Sư đoàn 9 tăng cường công tác giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật

1/25/2024 7:15:37 AM

Đứng chân và làm nhiệm vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai - nơi có mật độ giao thông cao, nhiều khu công nghiệp tập trung, với số lượng người nhập cư lớn - Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) thường xuyên chịu sự tác động của địa bàn. Bên cạnh mặt thuận lợi là cơ bản, Sư đoàn phải đối mặt với tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là các loại tệ nạn ở nơi đây diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đơn vị. Cùng với đó, việc tổ chức triển khai Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, với việc giải thể, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị trong Quân đoàn và Sư đoàn, cũng như những khó khăn của gia đình, hậu phương cán bộ, chiến sĩ đã, đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến nhận thức, tư tưởng, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của bộ đội. Trước tình hình đó và trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã thường xuyên nắm chắc tình hình các mặt của địa bàn, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác, nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; trong đó, tăng cường công tác giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật là giải pháp quan trọng, tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức, hành động trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn tích cực nghiên cứu sách pháp luật. Ảnh: qdnd.vn

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về “Tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Chỉ thị số 07/CT-TM, ngày 10/3/2020 của Tổng Tham mưu trưởng về “Thực hiện năm kỷ luật, kỷ cương trong Quân đội”; Công văn số 1598/CT-TH, ngày 06/9/2019 của Tổng cục Chính trị về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục, quản lý, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng”, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tiến hành nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục pháp luật gắn với đẩy mạnh công tác quản lý kỷ luật, xây dựng chính quy. Nghị quyết lãnh đạo năm, quý, tháng của Sư đoàn và các cơ quan, đơn vị đều xác định nội dung lãnh đạo công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội; đánh giá đúng thực trạng tình hình tư tưởng, chấp hành kỷ luật, tìm rõ nguyên nhân, đề ra chủ trương, biện pháp phù hợp. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giúp cán bộ, chiến sĩ đề cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các chế độ, quy định của đơn vị. Đội ngũ cán bộ của Sư đoàn luôn gương mẫu, đi đầu, tích cực, chủ động, sâu sát mọi hoạt động của bộ đội, kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc, ngại khó, ngại khổ trong chấp hành, rèn luyện kỷ luật. Cơ quan chính trị các cấp là cơ quan thường trực, tham mưu giúp cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian và tổ chức thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành khảo sát, đánh giá sát tình hình tư tưởng, việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục, định hướng, quản lý, dự báo tình hình tư tưởng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ phản ánh, báo cáo theo phân cấp, kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng đổi mới hình thức, nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật. Hằng năm, các đơn vị thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo đúng quy chế và hướng dẫn của trên. Hình thức giáo dục được thực hiện theo hướng mở, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với tâm lý, trình độ nhận thức của bộ đội. Chú trọng các hình thức: học tập chuyên đề, thông báo thời sự, sinh hoạt Ngày chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật; tổ chức diễn đàn, đối thoại trực tiếp, sinh hoạt câu lạc bộ chiến sĩ, sinh nhật chiến sĩ, v.v. Đẩy mạnh hoạt động truyên truyền trên hệ thống bảng tin, pa nô, truyền thanh nội bộ; tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tài liệu về pháp luật ở Phòng Hồ Chí Minh, thư viện, tủ sách, giá sách pháp luật của các đơn vị. Phát huy hiệu quả mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”, “Tổ tư vấn pháp lý, tâm lý quân nhân”, giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao kiến thức văn hóa, pháp luật, xây dựng bản lĩnh chính trị, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng và hành động. Sư đoàn chỉ đạo cơ quan chính trị và đội ngũ báo cáo viên các cấp thực hiện đúng quy trình chuẩn bị bài giảng, thông qua, giảng tập, giảng thử, giảng mẫu, hội giảng, xây dựng các mô hình, bảng, biểu,… bảo đảm sinh động, hấp dẫn, có tính thực tiễn cao. Về nội dung, đối với chiến sĩ mới và năm thứ nhất, tập trung giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, Điều lệnh, các quy định của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn và đơn vị về các nội dung xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xử lý các vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn trong huấn luyện. Với chiến sĩ năm thứ hai, nội dung được nâng cao hơn, giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân khi trở về địa phương, như: Luật Giao thông đường bộ, Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình, v.v. Với đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tổ chức học chuyên đề riêng phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị. Ngoài ra, các đơn vị thường xuyên tổ chức gặp, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình quân nhân để thông tin về tình hình đơn vị, các chế độ, quy định của Quân đội; thông báo kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của từng quân nhân, qua đó cùng giáo dục, kịp thời nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội.

Để thực hiện tốt việc quản lý bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp thường xuyên dự báo tốt tình hình, quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ; nắm chắc hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh gia đình cũng như các mối quan hệ của quân nhân, nhất là những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, công tác tại các bộ phận dễ xảy ra vi phạm. Khi tiếp nhận chiến sĩ mới, ngoài việc phối hợp cùng địa phương lựa chọn, nắm chắc hồ sơ, lý lịch, lãnh đạo, chỉ huy các cấp còn phải chú ý nắm về trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và sức khoẻ, các mối quan hệ của quân nhân qua phần nhận xét đánh giá của gia đình, địa phương, đối chiếu với “phiếu tự thuật” của chiến sĩ để tham mưu, đề xuất nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, quản lý tư tưởng bộ đội sát, đúng, trúng và hiệu quả.

Nhằm xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ học tập, công tác, thống nhất lễ tiết tác phong; kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với rèn luyện tác phong chính quy và duy trì kỷ luật. Tập trung vào duy trì thực hiện chế độ, chức trách, quản lý quân số, kỷ luật, quản lý trang bị, vật tư; rèn luyện tác phong công tác cụ thể, tỉ mỉ, tạo thói quen trong thực hiện văn hóa pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Duy trì, thực hiện nghiêm quy định về sử dụng rượu, bia, thuốc lá, xe gắn máy; các chế độ canh, trực, báo cáo; xử lý kiên quyết, dứt điểm các vụ việc vi phạm kỷ luật, đảm bảo kịp thời, nghiêm minh, không né tránh, nể nang, bao che, giấu giếm khuyết điểm. Ngoài các biện pháp trên, Sư đoàn còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương nơi đóng quân và gia đình để quản lý chặt chẽ tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa pháp luật quân sự nhân văn, nghiêm túc nhưng không gò bó, tạo thói quen, nếp sống tự giác tuân thủ pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ. Đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, thực sự là tấm gương trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Trong thực hiện, các đơn vị kết hợp chặt chẽ với phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các phong trào: “Thanh niên với rèn luyện kỷ luật”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy”; mô hình thi đua “Tiểu đoàn, đại đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật và an toàn tuyệt đối”, được các cấp tổ chức thực hiện tốt. Trong thực tiễn, đã có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo được triển khai và đạt hiệu quả cao trong quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đoàn viên như: “Tuần thanh niên tự quản, tự rèn trong huấn luyện”, “Chi đoàn huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Chi đoàn không có khói thuốc lá”, “Bồi dưỡng kỹ năng sống cho cán bộ, đoàn viên”, v.v. Nhờ đó, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên trong toàn Sư đoàn có sự chuyển biến rõ nét.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho Quân đoàn nói chung, Sư đoàn nói riêng phải tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để hoàn thành tốt trọng trách đó, cùng với các mặt công tác khác, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật. Trong đó, chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật có phẩm chất, năng lực tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Các cơ quan, đơn vị coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật; duy trì nghiêm các chế độ nền nếp chính quy, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ, đưa công tác giáo dục pháp luật, quản lý kỷ luật ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Đại tá NGUYỄN HỮU THẮNG, Chính ủy Sư đoàn