Lữ đoàn 172 tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

6/27/2022 1:00:40 PM

Lữ đoàn 172 là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước thuộc Vùng 3, Quân chủng Hải quân, đóng quân trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là địa bàn có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội năng động, song cũng tiềm ẩn những yếu tố tác động tiêu cực đến công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật của Đơn vị. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác; trong đó, xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, góp phần giảm thiểu các vụ vi phạm kỷ luật, xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Lữ đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Để tạo bước đột phá, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, tầm quan trọng của công tác này, thấy được mối quan hệ hữu cơ giữa việc nâng cao trình độ, ý thức pháp luật với việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, xác định, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là việc làm thường xuyên, nội dung lãnh đạo trọng tâm trong nghị quyết thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; trên cơ sở đó, phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy viên trong hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu từng cấp ủy phải đánh giá đúng thực trạng, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng, tập trung giải quyết dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Kế hoạch của các đơn vị đều xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian tiến hành cụ thể cho từng đối tượng để thực hiện thống nhất. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong thực hiện, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy trong công tác kiểm tra; phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn của các cơ quan chức năng và tinh thần xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân; khắc phục tình trạng khoán trắng cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong thực hiện, nhất là đối với những đơn vị điểm, tính chất nhiệm vụ đặc thù, quân nhân cá biệt. Định kỳ sáu tháng, một năm, các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để không ngừng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội nghị học tập các chuyên đề pháp luật năm 2020

Hai là, phát huy tốt vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Bám sát thực tiễn nhiệm vụ, Lữ đoàn thường xuyên kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, ban hành quy chế hoạt động với chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Hằng năm, Hội đồng chủ trì xây dựng, ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó, xác định rõ mục đính, yêu cầu, nội dung đạt được, gắn trách nhiệm của từng chủ thể trong tổ chức thực hiện ở từng khâu, từng bước. Hằng tháng, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, nhất là cơ quan chính trị kịp thời tham mưu với Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Đơn vị.

Cùng với đó, việc lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được Lữ đoàn đặc biệt coi trọng. Theo đó, lực lượng này được Lữ đoàn lựa chọn trong số cán bộ đã được đào tạo cơ bản, có năng khiếu sư phạm; những đồng chí có thành tích tốt từ các hội thi: chính trị viên, cán bộ giảng dạy chính trị, tuyên truyền viên, báo cáo viên giỏi, v.v. Đội ngũ này được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ và có kiến thức cơ bản về pháp luật; thường xuyên tham gia giao ban, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. Nhờ đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Lữ đoàn có sự tiến bộ về mọi mặt, làm chủ nội dung, có phương pháp sáng tạo, phù hợp; luôn nêu cao trách nhiệm, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ; gương mẫu trong học tập và tuân thủ pháp luật, kỷ luật để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi theo. Đồng thời, là lực lượng giám sát việc học tập, chấp hành kỷ luật ở đơn vị, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các cấp có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác này phù hợp, hiệu quả.

Ba là, tập trung đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Cùng với thực hiện nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định, hướng dẫn của cấp trên, căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, Lữ đoàn lựa chọn, bổ sung các nội dung khác theo yêu cầu nhiệm vụ, đúng, trúng, phù hợp với tính chất, đặc điểm từng đối tượng, yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình đơn vị. Nội dung tập trung vào các luật, văn bản quy phạm pháp luật mới; điều lệnh, điều lệ của Quân đội; các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Bộ Quốc phòng và Quân chủng về quản lý và duy trì chấp hành kỷ luật, pháp luật và an toàn trong Quân đội. Đặc biệt, từ thông báo tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của trên, hằng tháng, Lữ đoàn tổ chức biên soạn thành giáo án để giáo dục, định hướng tư tưởng, kỷ luật cho các đối tượng.

Để nâng cao hiệu quả, tăng tính hấp dẫn, thuyết phục, Lữ đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền. Theo đó, Lữ đoàn chú trọng hình thức lên lớp các chuyên đề pháp luật với gần 10 chuyên đề mỗi năm. Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của Vùng, Công an phường Thọ Quang, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tổ chức giáo dục các chuyên đề pháp luật chuyên sâu, định hướng, tư vấn pháp lý cho quân nhân. Cùng với đó, Lữ đoàn tích cực đa dạng hóa các hình thức, hoạt động bổ trợ; tăng cường hình thức, phương pháp trực quan bằng các ví dụ, liên hệ thực tiễn sát với đối tượng để bộ đội dễ hiểu, nhớ lâu; tăng tính thuyết phục bằng hình thức sân khấu hóa, hội thi tìm hiểu, tọa đàm,… để hấp dẫn, lôi cuốn bộ đội, giảm bớt sự khô khan của nội dung. Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị; thường xuyên tổ chức chặt chẽ các buổi kiểm tra về nhận thức pháp luật của các đối tượng. Không ngừng nâng cao chất lượng các buổi tọa đàm, diễn đàn, thảo luận nhóm về pháp luật, thực hiện hiệu quả mô hình “lấy vụ việc vi phạm để làm chủ đề thảo luận”; tổ chức biên soạn Cẩm nang kiến thức thường trực cấp đến từng cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo tổ chức tốt Ngày Pháp luật hằng tháng; duy trì hoạt động Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân các cấp thành nền nếp, đi vào chiều sâu; kịp thời định hướng, giải quyết các vướng mắc tâm lý, pháp lý của quân nhân. Cùng với phát huy tốt vai trò của các thiết chế văn hóa, như: Phòng truyền thống, Thư viện, Phòng Hồ Chí Minh, Tủ sách, ngăn sách pháp luật, pa nô, áp phích, tranh tuyên truyền, cổ động, hệ thống loa truyền thanh nội bộ,... các cơ quan, đơn vị còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Đơn vị. Ngoài nguồn kinh phí do cấp trên bảo đảm, các cơ quan, đơn vị phát huy nội lực, chủ động đầu tư thêm cơ sở vật chất cho công tác này, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng trong các cơ quan, đơn vị. Từ thực tiễn cho thấy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ đạt được mục tiêu đề ra khi từng quân nhân được trang bị đầy đủ nhận thức, kiến thức pháp luật; đồng thời, những nhận thức, kiến thức pháp luật ấy được chuyển thành hành động tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật trong cuộc sống. Nhận thức đúng điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; kết hợp tuyên truyền, giáo dục với các biện pháp hành chính; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quy, quản lý, duy trì nghiêm kỷ luật. Ngoài việc duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp sinh hoạt, học tập, công tác ngày, tuần, giờ nghỉ, ngày nghỉ, đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, Lữ đoàn tập trung đẩy mạnh xây dựng “Tàu chính quy, mẫu mực”; trong đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ là một trong những tiêu chí quan trọng.

Lữ đoàn chú trọng lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện dã ngoại, công tác dân vận,… kết hợp chặt chẽ với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào, như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, v.v. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ, như: câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ nghiên cứu khoa học,… tạo nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần giảm thiểu nguy cơ quân nhân vi phạm kỷ luật.

Với đặc thù số lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp chiếm đa số, trước những áp lực cuộc sống và mối quan hệ xã hội đa dạng, chịu nhiều tác động mặt trái của mạng xã hội, các tệ nạn như lô đề, cờ bạc, tín dụng đen,… Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường dự báo, quản lý, nắm bắt tư tưởng, chất lượng chính trị và các mối quan hệ của quân nhân; quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Quân chủng, Bộ Tư lệnh Vùng và Đơn vị; duy trì nghiêm chế độ canh, trực, quản lý chặt chẽ quân nhân khi ra, vào đơn vị.

Bằng những cách làm sáng tạo và sự nỗ lực, kiên trì, tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của Lữ đoàn đã có chuyển biến tiến bộ, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm dưới 0,05%, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông. Kết quả đó đã góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2021, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. Đây là tiền đề để Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong những năm tới, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm truyền thống Lữ đoàn 172 Anh hùng.

Thượng tá NGUYỄN XUÂN HÒA, Chính ủy Lữ đoàn