Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Quận Hai Bà Trưng tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự

11/21/2022 10:35:16 AM

Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quận Hai Bà Trưng xác định lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quận Hai Bà Trưng là một trong những vùng lõi của Thành phố Hà Nội, gồm 18 phường, với hơn 30 vạn dân cư trú trên địa bàn tương đối hẹp. Đây là vùng đất có bề dày lịch sử, một trong những trung tâm kinh tế, hành chính, văn hóa, du lịch và dịch vụ của Thủ đô Hà Nội, nên có vị trí trọng yếu cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Những năm qua, cùng với những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội, Quận luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với nhiều nét nổi bật. Đó là, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được quan tâm, có nhiều chuyển biến tích cực1; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được đổi mới, thực chất, hiệu quả2; việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh được chú trọng, vững chắc; công tác huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ và chiến đấu phòng thủ được duy trì có nền nếp; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang không ngừng được nâng cao, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng để Quận phát triển nhanh, bền vững.

Tuy nhiên, do quá trình đô thị hóa trên địa bàn diễn ra nhanh, mật độ dân cư lớn, hoạt động kinh tế - xã hội, dịch vụ,... diễn ra sôi động, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về trật tự - xã hội; áp lực về an sinh xã hội ngày một tăng cao; mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh tiếp tục đặt ra những vấn đề khó, cần giải quyết căn cơ, bài bản, v.v. Trước thực tế đó, để nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự, Quận ủy xác định một số chủ trương, giải pháp lãnh đạo chủ yếu sau:

Một là,  phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Đây là vấn đề quan trọng nhất, quyết định tới hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự, nhất là trên địa bàn của một quận nội thành, với áp lực lớn về mật độ dân cư, không gian an toàn, cùng những thách thức không nhỏ về an ninh phi truyền thống. Để đạt hiệu quả, Quận chú trọng quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội3, làm cơ sở nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong xây dựng, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch thực hiện công tác quốc phòng, quân sự sát đúng, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp thông qua thực tiễn hoạt động các mặt công tác quốc phòng, quân sự, bảo đảm linh hoạt, đạt kết quả cao. Cơ quan Quân sự, Công an đề cao trách nhiệm trong xây dựng, bổ sung hoàn thiện cơ chế, quy chế về xây dựng, tổ chức hoạt động của khu vực phòng thủ; thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc trên địa bàn, không để hình thành “điểm nóng”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội đồng Cung cấp khu vực phòng thủ thông qua hội nghị quán triệt nghị quyết, tập huấn, thực hiện các nhiệm vụ của từng hội đồng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự. Cùng với đó, Quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan quân sự chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và làm nòng cốt trong thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh và ngược lại. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân; tăng cường triển khai các dự án, công trình lưỡng dụng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông đô thị với xây dựng công trình phòng thủ, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự khi cần thiết.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng trong diễn tập

Hai là xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnhlàm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới, Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng này theo hướng tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu, thành phần hợp lý, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, ưu tiên xây dựng lực lượng thường trực; lực lượng làm nhiệm vụ cơ động, sẵn sàng chiến đấu vững mạnh, làm nòng cốt trong phối hợp với các lực lượng nắm và xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Quận và Thủ đô; xung kích tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống cháy nổ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; thực hiện chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội. Trước mắt, thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng thường trực theo biểu tổ chức, biên chế của Bộ Quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, có chất lượng cao; tổ chức quản lý chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, phúc tra, sẵn sàng động viên khi cần thiết. Tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, bảo đảm có cơ cấu hợp lý, chú trọng nâng cao chất lượng, nhất là chất lượng về chính trị; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt 1,3% so với dân số; tỷ lệ đảng viên đạt từ 18% đến 20%, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ sở.

Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, cơ quan Quân sự các cấp chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện của trên; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao khả năng, trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ cơ sở; chuẩn bị chu đáo mọi mặt trước khi bước vào huấn luyện; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định, tăng cường huấn luyện về kỹ thuật, chiến thuật; huấn luyện thực hành, làm chủ vũ khí, trang bị có trong biên chế; kết hợp chặt chẽ huấn luyện chiến đấu với huấn luyện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn,... bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong diễn tập khu vực phòng thủ, chú trọng xây dựng tình huống sát thực tế, thực hành huy động lực lượng dân quân tự vệ trong mọi thời điểm để nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các địa phương, lực lượng, nhất là công tác phối hợp giữa lực lượng Quân sự và Công an trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh.

Ba làđẩy mạnh giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Hiện nay, xuất phát từ yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp, tăng cường tiềm lực quốc phòng ngay từ thời bình là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược. Vì vậy, Quận tập trung chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh khảo sát, nắm vững tình hình ở các phường, đơn vị tự vệ và các đầu mối tổ chức trên địa bàn để làm cơ sở xác định nội dung, chương trình, chỉ tiêu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho phù hợp, hiệu quả. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng tập trung vào quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, quân sự; chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; các văn bản quy phạm pháp luật; các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác quốc phòng, an ninh; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Để đạt hiệu quả, Quận chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh đổi mới phương pháp theo hướng tổ chức lớp giáo dục, bồi dưỡng tập trung kết hợp với lồng ghép thông qua hoạt động của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh ở các phường, kịp thời tuyên truyền, thông tin các sự kiện, biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Thông qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Bốn là nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Để đạt mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự Quận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận bám sát quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của trên, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyển quân; kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; thường xuyên làm tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm đúng luật.

Cùng với đó, Quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác chính sách đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, như: giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; hỗ trợ vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, v.v. Đồng thời, thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương Quân đội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: giải quyết tốt chế độ chính sách cho các đối tượng; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng Nhà tình nghĩa; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn nhân các ngày lễ, Tết,... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

NGUYỄN VĂN NAM, Bí thư Quận ủy
_________________

1 - Nhiệm kỳ qua đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 10.000 người thuộc các đối tượng 2,3,4; giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 130.000 học sinh, sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn.

2 - Nhiệm kỳ qua đã tuyển chọn và gọi 454 nam công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ.

3 - Kết luận số 64-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND, ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về “Xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025”.