Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tổng Công ty Thái Sơn đẩy mạnh phát triển và hội nhập

4/23/2021 6:34:21 AM

Thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, những năm qua, Tổng Công ty Thái Sơn đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng Công ty Thái Sơn là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng, tiền thân là Công ty ứng dụng Khoa học - Kỹ thuật Nhiệt đới (Tropico), thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, được thành lập ngày 22/04/1991. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty là một trong những mô hình sống động thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế theo chủ trương của Đảng. Ngày đầu thành lập chỉ với gần 10 cán bộ, hoạt động duy nhất về ứng dụng và chuyển giao công nghệ, đến nay, Tổng Công ty có 19 đơn vị thành viên và công ty liên kết, với hơn 5.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, như: nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, trang thiết bị quân sự; xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom, mìn; xây dựng công nghiệp, dân dụng, đào tạo nghề, v.v.

Nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức và cả những bước thăng trầm, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, tư duy nhạy bén, năng động, sáng tạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng Công ty và sự đoàn kết, thống nhất cao, bản lĩnh của người lính trên mặt trận “lao động sản xuất” của cán bộ, công nhân viên, người lao động, Tổng Công ty đã vượt qua tất cả, vươn lên phát triển mạnh mẽ và hội nhập ngày càng sâu rộng. Quy mô, ngành nghề, năng lực, sức cạnh tranh và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty có bước tiến vượt bậc. Tổng Công ty luôn đạt tăng trưởng bình quân 05% - 08%/năm, được đánh giá là một trong những đơn vị có mức tăng trưởng cao trong khối các doanh nghiệp Quân đội; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, Quân đội; việc làm, thu nhập của cán bộ, công nhân viên, người lao động được bảo đảm. Năm 2020, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhưng Tổng Công ty vẫn tăng trưởng hơn 04%, doanh thu đạt gần 4.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động hơn 10 triệu đồng/người/tháng. Thương hiệu Thái Sơn ngày càng định vị vững chắc trên thị trường trong nước và quốc tế, được cộng đồng doanh nghiệp, các đối tác tin cậy, đánh giá cao.

Tăng cường hợp tác

Để phát triển đúng định hướng và hội nhập trong cơ chế thị trường, trước hết và quan trọng hàng đầu là Tổng Công ty quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng và các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến vấn đề này, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồng thời, chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đặt mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chặt chẽ, thống nhất của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng Công ty. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng để cán bộ, nhân viên, người lao động nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của một doanh nghiệp Quân đội trước yêu cầu mới. Cùng với đó, Tổng Công ty chủ động xây dựng Chiến lược phát triển, đảm bảo hài hòa giữa kinh tế với quốc phòng. Từng giai đoạn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng Công ty xác định kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng mục tiêu tăng cường tiềm lực quốc phòng. Xác định quốc phòng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thời gian qua, Tổng Công ty chủ động, tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong Quân đội tổ chức chuyển giao công nghệ, nhập khẩu trang thiết bị quân sự góp phần từng bước bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật cho tiến trình hiện đại hóa Quân đội. Bên cạnh đó, Tổng Công ty tích cực tham gia thi công các công trình quốc phòng, như: đường tuần tra biên giới khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Sở Chỉ huy Học viện Lục quân, Quân đoàn 4; các công trình thuộc Vùng 2, Vùng 5 Hải quân; đồn biên phòng tại các tỉnh: Quảng Bình, Sóc Trăng, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh và đảo Phú Quốc,… góp phần xây dựng thế trận quốc phòng trên khu vực biên giới, biển, đảo. Phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế trong việc tham gia xử lý bom, mìn, vật nổ và chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh, hồi sinh hàng chục nghìn héc ta đất, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo là con đường ngắn nhất để hội nhập, phát triển nhanh, bền vững. Nhất quán quan điểm đó, Tổng Công ty tích cực, kiên trì xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định đây là vấn đề cốt lõi, khâu đột phá. Theo đó, Tổng Công ty luôn quan tâm làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp bố trí sử dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, Tổng Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo ngắn, nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành; cập nhật kiến thức pháp luật kinh doanh quốc tế, chuẩn mực phổ quát của quản trị tiên tiến, hiện đại, v.v. Cán bộ quản lý, kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật có năng lực được gửi đi đào tạo chuyên sâu tại các trường trong nước và nước ngoài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chuyên gia giỏi, chuyên nghiệp; tích cực phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, mạnh dạn bổ nhiệm vào các vị trí chủ trì. Bên cạnh đó, Tổng Công ty chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác nâng cao tay nghề, bậc thợ cho người lao động; rèn luyện kỷ luật, tác phong công nghiệp; cập nhật các công nghệ tiên tiến, hiện đại, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật làm chủ các máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ khi được đầu tư. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng qua thực tiễn, lấy bồi dưỡng tại chỗ là chủ yếu, kết hợp bồi dưỡng tại chỗ và đào tạo chuyên sâu. Thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, từng bước hoàn thiện chính sách tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt các chế độ, chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm,… để người lao động phát huy hết năng lực, thực sự yên tâm gắn bó, cống hiến.

Nhằm nâng cao tính cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, Tổng Công ty chủ động cơ cấu lại các nguồn lực. Đẩy mạnh kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, quản trị phù hợp với mô hình từng doanh nghiệp, theo hướng tinh, gọn, hiệu quả. Hoàn thiện cơ chế quản lý, hợp tác, liên kết giữa Tổng Công ty với các doanh nghiệp thành viên và giữa các doanh nghiệp với nhau, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của các dự án lớn, đòi hỏi cao về trình độ kỹ thuật, công nghệ và tính chuyên nghiệp. Thực hiện Nghị quyết số 425-NQ/QUTW, ngày 18/5/2017 của Quân ủy Trung ương “Về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, Tổng Công ty đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh của các công ty cổ phần, công ty liên doanh, liên kết; tăng cường các biện pháp thu hồi vốn các dự án kéo dài, kém hiệu quả; kiên quyết thực hiện thoái hết vốn tại công ty cổ phần chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ kinh tế, hoạt động không hiệu quả. Tăng cường quản lý nguồn vốn tài chính, tài sản, thanh tra, pháp chế - kiểm toán; chấp hành nghiêm nguyên tắc quản lý tài chính, tuân thủ pháp luật trong sản xuất, kinh doanh; ưu tiên đầu tư nguồn lực cho các dự án trọng điểm, giá trị, hiệu quả lớn.

Để phát triển, hội nhập trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, Tổng Công ty tích cực mở rộng sản xuất, kinh doanh dựa trên các lợi thế cạnh tranh; phát huy thế mạnh về nguồn nhân lực, thiết bị thi công hiện đại, chuyên dụng trong lĩnh vực xây dựng. Tập trung tham gia đấu thầu những công trình trọng điểm quốc gia, công trình dân dụng lớn, khu phức hợp,… với cam kết mạnh mẽ, luôn đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật theo yêu cầu của chủ đầu tư với giá cả hợp lý. Tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực đầu tư truyền thống, mở rộng đầu tư với đối tác nước ngoài, tập đoàn kinh tế lớn, thu hút những dự án có giá trị cao. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại với đối tác truyền thống: Liên bang Nga, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Serbia; xúc tiến thương mại tìm kiếm đối tác tại các thị trường mới, như: Hàn Quốc, Nhật Bản,... qua đó mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giữ gìn, tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng. Kết hợp hội nhập kinh tế quốc tế với tham gia đối ngoại quốc phòng theo chủ trương của Đảng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, những năm tới, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng có bước phát triển mới, yêu cầu rất cao. Với đặc thù một doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng, Tổng Công ty đứng trước cả thời cơ và thách thức đan xen, với mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề trở thành một trong những doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng hàng đầu của Quân đội và Nhà nước. Đảng ủy, Ban Giám đốc Tổng Công ty xác định thực hiện tốt một số nội dung sau: Một là, thường xuyên giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đối với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Hai là, làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình, xây dựng chiến lược phát triển bền vững, linh hoạt, khả thi, chủ động tham gia vào các liên kết kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại. Tăng cường đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết trong nước, phát triển mạnh thị trường nội địa, trọng tâm vào các lĩnh vực Tổng Công ty có thế mạnh. Ba là, triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, theo lộ trình đã xác định. Bốn là, tận dụng tốt thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư trong quản trị doanh nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Năm là, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, theo hướng chuyên nghiệp hóa. Sáu là, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, tạo động lực xây dựng văn minh doanh nghiệp, văn hóa Thái Sơn, với tinh thần khát vọng vươn lên.

Con đường phía trước còn không ít khó khăn, nhưng với ý chí, quyết tâm cao, trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống, kinh nghiệm 30 năm xây dựng, phát triển, Tổng Công ty Thái Sơn tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, vững bước phát triển, hội nhập.

Đại tá, TS. PHẠM GẶP, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty