Những chủ trương công tác lớn

Chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả công tác kỹ thuật Quân đội

2/8/2024 7:12:38 PM

Năm 2023, ngành Kỹ thuật Quân đội đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tập trung bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ, với nhiều bước đột phá quan trọng. Phát huy kết quả đó, toàn quân tiếp tục nêu cao tinh thần “chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2024.

Năm 2023 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp và sự nỗ lực của toàn quân, công tác kỹ thuật tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Ngành Kỹ thuật, trực tiếp là Tổng cục Kỹ thuật đã làm tốt công tác tham mưu về chuyên ngành, nhất là ở tầm chiến lược; đồng thời, quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nội dung công tác kỹ thuật. Toàn quân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW, ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng kỹ thuật ở cấp chiến thuật theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Các mục tiêu, chỉ tiêu công tác kỹ thuật đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; chất lượng công tác bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật tiếp tục được nâng lên, nhất là trong nghiên cứu, làm chủ bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị thế hệ mới. Hệ thống nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, trạm xưởng trong toàn quân tiếp tục được quy hoạch, đầu tư củng cố theo hướng chính quy, hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu thời bình và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong thời chiến. Cuộc vận động “Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Ngành Kỹ thuật đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất. Đặc biệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho các cuộc diễn tập tác chiến chiến lược; tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự,… được Chính phủ và nhân dân đánh giá cao.

Trung tướng Trần Minh Đức kiểm tra công tác bảo đảm trang bị ra quân huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện 334, Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác kỹ thuật vẫn còn một số hạn chế. Khả năng khai thác, làm chủ và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật mới có nội dung chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; việc duy trì nền nếp chế độ công tác kỹ thuật ở một số đơn vị có thời điểm chưa nghiêm; một số nhà máy, xí nghiệp chưa kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với trang thiết bị công nghệ hiện có; các vụ việc mất an toàn lao động, sự cố cháy nổ, mất an toàn giao thông còn xảy ra, v.v.

Năm 2024, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc có sự phát triển, đặt ra yêu cầu mới rất cao. Đây cũng là năm có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, toàn quân cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Ngành Kỹ thuật Quân đội phải triển khai thực hiện nhiều đề án, nhiệm vụ lớn, quan trọng. Trước tình hình đó, toàn quân, nòng cốt là ngành Kỹ thuật cần tiếp tục phát huy tinh thần “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các mặt công tác kỹ thuật; trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, chủ động nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác kỹ thuật. Ngành Kỹ thuật Quân đội, trước hết là các cục chuyên ngành, cơ quan chức năng của Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW, ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo;... Chỉ lệnh công tác kỹ thuật năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình mọi mặt, nhất là thực trạng trang bị kỹ thuật, công tác mua sắm, sản xuất vật tư kỹ thuật, năng lực bảo đảm kỹ thuật của các cơ sở trong và ngoài Quân đội, v.v. Trên cơ sở đó, chủ động tham mưu, đề xuất chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo và biện pháp chuyên môn, tạo bước đột phá trong công tác kỹ thuật. Trọng tâm là tham mưu làm tốt công tác mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật; xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng kỹ thuật các cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. Trong đó, chú trọng tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã xác định trong Chương trình, Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) và Kế hoạch số 866/KH-BQP, ngày 21/3/2023 của Bộ Quốc phòng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Để đạt hiệu quả cao, các đơn vị cần gắn việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2024 với thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) và Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, thiết thực góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Trung tướng Trần Minh Đức kiểm tra công tác sửa chữa trang bị, kỹ thuật tại Nhà máy A31, Quân chủng Phòng không - Không quân

Hai là, tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác, làm chủ và bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Hiện nay, trước yêu cầu xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh tiến lên hiện đại, Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các đề án, dự án trọng điểm1, chương trình, kế hoạch mua sắm, sản xuất, cải tiến, hiện đại hoá trang bị kỹ thuật. Tham mưu mua sắm, sản xuất, cải tiến trang bị kỹ thuật phù hợp với điều kiện tác chiến, khả năng khai thác sử dụng và bảo đảm kỹ thuật; trang bị mua sắm phải đáp ứng sự đồng bộ giữa trang bị kỹ thuật - vật tư kỹ thuật - huấn luyện đào tạo và cơ sở bảo đảm kỹ thuật,... để duy trì tính năng chiến thuật, kỹ thuật cho trang bị trong suốt vòng đời sử dụng. Đồng thời, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật theo hướng cơ bản, vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Trước mắt, tập trung bảo đảm trang bị kỹ thuật có chất lượng tốt, đồng bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất; duy trì vững chắc đồng bộ cho số trang bị kỹ thuật đã được đồng bộ trong các năm qua, chú trọng đồng bộ cho trang bị kỹ thuật thế hệ mới, đặc biệt các trang bị kỹ thuật có hàm lượng công nghệ, tính tích hợp cao; tăng hạn có chọn lọc đối với trang bị kỹ thuật có quy định nghiêm ngặt về hạn sử dụng như tên lửa, máy bay, tàu ngầm. Tập trung nâng cao chất lượng sửa chữa trang bị kỹ thuật tại các nhà máy, cơ sở sửa chữa; thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược; duy trì nền nếp chính quy ngành Kỹ thuật, quản lý chặt chẽ vũ khí, đạn dược. Rà soát hệ thống kho tàng, nhất là các kho đạn, kho vũ khí trong mùa nắng nóng, mưa bão; nghiên cứu đầu tư xây dựng điểm kho quân khí cấp chiến lược có ứng dụng công nghệ mới để nhân rộng trong toàn quân. Tổ chức xử lý kịp thời trang bị kỹ thuật, đạn cấp 5 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Ba là, đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị kỹ thuật toàn quân, trước hết là các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 230-NQ/QUTW, ngày 02/4/2022 của Quân ủy Trung ương; Kế hoạch số 1228/KH-BQP, ngày 25/4/2022 của Bộ Quốc phòng. Quá trình triển khai, cần chú trọng làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách, kiên quyết không để việc điều chỉnh tổ chức lực lượng ảnh hưởng đến chất lượng bảo đảm trang bị kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội. Cùng với kiện toàn tổ chức lực lượng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 79/CT-BQP, ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, xây dựng cơ quan, đơn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Trong đó, chú trọng chỉ đạo xây dựng đơn vị điểm về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng điểm về công tác kỹ thuật; bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, trạm xưởng, cơ quan, đơn vị.

Bốn là, đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong ngành Kỹ thuật. Quán triệt Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW, ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; bám sát chức năng, nhiệm vụ, các chuyên ngành, cơ quan, đơn vị kỹ thuật các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào công tác kỹ thuật để cải tiến, hiện đại hoá trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng làm chủ, tự sửa chữa trang bị kỹ thuật và năng lực tự sản xuất vật tư kỹ thuật trong nước. Thực hiện tốt các chương trình phối hợp về công tác kỹ thuật; thúc đẩy hợp tác kỹ thuật quân sự với nước ngoài, chú trọng vào chuyển giao công nghệ, cũng như nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, thử nghiệm trang bị kỹ thuật, vật tư tại Việt Nam. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch số 3826/KH-BQP, ngày 28/9/2021 của Bộ Quốc phòng về cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào cải cách hành chính quân sự, xây dựng Chính phủ điện tử trong ngành Kỹ thuật Quân đội.

Cùng với đó, toàn quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW, ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 và những năm tiếp theo; Hướng dẫn công tác huấn luyện kỹ thuật của Tổng cục Kỹ thuật năm 2024. Trong đó, chú trọng huấn luyện nâng cao khả năng khai thác, làm chủ và bảo đảm kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, nhất là vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới, công nghệ cao; huấn luyện bảo đảm kỹ thuật cho các phương án, tình huống tác chiến bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí: giảm số vụ tai nạn, giảm số người chết, giảm số người bị thương so với năm 2023; gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2024, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng TRẦN MINH ĐỨC, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật
__________________

1 - Đề án 324-KT, Đề án KA-10 (điều chỉnh); Đề án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong Quân đội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án nghiên cứu, sản xuất vật tư kỹ thuật bảo đảm cho trang bị kỹ thuật toàn quân giai đoạn 2024 - 2025 và các năm tiếp theo...; các dự án đầu tư chiều sâu công nghệ; xây dựng, củng cố cơ sở bảo đảm kỹ thuật (kho tàng, trạm xưởng).