Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Quân đoàn 3 đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự

10/12/2021 8:21:17 AM

Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên, biện pháp quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của bộ đội. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cùng với đẩy mạnh chấn chỉnh tổ chức biên chế, tập trung xây dựng Quân đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện quân sự và đạt được những kết quả tích cực, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là Quân đoàn chủ lực, cơ động làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, đe dọa xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội có bước phát triển, đặt ra cho Quân đoàn những mục tiêu, yêu cầu cao trên tất cả các mặt công tác. Đối với huấn luyện, bên cạnh những thuận lợi, Quân đoàn gặp không ít khó khăn do kinh phí huấn luyện hạn hẹp; đội ngũ cán bộ trải qua chiến đấu giảm; cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, nhưng kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp tổ chức điều hành huấn luyện còn có mặt hạn chế; thao trường huấn luyện của một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; hậu phương gia đình của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ có nhiều khó khăn; thời tiết, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, v.v. Những yếu tố đó tác động không nhỏ đến kết quả huấn luyện của Quân đoàn.

Trên cơ sở nhận thức đúng tình hình, chức năng, nhiệm vụ được giao, Quân đoàn xác định: tiếp tục tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tạo chuyển biến vững chắc, rõ nét, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị “trọng tâm, thường xuyên”, xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, thiện chiến; có sức chiến đấu, khả năng cơ động cao, sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên, Quân đoàn tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, coi đó là nhân tố quan trọng hàng đầu. Theo đó, Quân đoàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác huấn luyện, trọng tâm là Kết luận số 60-KL/QUTW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Quân đoàn về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW; Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân đoàn, v.v. Trên cơ sở đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ huấn luyện. Từ kinh nghiệm rút ra, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đặt lên hàng đầu việc đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện; đẩy mạnh giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác huấn luyện đối với nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn; từ đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động, xây dựng cho bộ đội động cơ, quyết tâm cao trong huấn luyện. Ngay từ cuối năm 2020, Quân đoàn yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng, bổ sung quy chế, ra nghị quyết lãnh đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng vào thực hiện tốt “3 thực chất”1, thi đua xây dựng “Đơn vị huấn luyện giỏi” và khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện, phấn đấu năm 2021 đạt kết quả tốt hơn năm 2020.

Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3 tổ chức diễn tập vòng tổng hợp 

Để tạo sự chuyển biến toàn diện, vững chắc trong huấn luyện, Quân đoàn đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng, quản lý chặt chẽ kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện; thực hiện nghiêm phân cấp huấn luyện, gắn phân cấp với phân công trách nhiệm; nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành, tổ chức huấn luyện; chất lượng tham mưu, đề xuất của cơ quan, chất lượng hệ thống văn bản chỉ đạo huấn luyện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra đột xuất, vượt cấp để rút kinh nghiệm, đánh giá thực chất công tác huấn luyện. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Quân đoàn yêu cầu cơ quan quân huấn, tham mưu các cấp chủ động nắm chắc tình hình, linh hoạt chỉ đạo, điều hành, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện với phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, Quân đoàn triển khai toàn diện công tác chuẩn bị huấn luyện, từ con người, vật chất, vũ khí, trang bị, thao trường, bãi tập đến các mặt bảo đảm. Trong đó, chú trọng rà soát, kiện toàn khung huấn luyện; duy trì nền nếp, chất lượng công tác tập huấn, bồi dưỡng ở các cấp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ huấn luyện, nhất là số cán bộ cơ quan quân huấn, tác chiến Quân đoàn, sư (lữ) đoàn, cán bộ trực tiếp huấn luyện cấp phân đội. Năm 2021, Quân đoàn đột phá đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, tập trung vào những nội dung mới về chuyên ngành quân sự, diễn tập ở các cấp; các biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện bơi, vượt sông; thống nhất công tác tổ chức, phương pháp huấn luyện, luyện tập, sửa tập, kiểm tra trong điều kiện ban đêm và bảo đảm vật chất, thiết bị thao trường2. Để đảm bảo chất lượng, Quân đoàn tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết dừng tập huấn các đơn vị chuẩn bị không chu đáo và chỉ đạo tập huấn bù, vét, đảm bảo 100% cán bộ được tập huấn theo quy định. Cùng với tổ chức tập huấn theo phân cấp, Quân đoàn duy trì chế độ, nền nếp huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường tổ chức hội thi, hội thao và khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ tự học nâng cao trình độ. Với các biện pháp thiết thực đó, năng lực, trình độ tham mưu, tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ được nâng cao.

Hiện nay, 100% cán bộ của Quân đoàn huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, 78% cán bộ cấp trung đội, đại đội và trên 93% cán bộ cấp tiểu đoàn đạt trình độ huấn luyện khá, giỏi. Quán triệt, thực hiện năm chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả diễn tập, hội thao, hội thi ở trong nước, khu vực và quốc tế”, Quân đoàn đã chỉ đạo tổ chức hội thi, hội thao theo hướng thực chất, không phô trương hình thức. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đã tổ chức thành công các hội thi ở cơ sở3; tổ chức lực lượng tham gia 02 hội thi binh chủng, ngành toàn quân đạt kết quả tốt và chỉ đạo thi Chính ủy, Sư đoàn trưởng giỏi và Chủ nhiệm Kỹ thuật sư (lữ) đoàn giỏi, tạo tiền đề tham gia hội thi toàn quân năm 2021, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Để đáp ứng nhiệm vụ của binh đoàn chủ lực cơ động, Quân đoàn chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, diễn tập, xác định đây là biện pháp quan trọng, yêu cầu cấp thiết, khâu đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu. Phát huy kết quả đạt được, Quân đoàn tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung chương trình huấn luyện cho các đối tượng, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, tích cực đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng cấp, từng chuyên ngành. Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, Quân đoàn thực hiện huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, với cường độ cao, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến, địa bàn hoạt động, lấy Tây Nguyên là chiến trường chủ yếu. Tiến hành huấn luyện cơ bản ngay từ đầu, kết hợp huấn luyện cơ bản với nâng cao; tăng cường huấn luyện đêm, dã ngoại. Trong đó, lấy huấn luyện kỹ thuật là cơ bản, chiến thuật là trọng tâm; huấn luyện phân đội là trọng điểm, huấn luyện cán bộ là then chốt. Quân đoàn chú trọng huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cơ bản với tăng cường luyện tập, hợp luyện, diễn tập theo các phương án, nhiệm vụ; kết hợp huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng cho bộ đội niềm tin vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có.

Để đáp ứng yêu cầu tác chiến của đơn vị chủ lực trong điều kiện chiến tranh hiện đại, Quân đoàn chú trọng huấn luyện, diễn tập nâng cao sức đột kích, khả năng cơ động, tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng trong điều kiện thời gian chuẩn bị gấp, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tăng cường diễn tập vòng tổng hợp cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn, có một phần thực binh bắn đạn thật. Tiếp tục duy trì nghiêm quy trình huấn luyện cho chỉ huy, cơ quan, phân đội; chỉ đạo đơn vị coi trọng huấn luyện đối tượng chiến sĩ mới; tăng cường tổ chức huấn luyện thể lực; luyện tập hành quân dã ngoại, huấn luyện cơ động, vượt sông, v.v. Kết quả kiểm tra kết thúc huấn luyện giai đoạn 1 năm 2021, Quân đoàn đạt trên 83% khá, giỏi (trong đó trên 42% giỏi); tổ chức diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho 37 trung đội, đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thời gian tới, Quân đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức diễn tập chiến dịch, chiến thuật, diễn tập dự bị động viên theo hướng thiết thực, hiệu quả; nghiên cứu hoàn thiện tổ chức diễn tập đối kháng cấp phân đội và huấn luyện, diễn tập ứng phó với các tình huống an ninh phi truyền thống, nhất là phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, chủ động rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các kế hoạch, quyết tâm tác chiến và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị chiến trường, làm cơ sở cho tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập, nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cán bộ chỉ huy các cấp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội.

Cùng với các nội dung, biện pháp trên, Quân đoàn tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị phát huy nội lực làm tốt công tác bảo đảm huấn luyện, nhất là bảo đảm đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài liệu, giáo trình, đầu bài tập, nâng cấp hệ thống thao trường, bãi tập và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật,… góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu trong trạng thái bình thường mới.

Đại tá NGUYỄN BÁ LỰC, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân đoàn
________________

1 - Dạy thực chất; Học thực chất; Kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất.

2 - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Quân đoàn tổ chức 163 lớp tập huấn cho 6.552 cán bộ các cấp; trong đó, 92,7% khá, giỏi; 7,3% đạt yêu cầu.

3 - Hội thi: Công tác chuẩn bị huấn luyện; diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên, 1 cấp trên bản đồ (khối trung đoàn đủ quân, các lữ đoàn binh chủng); phương pháp huấn luyện đối với cán bộ đại đội, trung đội trưởng.