Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

10/8/2019 4:01:00 PM

Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận là một hình thức hoạt động cơ bản của công tác dân vận trong Quân đội và được triển khai thực hiện tốt, thu được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, rèn luyện phong cách người quân nhân cách mạng. Phát huy kết quả đó, thời gian tới, toàn quân cần tiếp tục phát huy và thực hiện với cách làm mới, sáng tạo, mang lại ý nghĩa thiết thực.

Quán triệt, triển khai thực hiện Hướng dẫn 303/HD-CT, ngày 28-02-2018 của Tổng cục Chính trị về “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ”, các đơn vị trong toàn quân đã làm tốt việc giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy (chính trị viên), cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan quân sự địa phương xác định địa bàn, khảo sát, xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với Phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, thực tiễn của từng địa phương1.

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải thăm, tặng quà cho già làng tiêu biểu ở Tây Nguyên

Thông qua hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” - bộ đội của dân, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, kích động “bất tuân dân sự”, chia rẽ nhân dân với Đảng, Quân đội và cấp ủy, chính quyền địa phương của các thế lực thù địch. Chủ động tham gia các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động; tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo và chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, v.v.

Trong thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, căn cứ địa cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; nơi trọng yếu về quốc phòng - an ninh, cơ sở chính trị địa phương còn nhiều yếu kém, bất cập; nơi đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của nhân dân còn khó khăn, thiếu thốn, chậm phát triển. Qua hơn một năm thực hiện, toàn quân đã tổ chức được hàng nghìn lượt đơn vị từ cấp đại đội đến cấp tiểu đoàn, trung đoàn và tương đương, với hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Quân đội và dân quân tự vệ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên tất cả 63 tỉnh, thành phố; trong đó, có 236 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, khu vực biên giới, khu căn cứ cách mạng2. Thông qua hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, bộ đội có điều kiện tiếp xúc với nhân dân, học hỏi ở dân, hiểu về đời sống và sinh hoạt của nhân dân, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, ý thức chấp hành kỷ luật, quy định khi quan hệ, tiếp xúc với nhân dân; đồng thời, cũng là dịp để nhân dân hiểu thêm về bộ đội, gần gũi, động viên, chia sẻ với bộ đội và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân. Nhờ đó, đã góp phần thiết thực củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền vững, khắc sâu hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc hành quân dã ngoại làm công tác dân vận có mặt còn hạn chế, cần khắc phục. Một số đơn vị chưa chú trọng quán triệt, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực, phong tục tập quán, kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ, chiến sĩ; nội dung, hình thức tiến hành chậm đổi mới; chất lượng, hiệu quả chưa cao. Một số cơ quan thường trực ban chỉ đạo phối hợp công tác dân vận (cơ quan quân sự cấp huyện, tỉnh) chưa chủ động phát huy vai trò trách nhiệm tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lựa chọn, phân công địa bàn làm công tác dân vận cho các đơn vị; việc xây dựng kế hoạch hoạt động chưa tập trung thống nhất, sát với từng địa phương, chưa phát huy được các đơn vị đứng chân trên địa bàn và các thành phần lực lượng địa phương cùng tham gia hoạt động. Công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương còn ít, chưa thường xuyên, sâu rộng, v.v.

Để khắc phục tình trạng trên, nâng cao hiệu quả hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, thời gian tới, các đơn vị trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung chính sau:

1. Tăng cường công tác quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Tập trung bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác dân vận, hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, hình thức tiến hành theo đúng Hướng dẫn 303/HD-CT của Tổng cục Chính trị. Đồng thời, quán triệt nghị quyết, kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của đơn vị; kịp thời thông tin tình hình kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh, phong tục, tập quán, dân tộc, tôn giáo, những thuận lợi, khó khăn ở địa phương nơi đơn vị tiến hành công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông; chú trọng nhân rộng “mô hình” với cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Trên cơ sở nhận thức đúng, đề cao tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; gắn tiến hành công tác dân vận với rèn luyện tác phong quân nhân, chấp hành kỷ luật Quân đội, kỷ luật dân vận, xây dựng, củng cố mối đoàn kết quân dân trong sáng, thủy chung, cùng giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ.

2. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy (chính trị viên), cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong việc phối hợp và triển khai thực hiện. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, tổ công tác dân vận và cán bộ, chiến sĩ tham gia hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Trong đó, phải hết sức chú ý bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực, đạo đức, tác phong và kinh nghiệm tiến hành công tác dân vận, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở, v.v. Các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận; chú trọng vào các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; nơi có vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nơi kinh tế, văn hóa - xã hội chậm phát triển. Duy trì, quản lý đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, quy định đóng quân canh phòng ngoài doanh trại, tôn trọng phong tục, tập quán của đồng bào; thực hiện tốt “Ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân, hạn chế việc sử dụng nhà trường, nhà văn hóa, nhà chùa và các công trình công cộng khác để đóng quân tập trung trong quá trình hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn.

3. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện đúng, đủ các nội dung theo Hướng dẫn 303/HD-CT của Tổng cục Chính trị. Chú ý nghiên cứu lựa chọn, tham gia thực hiện 01 đến 02 nội dung công việc (công trình cụ thể) có ý nghĩa chính trị, xã hội, để lại ấn tượng tốt đẹp, lâu dài, phù hợp với điều kiện, lực lượng, thời gian của đơn vị và địa phương; gắn hoạt động hành quân dã ngoại làm công tác dân vận với việc thực hiện các phong trào: “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào, các cuộc vận động khác trên địa bàn đóng quân.

4. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quân sự địa phương trong việc tham mưu, phân công địa bàn, xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với tình hình nhiệm vụ, khả năng của đơn vị và địa phương. Huy động mọi thành phần, lực lượng của địa phương và các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn cùng tham gia xây dựng những công trình thực sự có ý nghĩa, không làm thay công việc của cấp ủy, chính quyền địa phương, không sử dụng công sức của bộ đội làm những việc đơn giản như: nhặt rác, quét đường, phát cỏ đường giao thông nông thôn, v.v.

Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đòi hỏi sự nỗ lực của các tổ chức, lực lượng để tiến hành có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng bền vững, bảo đảm cho Quân đội luôn dựa vào dân, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thiếu tướng NGÔ THANH HẢI, Cục trưởng Cục Dân vận

__________

1 - Trước khi tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, 100% cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân đều có nghị quyết, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện một cách chặt chẽ.

2 - Từ tháng 3-2018 đến 9-2019, toàn quân đã tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác dân vận được 3.312 lượt đơn vị, với 77.912 lượt cán bộ, chiến sĩ, tại 606 xã, 307 huyện, 63 tỉnh, thành phố (có 236 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới, khu căn cứ cách mạng); tuyên truyền, vận động nhân dân được 13.505 buổi, với 791.638 lượt người; giúp đỡ nhân dân 295.238 ngày công, sửa chữa 523 căn nhà, nạo vét 862 km kênh mương nội đồng, làm mới và tu sửa 1.628 km đường giao thông nông thôn; tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 42.786 lượt người; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các nhà tài trợ thăm, tặng quà trên 30 tỉ đồng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tu sửa 379 nghĩa trang liệt sĩ, sửa chữa 107 phòng học, nhà văn hóa thôn, bản.