Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát huy truyền thống anh hùng, Thủ đô Hà Nội tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

10/8/2021 8:21:57 AM

Phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, quân, dân Hà Nội đã và đang tập trung xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong những chiến công vang dội của quân, dân Hà Nội trên mặt trận quân sự, lực lượng vũ trang Thủ đô1 có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng - làm nòng cốt cho các tầng lớp nhân dân Hà Nội đấu tranh giành, giữ chính quyền và xây dựng, bảo vệ Thủ đô. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng vũ trang Thủ đô đã nổ súng mở đầu cho toàn quốc kháng chiến, vừa xây dựng cơ sở cách mạng, phát triển lực lượng, vừa chiến đấu giam chân địch trong Thành phố suốt 60 ngày đêm, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương rút lên Chiến khu an toàn. Phát huy vai trò là hậu phương chi viện cho chiến trường Điện Biên Phủ và trực tiếp đấu tranh trên tuyến đầu Hà Nội; kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, binh, địch vận, bám dân, bám đất, kiên cường chiến đấu; tổ chức tập kích, phục kích, pháo kích, gài mìn, dùng bom cảm tử,… phá tề, trừ gian, diệt địch ở phố Trần Quang Khải, Đồng Xuân, thị xã Hà Đông, Cự Đà, sân bay Bạch Mai, Gia Lâm, v.v. Đồng thời, mở rộng địa bàn hoạt động, phát triển chiến tranh du kích ra ngoại thành, vận dụng cách đánh du kích chiến, vận động chiến, tiến công tiêu diệt địch trên toàn Mặt trận Hà Nội, làm thất bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch. Phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 308 và các lực lượng, tổ chức tiếp quản - giải phóng Thủ đô (10/10/1954), viết nên bản hùng ca bất tử, hào hùng của quân và dân Hà Nội.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lực lượng vũ trang cùng các lực lượng và nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ Thủ đô, củng cố lực lượng, tích cực tham gia chi viện cho chiến trường miền Nam2. Xây dựng thế trận phòng không nhân dân vững chắc, thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác phòng không nhân dân, cùng lực lượng phòng không quốc gia kiên cường, dũng cảm chiến đấu đánh bại các cuộc tập kích đường không phá hoại miền Bắc, trong đó có cuộc tập kích đường không chiến lược bằng máy bay B-523, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris rút hết quân về nước, tạo điều kiện thuận lợi để quân và dân cả nước thực hiện bước hai đánh cho ngụy nhào, giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hòa bình lập lại đến nay, quân, dân Hà Nội vừa ra sức xây dựng, phát triển, vừa tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Thủ đô - trái tim của cả nước. Ghi nhận kết quả đó, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý4, đây là nguồn cổ vũ, động viên lớn để quân, dân Hà Nội tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Thủ đô trong thời kỳ mới; trong đó, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND, ngày 16/12/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chương trình số 09-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh,… trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025. Chỉ đạo cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh và cơ quan quân sự các cấp bám sát chương trình, kế hoạch, kết luận của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và các văn bản, chỉ thị về xây dựng khu vực phòng thủ của Bộ Tư lệnh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương cấp mình đưa các nội dung, biện pháp xây dựng và duy trì hoạt động khu vực phòng thủ vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ, hằng năm để quán triệt, triển khai thực hiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ, khả năng lực lượng, phương tiện và quy hoạch tổng thể của Thành phố. Tập trung nghiên cứu, vận dụng, cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động gắn với triển khai thực hiện Quyết tâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và cơ chế huy động các nguồn lực địa phương cho xây dựng khu vực phòng thủ. Thường xuyên kiện toàn, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, Hội đồng cung cấp; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xây dựng khu vực phòng thủ Thủ đô.

Hạ quyết tâm xử trí tình huống trong diễn tập HN-19

Hai là, đẩy mạnh giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, làm nền tảng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần. Các cơ quan của Bộ Tư lệnh và cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên giáo, dân vận, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương, Thành phố tích cực tuyên truyền, giáo dục cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Đổi mới tư duy, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh theo hướng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương và đối tượng; chú trọng giáo dục quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, sự cần thiết phải xây dựng, duy trì hoạt động khu vực phòng thủ và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn Thủ đô. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp mình nội dung, biện pháp xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành hoạt động quốc phòng, quân sự; đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn; tăng cường củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân”, với tinh thần: “dân theo Đảng, tin tưởng chính quyền, Đảng tin dân, chính quyền vì dân”. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, đoàn kết các dân tộc trên địa bàn, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và toàn dân trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Ba là, kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Cơ quan quân sự các cấp tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp mình đổi mới tư duy, nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này; không chỉ kết hợp kinh tế với quốc phòng đơn thuần, mà phải đặt trong mối quan hệ tổng thể kết hợp kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng, an ninh, đối ngoại và ngược lại, nhằm tạo tiềm lực, động lực trên các lĩnh vực thúc đẩy Thủ đô phát triển toàn diện theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng sai trái, phản động, tuyên truyền làm sai lệch bản chất việc kết hợp kinh tế với quốc phòng trên địa bàn Thủ đô. Quá trình thực hiện phải kết hợp trong từng địa phương, từng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với quốc phòng, an ninh của Thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan kết hợp đầu tư xây dựng mới với cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở: bưu điện, giao thông, y tế, nông nghiệp,… theo hướng lưỡng dụng, sẵn sàng động viên cho nhiệm vụ quốc phòng. Tăng cường biện pháp quản lý, thẩm định chặt chẽ các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, không để ảnh hưởng nhiệm vụ quốc phòng, tạo thuận lợi để các ngành kinh tế phát triển; thực hiện mỗi bước phát triển kinh tế là một bước tăng cường tiềm lực quốc phòng và ngược lại.

Bốn là, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, thế trận quân sự khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục xây dựng các đơn vị chủ lực “tinh, gọn, mạnh”, có chất lượng tổng hợp, khả năng chiến đấu, tinh thần cảnh giác cao, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Hà Nội; sẵn sàng cơ động xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống trên địa bàn, không để bị động bất ngờ. Xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh toàn diện, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp mình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; phối hợp với lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.

Về xây dựng thế trận quân sự, cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh và cơ quan quân sự các cấp kết hợp rà soát, hoàn thiện các thành phần thế trận quân sự, hạng mục công trình quốc phòng theo lộ trình đã xác định với điều chỉnh, bổ sung một số nội dung theo Kết luận ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thế trận quân sự khu vực phòng thủ Thành phố Hà Nội; ưu tiên hướng phòng thủ chủ yếu, công trình quan trọng, thiết yếu. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp mình huy động các nguồn lực xây dựng, hoàn thiện các thành phần thế trận quân sự khu vực phòng thủ, bảo đảm bí mật, liên hoàn, vững chắc, có chiều sâu, sẵn sàng chuyển hóa linh hoạt; phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, thế đứng chân các đơn vị chủ lực cơ động và phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ các cấp.

Phát huy truyền thống anh hùng, quân và dân Hà Nội triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng Thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ an toàn địa bàn, xứng đáng với truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Thiếu tướng NGUYN QUÔC DUYT, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội
__________________

1 - Thành lập ngày 19/10/1946, trên cơ sở các tổ chức tiền thân là Đoàn Thanh niên tuyên truyền xung phong Thành Hoàng Diệu, Đội danh dự Việt Minh, Đội Tự vệ chiến đấu cứu quốc Hoàng Diệu, v.v.

2 - Từ năm 1965 - 1975, lực lượng vũ trang Hà Nội đã động viên hơn 89.000 thanh niên lên đường chiến đấu, tổ chức huấn luyện đưa hơn 100 tiểu đoàn (cả Hà Nội và Hà Tây) tăng cường cho chiến trường miền Nam, v.v.

3 - Quân, dân Hà Nội bắn rơi 32 máy bay (25 chiếc B-52, 02 chiếc F111 và 05 máy bay chiến thuật).

4 - Lực lượng vũ trang Thủ đô 03 lần được tuyên dương Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (1978, 2002, 2005), được tặng 16 huân, huy chương các loại và hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.