Thị xã Nghĩa Lộ nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

5/24/2022 7:51:54 AM

Nghĩa Lộ là thị xã miền núi, nằm ở phía Tây của tỉnh Yên Bái, có 21 dân tộc cùng chung sống, trong đó chủ yếu là dân tộc Thái (chiếm 51,95%). Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III và xây dựng Nghĩa Lộ trở thành Thị xã văn hóa - du lịch, những năm qua, cùng với chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh. Trong đó, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa bàn, Thị xã luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, coi đó là một trong những giải pháp quan trọng, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế, xã hội, du lịch địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Hằng năm, trên cơ sở quán triệt, thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 2, tỉnh Yên Bái, Thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành hệ thống văn bản pháp lý và chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp cụ thể hóa bằng chương trình hành động, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ ở các cấp. Theo đó, Thị xã hướng vào các biện pháp nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị và cơ sở theo phân cấp. Để nâng cao hiệu quả, Thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp, bảo đảm đủ về số lượng, đúng cơ cấu thành phần theo Luật định và nâng cao về chất lượng1; rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế và duy trì nền nếp hoạt động sát với thực tiễn, nhất là khi có sự thay đổi về nhân sự, luân chuyển cán bộ. Đến nay, Hội đồng Giáo dục quốc phòng an ninh các cấp của Thị xã đều được kiện toàn, đảm bảo đúng chức danh, đủ thành phần; phát huy tốt vai trò tham mưu, chủ trì phối hợp và quản lý, điều hành công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở địa phương, cơ sở đạt hiệu quả.

Cùng với đó, Thị xã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm địa bàn. Do đặc thù là Thị xã miền núi, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, số lượng đối tượng bồi dưỡng lớn, đa dạng, trình độ không đồng đều,… đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Trước thực trạng đó, Thị xã chú trọng công tác rà soát, nắm số lượng, phân loại đối tượng làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, mở lớp bồi dưỡng có tính khả thi cao. Theo đó, hằng năm, Thị xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với các ban, ngành, địa phương tiến hành rà soát kỹ từng đối tượng, dự kiến số lượng, thời gian mở lớp, lập danh sách, gửi thông báo sớm cho các địa phương, cơ quan và từng cá nhân để bố trí thời gian, công việc tham gia học tập theo quy định. Cùng với việc cử cán bộ đối tượng 2, 3 đi bồi dưỡng theo chỉ tiêu trên giao, Thị xã tích cực tổ chức mở các lớp bồi dưỡng tại địa phương; lựa chọn đối tượng tham gia có cùng, gần và tương đương về trình độ, công việc chuyên môn để tổ chức lớp bồi dưỡng; mở rộng bồi dưỡng cho các đối tượng như: cán bộ quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc; chức sắc, chức việc tôn giáo, v.v. Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng, Thị xã chú trọng lựa chọn, xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên có năng lực, trình độ, tâm huyết; chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng. Những năm gần đây, ngoài các chuyên đề quy định, Thị xã chỉ đạo nghiên cứu bổ sung, đưa các chuyên đề bổ trợ sát với tình hình, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh của địa phương; cập nhật những thông tin mới về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các vấn đề về dân tộc, tôn giáo; xây dựng, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc vào chương trình bồi dưỡng. Bên cạnh đó, Thị xã còn lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức trong các đợt tập huấn chuyên môn hằng năm của các ban, ngành; tổ chức tham quan diễn tập khu vực phòng thủ, v.v. Bằng các giải pháp tích cực và đồng bộ, từ năm 2020 đến nay, Thị xã có 89 cán bộ đối tượng 2 và 3; 769 cán bộ đối tượng 4 và 46 già làng, trưởng bản, chức việc tôn giáo được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định. Thông qua bồi dưỡng, nhận thức, trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng và an ninh được nâng lên.

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2021

Cùng với làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, Thị xã đặc biệt coi trọng giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh. Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Thị xã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông, Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thực hiện nghiêm các quy định, nâng cao chất lượng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; kiện toàn đội ngũ giáo viên chuyên trách và kiêm nhiệm; đầu tư nâng cấp trang, thiết bị dạy học, mô hình, học cụ, v.v. Quá trình thực hiện, cùng với giảng dạy các nội dung theo quy định, Thị xã chỉ đạo các nhà trường tích cực đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục theo hướng tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh. Những năm qua, Trường trung học phổ thông Nghĩa Lộ, Nguyễn Trãi, Dân tộc nội trú Miền Tây đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình ngoại khóa, tọa đàm, giao lưu về các chủ đề, như: “Theo dấu chân lịch sử”, “Sáng mãi hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, “Tự hào chiến thắng Điện Biên Phủ”; các cuộc thi tìm hiểu về “An toàn giao thông”, “Phòng chống tệ nạn xã hội trong học đường”, v.v. Nét mới trong những năm gần đây, thực hiện chương trình ký kết “Học kỳ quân đội” giữa Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, các đoàn trường Thị xã đã triển khai tới nhiều đoàn viên tham gia học tập, rèn luyện theo chương trình học kỳ quân đội. Một trong những đổi mới của ngành Giáo dục Thị xã là lồng ghép, đưa lịch sử địa phương vào giảng dạy trong các bộ môn lịch sử, giáo dục công dân, kết hợp tổ chức các hoạt động tham quan tìm hiểu di tích lịch sử; các hoạt động ý nghĩa, như: kết nạp đoàn, đội, thắp nến tri ân tại di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Căng và Đồn Nghĩa Lộ, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc; rèn luyện ý thức, kỷ luật, tác phong và xác định được mục tiêu, lý tưởng của tuổi trẻ.

Trước yêu cầu cao của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, Thị xã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, nhằm đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thành ý thức và hành động tự giác của mỗi công dân. Hằng năm, Thị xã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy, Trung tâm văn hóa, thể thao và các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng các hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm địa phương. Phát huy thế mạnh là Thị xã đang xây dựng thị xã văn hóa - du lịch, nơi hội tụ giá trị văn hóa của 21 dân tộc cùng chung sống, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp vận dụng linh hoạt các nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp với nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào; phát huy vai trò của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc. Tăng cường tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp, phát tài liệu thông qua các dịp tổ chức lễ kỷ niệm, ngày truyền thống, ngày hội tòng quân, diễn tập khu vực phòng thủ. Kết hợp lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng dân cư, hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn Thị xã. Nhờ làm tốt công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân về công tác quốc phòng và an ninh, tạo sự đồng thuận thống nhất, ủng hộ cao của nhân dân trong triển khai xây dựng các công trình quân sự, quốc phòng, an ninh ở địa phương. Hằng năm, Thị xã đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng và yêu cầu; công tác huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi; diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu phòng thủ,… đều đạt khá, giỏi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Qua kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu năm 2021, thị xã Nghĩa Lộ được đánh giá là điểm sáng của Tỉnh về công tác quốc phòng và an ninh nói chung, cũng như công tác bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với tình hình mới; tích cực nhân rộng các mô hình hiệu quả, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, làm tiền đề quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Quyết tâm phấn đấu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp - văn minh.

ĐỖ THỊ THANH NGA, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị xã
________________ 

1 - Năm 2020, sau khi sáp nhập nguyên trạng 06 xã, 01 thị trấn của huyện Văn Chấn vào thị xã Nghĩa Lộ,  Ủy ban nhân dân Thị xã đã kịp thời chỉ đạo các xã tổ chức rà soát, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh.