Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quân đội

9/19/2019 2:44:25 PM

Kiểm tra, giám sát là chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải thực hiện và chịu sự kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát sẽ trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Với tư tưởng chỉ đạo “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát một cách toàn diện, theo kế hoạch, chương trình đề ra, đạt hiệu quả thiết thực. Trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục, tập trung xử lý tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, chủ chốt vi phạm hoặc liên đới trách nhiệm; kết hợp chặt chẽ giữa kỷ luật Đảng với kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.

Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020

Riêng 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương xây dựng, triển khai kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kết luận của Đoàn kiểm tra Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng thời, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; làm tốt việc gợi ý kiểm điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra; nắm tình hình, phát hiện tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, biểu hiện suy thoái. Tham gia đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, đề xuất xử lý kiên quyết, nghiêm minh một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật tồn đọng, kéo dài; giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại1. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Mặc dù đạt được kết quả quan trọng, nhưng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng có mặt còn hạn chế; hiệu quả, hiệu lực chưa cao, chưa đi sâu vào lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, nơi dễ nảy sinh tiêu cực, vấn đề đang gây bức xúc ở đơn vị. Tình hình chấp hành kỷ luật của đảng viên, tổ chức đảng chưa thật vững chắc, còn xảy ra vụ việc nghiệm trọng; đơn thư, khiếu nại, tố cáo còn phức tạp2, v.v. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy chưa đầy đủ; việc tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp chưa được phát huy, v.v.

Để Đảng bộ Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ sức lãnh đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, với một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật. Cấp ủy các cấp cần tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của trên về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là, Kết luận của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”; Nghị quyết 504-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2020”, v.v. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,… tạo chuyển biến thực sự trong nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Cán bộ, đảng viên, trước hết là chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, ủy viên kiểm tra các cấp phải nắm vững đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng; chức năng, nhiệm vụ, tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa, nội dung các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đoàn Kiểm tra của Thường vụ Quân ủy Trung ương nắm tình hình đối với Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Bình

 Thứ hai, thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra với công tác giám sát. Trên cơ sở nắm vững quan điểm: “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, công tác kiểm tra, giám sát phải chú trọng vào cán bộ chủ trì, chủ chốt cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở; xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định, thẩm quyền. Với hành vi vi phạm, dung túng, bao che khuyết điểm của đảng viên, tổ chức đảng phải xử lý nghiêm túc; thực hiện tốt kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra, nhất là ở chi bộ; chú trọng vào những đảng viên giữ cương vị chủ chốt, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ thấp. Kết hợp đồng bộ với công tác kiểm tra, công tác giám sát phải được tiến hành thường xuyên, theo chuyên đề, có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung phù hợp; tập trung vào giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc, chế độ, quy định, quy chế của Đảng; thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm của đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp; việc khắc phục hạn chế, thiếu sót sau kết luận kiểm tra; quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên.

Thứ ba, không ngừng đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo hướng sát thực tế, hiệu lực, hiệu quả. Cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp cần rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nghiêm quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phù hợp với thực tiễn. Ủy ban Kiểm tra các cấp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện để Ủy ban Kiểm tra thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát phải toàn diện, song có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng yếu kém, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ thấp, mất đoàn kết nội bộ; tổ chức đảng, cơ quan trọng yếu, đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động độc lập; cơ quan, đơn vị quản lý cơ sở vật chất, lĩnh vực liên quan đến kinh tế, tài chính, nơi dễ phát sinh tiêu cực, v.v.

Ủy ban Kiểm tra các cấp cần nắm vững Quy định 195-QĐ/TW “Về chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. Ủy ban Kiểm tra cấp trên tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, điều tra, kiểm sát của các cơ quan chức năng. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy để kiểm tra, giám sát và giải quyết các vụ việc liên quan đến đảng viên, tổ chức đảng thuộc đảng bộ quân sự, Bộ đội Biên phòng. Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao; tăng cường giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, trước hết là cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy mình quản lý. Nắm chắc tư tưởng chỉ đạo của công tác kiểm tra, giám sát và phương châm: “toàn diện, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, chính xác, lấy phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm kỷ luật là chính”; phát huy vai trò của các cơ quan chức năng có liên quan; chủ động phát hiện, kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, khắc phục tình trạng né tránh, ngại kiểm tra. Xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng chặt chẽ, đúng quy định, công minh, chính xác, kịp thời. Việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại phải công tâm, khách quan, đúng quy trình, quy định và thẩm quyền, thấu tình, đạt lý, tạo sự đồng thuận cao, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để vượt cấp, kéo dài.

Thứ tư, thường xuyên phát huy vai trò của cơ quan, đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Các cấp ủy quan tâm củng cố, kiện toàn ủy ban, cơ quan Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra theo Hướng dẫn 12-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “Cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên Ủy ban Kiểm tra của đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội” và Kết luận 122-KL/TVQU của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Cơ cấu chủ nhiệm, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra đảng ủy từ cấp cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020”. Coi trọng lựa chọn, bồi dưỡng, luân chuyển, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, phương pháp, phong cách của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra chuyên trách. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của Ủy ban Kiểm tra và cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ chính trị của mọi tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là của cấp ủy, cán bộ chủ trì, Ủy ban Kiểm tra và cán bộ kiểm tra chuyên trách các cấp trong Đảng bộ Quân đội. Thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thiếu tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN, Phó Chủ nhiệm Thường trực, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương
___________

1 - Kết quả: cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã kiểm tra đối với: 4,67% tổ chức đảng và 6,96% đảng viên (trong đó có trên 47,6% là cán bộ và trên 17,56% là cấp ủy viên); Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra đối với: 0,05% tổ chức đảng và 0,06% đảng viên có dấu hiệu vi phạm (trong đó: 71,69% cán bộ và 35,22% cấp ủy viên) và trên 800 tổ chức đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, quản lý, sử dụng tài chính. Tổ chức giám sát chuyên đề đối với: 2,84% tổ chức đảng, 4,34% đảng viên (trong đó: 47,42% là cán bộ; 17,07 cấp ủy viên); Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện giám sát theo kế hoạch, phân công ủy viên giám sát với: 1,92% tổ chức đảng và 0,37 đảng viên (trong đó: 84,21% là cán bộ, 77,93% là cấp ủy viên).

2 - 6 tháng đầu năm 2019, các cấp đã thi hành kỷ luật 0,05% tổ chức đảng và 0,1% đảng viên (trong  số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 73,86% cán bộ, 39,2% là cấp ủy viên).