Sư đoàn 3 đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

7/11/2022 8:18:40 AM

Sư đoàn 3 - Đoàn Sao Vàng (Quân khu 1) là đơn vị chủ lực đủ quân, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quân khu và Bộ Quốc phòng. Do đóng quân trên địa bàn rộng, gần khu dân cư (có đơn vị ở xen kẽ với các hộ dân), quân số đông, trình độ nhận thức của bộ đội không đều, nên Đơn vị chịu tác động đa chiều từ tình hình các mặt của đời sống xã hội, v.v. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của “kỷ luật” đối với sự ổn định, phát triển của Đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn tiến hành đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là nội dung quan trọng hàng đầu; là cơ sở, nền tảng, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi khâu đột phá: “Tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm an toàn” mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Nhờ đó, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của Sư đoàn có chuyển biến tích cực, từ năm 2019 đến nay, không có quân nhân vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm thông thường giảm dưới 0,2%, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, bảo đảm để Sư đoàn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ba năm liền (từ năm 2019 đến năm 2021), Đảng bộ Sư đoàn đều đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, Đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, được tặng Cờ Thi đua của Bộ Quốc phòng.

Để có được kết quả đó, Sư đoàn luôn chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quan trọng này. Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là: Thông tư số 42/2016/TT-BQP, ngày 30/3/2016 của Bộ Quốc phòng quy định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 103/CT-BQP, ngày 28/11/2019 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam,... Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ với những nội dung, giải pháp đồng bộ, thống nhất, sát thực tiễn. Trong đó, yêu cầu đánh giá đúng thực trạng, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên cơ sở đó, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cụ thể hóa thành kế hoạch công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của đơn vị, với đầy đủ nội hàm về mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian tiến hành cho từng đối tượng. Đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy viên, cán bộ chủ trì trong hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót, nhất là đối với những đơn vị thực hiện nhiệm vụ độc lập, phân tán, nhỏ lẻ, có tính đặc thù, quân nhân cá biệt. Để tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục pháp luật, Sư đoàn phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng, nhất là Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và cơ quan chính trị các cấp, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, không chồng chéo; không “giao khoán” cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những hạn chế, yếu kém trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Sư đoàn ngày càng có chiều sâu, nền nếp, chất lượng, hiệu quả vững chắc, cán bộ, chiến sĩ có chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật.

Các hình thức sân khấu hóa được tổ chức thường xuyên ở Sư đoàn

Nhằm khắc phục sự khô cứng, nhàm chán, tăng tính hấp dẫn, thuyết phục, Sư đoàn tích cực đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, một mặt, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nội dung, chương trình chung theo quy định, hướng dẫn của trên; mặt khác, căn cứ vào tình hình thực tiễn, các đơn vị tiến hành phân loại đối tượng để lựa chọn, bổ sung các nội dung mới theo yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung vào tuyên truyền phổ biến, giáo dục các luật, văn bản quy phạm pháp luật mới; Điều lệnh, điều lệ của Quân đội; các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Sư đoàn về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, nhằm góp phần ngăn chặn hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong công tác này, nhất là cảnh báo, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng vi phạm về chơi cờ bạc, lô đề, vay nợ quá khả năng chi trả và các vi phạm khi tham gia giao thông, v.v. Hằng tháng, trên cơ sở tài liệu thông báo về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong toàn quân do trên cung cấp, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị kịp thời tuyên truyền, giáo dục, rút kinh nghiệm và định hướng tư tưởng, kỷ luật chung cho các đối tượng.

Cùng với đổi mới về nội dung, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đổi mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hình thức lên lớp trực tiếp để phố biến, giáo dục các chuyên đề; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện quân sự, xây dựng nền nếp chính quy, v.v. Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn yêu cầu đội ngũ giáo viên, báo cáo viên liên hệ sát thực tiễn thông qua các ví dụ minh họa để bộ đội dễ hiểu, nhớ lâu, tạo bước chuyển về ý thức, thái độ, hành vi chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, tổ chức các hoạt động sân khấu hóa, các buổi tọa đàm, diễn đàn, thi tìm hiểu pháp luật; duy trì hoạt động của tủ sách, ngăn sách pháp luật và các thiết chế văn hóa; nâng cao hiệu quả Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần ở cơ sở, Ngày Pháp luật và các hình thức, phương pháp trực quan thông qua hệ thống bảng tin, pa nô, khẩu hiệu, v.v. Bên cạnh đó, Sư đoàn duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình, như: “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý”, “Chuyện tốt ở đại đội”, “ Tổ 3 người cùng tiến”, “Lá thư từ Sư đoàn 3 - Sao Vàng”, “Mỗi tuần một điều luật”, phong trào “Thanh niên tự quản”, v.v. Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị kết hợp chặt chẽ việc giáo dục chấp hành kỷ luật với phong trào Thi đua Quyết thắng, Quy chế Dân chủ cơ sở và các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đơn vị. Nhiều tấm gương tiêu biểu về “người tốt, việc tốt” được tuyên truyền, nhân rộng, tạo hiệu ứng, lan tỏa sâu rộng trong tập thể quân nhân, thực hiện “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, từ đó xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú, hạn chế thấp nhất vi phạm pháp luật, kỷ luật của bộ đội trong từng cơ quan, đơn vị.

Nhận thức rõ vai trò của lực lượng nòng cốt đối với công tác này, Sư đoàn thường xuyên kiện toàn, phát huy tốt vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển, biến động của đội ngũ cán bộ, Sư đoàn chỉ đạo kịp thời kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật đủ về số lượng, đúng cơ cấu, thành phần, có chất lượng đồng đều; thường xuyên rà soát, hoàn thiện và ban hành quy chế hoạt động với chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Hằng năm, Hội đồng chủ trì xây dựng, ban hành kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, xác định rõ mục đính, yêu cầu, nội dung đạt được và trách nhiệm của từng chủ thể trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, hằng tháng, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan chính trị, cơ quan tham mưu, kịp thời tham mưu, đề xuất với chỉ huy Sư đoàn tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị.

Cùng với đó, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị coi trọng việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ và kiến thức cơ bản về pháp luật; xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức và ý thức kỷ luật cao; đạo đức, lối sống trong sạch; có kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, giáo dục, phương pháp sáng tạo, phù hợp; có trách nhiệm cao, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ; gương mẫu trong học tập và tuân thủ pháp luật, kỷ luật để bộ đội học tập, noi theo. Từ đó, phát huy trách nhiệm trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp, hiệu quả, giải đáp kịp thời những vướng mắc về tư tưởng, tâm lý và tư vấn kiến thức về pháp luật, kỷ luật, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của quân nhân. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ, yên tâm, gắn bó xây dựng đơn vị.

Đi liền với các giải pháp trên, Sư đoàn đẩy mạnh việc xây dựng, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, tạo hiệu ứng tích cực đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, Sư đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ chính quy, quản lý, duy trì kỷ luật, thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh. Trong thực hiện, bám sát chủ trương “3 đề cao, 5 chống”1, các đơn vị duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, học tập, công tác ngày, tuần bảo đảm phù hợp thực tiễn và thống nhất trong toàn Sư đoàn. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và gia đình để quản lý giáo dục toàn diện quân nhân, chú trọng nắm tâm tư, nguyện vọng, mối quan hệ của bộ đội để quản lý; đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định; tự giác rèn luyện tính tổ chức, tính kỷ luật của bộ đội. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm kỷ luật và tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm kỷ luật, không bao che, giấu giếm khuyết điểm, bảo đảm đúng người, đúng lỗi phạm, nhưng có tính giáo dục cao, tạo điều kiện cho người vi phạm sửa chữa, phấn đấu, tiến bộ, trưởng thành. Ngoài ra, Sư đoàn còn quan tâm chăm lo đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát huy nội lực, chủ động đầu tư cơ sở vật chất cho công tác này, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Những kết quả đạt được trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là cơ sở, nền tảng để giữ vững sự ổn định, góp phần xây dựng Sư đoàn 3 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá DƯƠNG VĂN QUANG, Chính ủy Sư đoàn
________________

1 - Ba đề cao: trách nhiệm nêu gương; kỷ luật, kỷ cương; tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Năm chống: dân chủ hình thức; chủ quan, phiến diện; bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm; quan liêu, mệnh lệnh hành chính hóa; nói không đi đôi với làm.