọng triển khai xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng khu vực phòng thủ giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ Tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch hệ thống công trình phòng thủ tuyến ven biển giai đoạn 2017 - 2025 và những năm tiếp theo, phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế của địa phương. Tập trung xây dựng 10 xã, phường, thị trấn ven biển thành tuyến phòng thủ vững chắc trong thế trận phòng thủ chung của Tỉnh. Hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch động viên từ cấp tỉnh, cấp huyện đến xã, phường, thị trấn, kể cả văn kiện khối B cấp tỉnh và cấp huyện được xây dựng hoàn chỉnh và thông qua phê duyệt đúng phân cấp. Cùng với đó, Tỉnh cũng thực hiện nghiêm quy chế phối hợp giữa các lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, tình huống quốc phòng - an ninh không để xảy ra “điểm nóng”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá ĐỖ MINH ĐẨU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

________________

1 - Cử 182 cán bộ đối tượng 1, 2 dự các lớp bồi dưỡng ở Bộ, Quân khu; tổ chức 231 lớp bồi dưỡng đối tượng 3, 4 cho 21.995 đồng chí; 20 lớp cho 1.939 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành; 19 lớp cho 1.816 chủ doanh nghiệp, tàu thuyền; giáo dục cho học sinh, sinh viên đạt 100% theo kế hoạch; phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân được 23 buổi, với hàng chục nghìn lượt người tham gia, v.v.