Huyện Yên Phong thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

7/22/2022 10:20:56 AM

Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh là địa phương giàu truyền thống cách mạng; mảnh đất giàu tiềm năng về phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh của Tỉnh và Quân khu 1. Phát huy truyền thống, lợi thế của địa bàn, những năm qua, Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu các ngành nghề, mở rộng các khu, cụm công nghiệp, phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ,… thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, trở thành trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh Bắc Ninh và khu vực phía Bắc. Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, Huyện chú trọng thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, với nhiều nội dung, biện pháp đồng đều, vững chắc; trong đó, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong những nội dung trọng tâm, làm cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì tốc độ phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tuy nhiên, quá trình triển khai nhiệm vụ này, bên cạnh thuận lợi cơ bản, Huyện cũng gặp một số khó khăn, bất cập do kinh tế phát triển sôi động, xuất hiện nhiều công xưởng, ngành thương mại, dịch vụ nên cuộc sống bận rộn, nhân khẩu biến động, nảy sinh nhiều mâu thuẫn xã hội cùng với sự tác động sâu của kinh tế thị trường,... ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quân sự, quốc phòng nói chung, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng.

Trước thực tế đó, để bảo đảm công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tiến hành đúng hướng, chất lượng ngày càng cao, trước hết, Ban Chỉ huy Quân sự - Cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện phát huy vai trò tham mưu giúp Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quan trọng này. Quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X); Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Hướng dẫn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cùng cấp và đội ngũ giáo viên môn học này của các trường trung học phổ thông, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần và duy trì nền nếp hoạt động, chất lượng. Đồng thời, lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với đối tượng, địa bàn. Theo đó, cùng với dự kiến danh sách học viên đối tượng 3 sẵn sàng tham gia các lớp bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh do trên tổ chức, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đối tượng 4. Để đạt hiệu quả cao, Huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xác định nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong hệ thống chính trị, nhất là số cán bộ mới được bổ nhiệm; gắn tinh thần xung phong với phân công để xây dựng kế hoạch, lộ trình; vận động, phê duyệt danh sách học viên tham gia các lớp đúng kế hoạch, bảo đảm thời gian, chất lượng, không bỏ sót, ảnh hưởng đến quá trình công tác.

Huấn luyện khẩu đội phòng không cho dân quân, tự vệ

Cùng với đó, Huyện đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Bám sát nội dung, chương trình quy định, thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện cùng các ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch từng khóa bồi dưỡng cho đối tượng 4; làm tốt công tác chuẩn bị về giáo viên, quản lý học viên, sắp xếp lớp, nhóm học tập, cơ sở vật chất,… bảo đảm khoa học, hiệu quả, thuận lợi cho người học và phù hợp với điều kiện cụ thể, nhất là quỹ thời gian. Tập trung xác định nội dung, chương trình và giáo viên trực tiếp giảng dạy; trong đó, phát huy đội ngũ cán bộ quân sự, công an đảm nhiệm các chuyên đề về quốc phòng, an ninh và Ban Giám đốc Trung tâm trực tiếp giảng dạy các chuyên đề chuyên sâu mang tính chất định hướng tư tưởng cho người học. Quá trình thực hiện, Huyện chú trọng nghiên cứu biên soạn, thục luyện bài giảng, chuyên đề chặt chẽ; thường xuyên tiếp thu ý kiến đóng góp từ các thành viên của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh và Ban Thường vụ Huyện ủy để hoàn thiện nội dung, phương pháp; chú trọng kết hợp chương trình chính khóa với hoạt động ngoại khóa và các hoạt động bổ trợ. Bên cạnh đó, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện tăng cường kiểm tra, phúc tra; thường xuyên tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng đối với công tác quan trọng này.

Đáng chú ý, thời gian qua, căn cứ quy định về chương trình, nội dung giáo dục, bồi dưỡng kiến quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham khảo nhiều nguồn tư liệu liên quan để cấu trúc lại chương trình, nội dung giáo dục, bồi dưỡng vừa đáp ứng mục tiêu chung, vừa phù hợp với chức trách, cương vị công tác, giúp người học dễ dàng vận dụng, phát huy kiến thức vào thực tiễn. Theo đó, cùng với những nội dung cơ bản theo quy định, giáo viên luôn cập nhật hoạt động quân sự mới được tổng kết từ diễn biến phức tạp, mau lẹ của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và thông tin thời sự nhanh đến các đối tượng, giúp người học gắn lý luận với thực tiễn; nhận thức đúng về đối tác, đối tượng; nắm chắc công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, nhất là phương châm đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới. Đồng thời, chú trọng lồng ghép trong bài giảng những thông tin về lịch sử quân sự truyền thống của địa phương, tiêu biểu là chiến thắng chống xâm lược phương Bắc trên phòng tuyến sông Như Nguyệt; qua đó, khơi dậy lòng tự hào về mảnh đất văn hiến lâu đời, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quá trình thực hiện, Huyện kết hợp linh hoạt giữa phương pháp dạy học truyền thống gắn với phương pháp dạy học tích cực, dạy học trực tuyến để phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học trong việc tìm tài liệu, tự nghiên cứu củng cố, nâng cao kiến thức và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện chủ động tham mưu, trực tiếp bảo đảm tốt các loại phương tiện, vật chất cho hoạt động môn học, như: súng tiểu liên AK cấp 5 đã hoán cải, máy bắn tập MBT-03, máy tính chuyên dùng phục vụ môn học, tài liệu nghiên cứu,… cùng các trang thiết bị đồng bộ kèm theo; chỉ đạo các đơn vị, nhà trường tổ chức đăng ký, quản lý, bảo quản, sử dụng theo đúng quy định. Sắp xếp, gửi cán bộ, giáo viên các nhà trường, đơn vị làm công tác này đi tập huấn do trên tổ chức. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để thống nhất, tăng cường kỹ năng giảng dạy trong những vấn đề khó, chuyên sâu, như: xây dựng khu vực phòng thủ, diễn tập; các nội dung thực hành; gắn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho giáo viên các trường trung học phổ thông với huấn luyện dân quân, tự vệ,… nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, giúp họ tự chủ được 100% nội dung theo quy định. Nhờ đó, công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh của Huyện luôn đạt 100% kế hoạch với chất lượng ngày càng cao. Từ năm 2016 đến nay, Huyện đã gửi 113 cán bộ đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng do trên tổ chức; tiến hành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 364 học viên đối tượng 4, giáo dục cho trên 31.500 lượt học sinh; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện bồi dưỡng cho 100% học viên đúng quy định; kết quả kiểm tra các đối tượng đạt 100% loại khá. Đặc biệt, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1B cho 10% học sinh trung học phổ thông trên địa bàn; có trên 55% đạt khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nhằm huy động, phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Huyện đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Do đặc thù địa bàn có nhiều khu công nghiệp, bên cạnh những thuận lợi là mặt bằng dân trí cao, cư trú tập trung,… nhưng cũng gặp nhiều khó khăn nhất định, nhất là người dân thời gian chủ yếu làm việc trong các nhà máy. Nắm chắc đặc điểm đó, Ban Chỉ huy Quân sự Huyện thường xuyên phối hợp với Ban Tuyên giáo, Đài phát thanh, cơ quan Công an mở chuyên trang, chuyên mục quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân để cung cấp thông tin chính thống về hoạt động quân sự, quốc phòng và kiến thức quốc phòng, an ninh cho nhân dân thông qua hệ thống truyền thanh các cấp1. Để đạt hiểu quả cao, Huyện chỉ đạo phát các nội dung đó vào những khoảng thời gian thích hợp (sáng sớm và buổi tối) để mọi người có thể theo dõi được. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cơ sở, các ban, ngành, mặt trận tổ quốc, và các đoàn thể quán triệt, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên thực hiện tuyên truyền trong các hoạt động chính trị xã hội, như: nói chuyện chuyên đề; tổ chức diễn đàn thanh niên; trò chơi, sân khấu hóa; sinh hoạt dân quân tự vệ, sinh hoạt quân nhân dự bị,… bảo đảm gần gũi, có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về quốc phòng của Đảng, Nhà nước; hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương, lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc và địa phương; lực lượng vũ trang trong giúp đỡ nhân dân làm kinh tế, phòng, chống dịch Covid-19; nhất là vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, v.v. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân”, nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của huyện Yên Phong thu được kết quả tích cực, được Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh và Quân khu 1 đánh giá cao. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để Huyện tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quan trọng này, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Huyện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Thượng tá TRẦN VĂN HÀI, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Huyện
____________________

1 - Hằng năm, Huyện duy trì 08 chuyên mục, hơn 40 tin, bài, phóng sự được tuyên truyền trên Đài phát thanh Huyện; 05 chuyên mục, gần 50 tin, bài, phóng sự được tuyên truyền trên Đài phát thanh xã, thị trấn,… phản ánh các hoạt động về công tác quốc phòng, an ninh.