Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn ở Kon Tum

7/18/2022 10:17:03 AM

Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn là vấn đề được Đảng ủy Quân sự tỉnh Kon Tum hết sức chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và thu được kết quả thiết thực. Nhờ đó, các chi bộ quân sự đủ sức làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở, góp phần thiết thực vào sự ổn định và phát triển của Tỉnh.

Kon Tum là tỉnh miền núi, nằm ở ngã ba biên giới, tiếp giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, nên có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự, quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Để làm được điều đó, một trong những giải pháp mang tính đột phá của Tỉnh là xây dựng các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, bảo đảm đủ sức làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Thực tế trên địa bàn Tỉnh từ năm 2012 về trước, chi bộ quân sự cấp xã chưa được quy hoạch cơ bản, chưa có cấp ủy hoặc còn sinh hoạt ghép; trình độ, kiến thức của đội ngũ đảng viên không đồng đều,... nên năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện còn hạn chế. Trước thực trạng đó và trên cơ sở quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu trong tình hình mới1, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã ban hành Nghị quyết về xây dựng chi bộ quân sự cấp xã và tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, tạo nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn của Tỉnh có chi bộ quân sự, trong đó có 90,2% chi bộ quân sự có chi uỷ. Các chi bộ quân sự được thành lập theo đúng Điều lệ Đảng, hướng dẫn của trên; chế độ, nền nếp sinh hoạt được duy trì và thực hiện nghiêm túc; nghị quyết lãnh đạo luôn bám sát đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở. Thông qua sinh hoạt chi bộ, các đảng viên bàn bạc, thống nhất, phân công cá nhân phụ trách, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng vũ trang Tỉnh có bước chuyển mới, vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ là 22,7% (vượt 1,7 % so với chỉ tiêu), lực lượng dự bị động viên là 10,65%; 54,1% thôn đội trưởng là đảng viên (vượt 4,1% so với chỉ tiêu). Hằng năm, có trên 90% chi bộ quân sự đạt trong sạch, vững mạnh, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, các chi bộ quân sự đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, nâng cao chất lượng gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện, xây dựng làng, xã chiến đấu vững chắc. Tham gia, phối hợp với các lực lượng trong đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và làm công tác vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, với đặc thù của một tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nên việc  xây dựng cơ cấu, thành phần trong chi bộ quân sự cấp xã ở một số địa phương chưa đúng; chất lượng công tác xây dựng chi bộ có mặt chưa cao, chưa vững chắc. Thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, quy chế phối hợp với các tổ chức ở địa phương còn lúng túng; công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện và tạo nguồn phát triển đảng viên ở một số chi bộ có lúc chưa chặt chẽ, chưa đạt chỉ tiêu đề ra; vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của một số chi bộ quân sự hiệu quả chưa cao, v.v.

Để tiếp tục củng cố, hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, vai trò hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan chức năng trong tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Đây là vấn đề quan trọng, quyết định đến phương hướng, chất lượng, hiệu quả và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã trên từng địa bàn và toàn Tỉnh. Do đó, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Quân sự Tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Trước hết, các cấp ủy cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên của chi bộ quân sự về sự cần thiết, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các mối quan hệ công tác của chi bộ quân sự cấp xã. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo duy trì có nền nếp chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ theo quy định; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình trong tổ chức, sinh hoạt; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên và của cơ quan chức năng các cấp để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề nảy sinh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, tăng cường hiệu lực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ quân sự. Đảng ủy Quân sự Tỉnh nên chủ động phối hợp với cơ quan tổ chức, cấp ủy các cấp tiến hành khảo sát, từ đó xây dựng kế hoạch thí điểm, nhân rộng các mô hình hoạt động chi bộ quân sự cấp xã hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

Hai là, thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ quân sự cấp đúng cơ cấu, thành phần, đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng tốt và phù hợp với thực tiễn cơ sở. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc và là cơ sở, nền tảng để chi bộ quân sự cấp xã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của trên, nhất là Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về cơ cấu, thành phần, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ quân sự cấp xã. Trên cơ sở đó, thường xuyên chỉ đạo việc củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ quân sự đúng cơ cấu, thành phần, đảm bảo đủ số lượng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tăng cường công tác bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư, phó bí thư, chi ủy viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, năng lực toàn diện, phương pháp, tác phong công tác sâu sát với địa bàn, cơ sở, nhất là kỹ năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về quân sự, quốc phòng; công tác lãnh đạo quản lý, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng chi bộ quân sự trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Ba là, chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ trong quá trình hoạt động là nội dung quan trọng đảm bảo cho chi bộ quân sự cấp xã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; chủ động trong công tác phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở. Đồng thời, giúp cho cấp ủy phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là bí thư, phó bí thư chi bộ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, tránh chồng chéo; hạn chế tối đa những thiếu sót, bất cập về cơ cấu, thành phần, chế độ sinh hoạt và nội dung lãnh đạo, v.v. Do đó, bên cạnh việc đẩy mạnh phổ biến nội dung các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên cho cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, cán bộ chủ trì, đảng ủy quân sự cấp trên cần cử cán bộ có kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở xuống trực tiếp hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho bí thư, phó bí thư, chi ủy viên chi bộ quân sự về chức năng, nhiệm vụ, nền nếp chế độ sinh hoạt; xây dựng, ban hành nghị quyết lãnh đạo, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế hoạt động của chi bộ, quy chế giải quyết mối quan hệ giữa chi bộ quân sự với đảng ủy cấp xã, đảng ủy quân sự, cơ quan chính trị cấp trên chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ quân sự để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề nảy sinh, nhất là những vướng mắc về cơ cấu cấp ủy, thành phần đảng viên, kinh phí hoạt động,... khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã.

Bốn làthường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn đảng viên cho chi bộ quân sự cấp xã, trước hết là các cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư. Để làm được điều này, đảng ủy quân sự các cấp cần chủ động phối hợp với đảng ủy xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát đội ngũ đảng viên, chuẩn bị nhân sự chức danh chủ chốt của ban chỉ huy quân sự cấp xã. Trên cơ sở đó, kết hợp giữa đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ với gửi đi học tập, bồi dưỡng tập trung tại các cơ sở đào tạo của Quân đội và địa phương; khuyến khích các đảng viên tự học, tự rèn, đảm bảo các đảng viên có đủ tiêu chí để bố trí vào các chức danh chỉ huy trưởng, chính trị viên phó của ban chỉ huy quân sự cấp xã. Đảm bảo 100% bí thư, phó bí thư chi bộ quân sự đều được bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác đảng, nghiệp vụ công tác quân sự địa phương; 100% chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã đều có trình độ trung cấp quân sự, trung cấp chính trị, tham gia cấp ủy cùng cấp, được tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi bộ quân sự, có đủ trình độ, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các địa phương tích cực, chủ động trong công tác phát triển đảng viên mới, tăng cường bổ sung những đảng viên trẻ, có kiến thức quân sự, nhận thức chính trị tốt vào lực lượng dân quân tự vệ để tăng cường số lượng, chất lượng đảng viên trong các chi bộ quân sự góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐạiH ANH TUN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_______________

1 - Kết luật số 41-KL/TW, ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư (khóa X) “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên”; Quy định số 49-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương (khóa X) về “Tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU, ngày 05/5/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “Xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn và phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên”.