Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Giang nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

9/19/2022 8:00:47 AM

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, quan trọng hàng đầu, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang tập trung xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nhận rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đối với sự trưởng thành và phát triển của từng cơ quan, đơn vị, những năm qua, Đảng bộ Quân sự tỉnh Bắc Giang đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó, đẩy mạnh thực hiện mô hình xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”1 là nội dung được quan tâm thường xuyên. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,... góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng xây dựng khu vực phòng thủ Tỉnh ngày càng vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn, được Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch và những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường,... Đảng ủy Quân sự Tỉnh tiếp tục xác định: công tác xây dựng Đảng là vấn đề then chốt, quyết định đến hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt nội dung này, đòi hỏi lực lượng vũ trang Tỉnh cần tập trung quán triệt, tổ chức thực nghiêm Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Trước hết, tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của người đảng viên. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, nhằm khơi dậy, phát huy năng lực nội sinh, ý thức chính trị,... của mỗi đảng viên, từng tổ chức đối với nhiệm vụ quan trọng này. Với nhận thức đó, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải luôn thấu suốt quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”2 và tổ chức cơ sở đảng với các chi bộ là nền tảng của Đảng, đảng viên là hạt nhân chính trị, là cầu nối giữa đảng với quần chúng nhân dân. Từ đó, mỗi đảng viên phải tự giác thực hiện nghiêm chỉnh bốn nhiệm vụ của người đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức cơ sở đảng và đảng viên phải chấp hành nghiêm nghị quyết của Đảng. Trong công tác và cuộc sống, từng cán bộ, đảng viên phải luôn coi trọng phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của mình. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không” theo Chỉ thị số 1535-CT/ĐU, ngày 13/4/2018 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1; phấn đấu hằng năm, có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cấp uỷ, chi bộ đạt tiêu chuẩn chi bộ “4 tốt, 3 không”.

Hội nghị Đảng ủy Quân sự Tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2022

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Trên cơ sở quán triệt hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, trực tiếp là Hướng dẫn số 1677/HD-CT, ngày 28/9/2018 của Tổng cục Chính trị về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội”, Đảng ủy Quân sự Tỉnh yêu cầu các chi bộ phải giữ vững nguyên tắc Đảng, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt định kỳ vào ngày 03 hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề ít nhất một quý một lần, 100% chi ủy, chi bộ họp chuẩn bị nội dung trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ. Để đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí bí thư chi bộ chủ trì và điều hành buổi sinh hoạt cần thực hiện tốt công tác thông tin, bảo đảm có chọn lọc, sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi quản lý của chi bộ. Tập trung đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước, nêu rõ những việc đã làm được, chưa làm được và nguyên nhân, tập trung thảo luận làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân đảng viên trong thực hiện nghị quyết. Thông báo ý kiến của đảng viên và quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ, vai trò gương mẫu, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên trong đơn vị và ở địa phương để chi bộ tiến hành tự phê bình và phê bình, đề ra biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Phần đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng tiếp theo, tập trung thảo luận các vấn đề cụ thể, thiết thực để thực hiện; dành nhiều thời gian để bàn sâu, cụ thể, trúng và đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong học tập nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chuyên đề, tạo điều kiện cho đảng viên tiếp cận thông tin nhanh nhạy, chính xác, hấp dẫn.

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Chi bộ là nơi trực tiếp quản lý, rèn luyện đảng viên; nắm chắc tâm tư, trình độ, năng lực để tiến hành phân công công việc phù hợp; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Vì thế, cấp ủy các cấp phải thường xuyên thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, chủ động dự báo tình hình, kịp thời trang bị những thông tin định hướng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và của Đảng ủy cấp trên cho cán bộ, đảng viên. Để đạt hiệu quả, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Hằng năm, 100% đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kiểm điểm việc cam kết trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Đồng thời, nêu cao cảnh giác, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó, làm tốt công tác phát triển đảng viên, thường xuyên sàng lọc, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách, vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá, xếp loại đảng viên, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của từng đảng viên hàng năm, bảo đảm cụ thể, thực chất, nghiêm túc, đúng quy định. Đây là những nội dung rất quan trọng, cần tiếp tục được quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc ở từng cơ quan, đơn vị, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư, cấp ủy viên ở cơ sở vững mạnh về mọi mặt. Bí thư, cấp ủy cơ sở là người chủ trì về công tác đảng; là hạt nhân đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện sự lãnh đạo đối với mọi hoạt động của đơn vị. Việc xây dựng đội ngũ bí thư cấp ủy ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ là một bảo đảm hết sức quan trọng nhằm phát huy hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức đảng nào phát huy được vai trò của đội ngũ bí thư, thì ở đó đoàn kết tốt, tăng cường được hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, đơn vị ổn định và phát triển. Bởi vậy, Đảng ủy Quân sự Tỉnh yêu cầu cấp ủy các cấp quan tâm trước hết đến khâu quy hoạch, lựa chọn bí thư, phó bí thư phải là những người có phẩm chất, năng lực tốt, phong cách lãnh đạo khoa học, tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh của tập thể. Trước khi điều động, luân chuyển cán bộ, các cấp phải tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, gắn với kiện toàn cấp ủy theo hướng: chính ủy, chính trị viên làm bí thư, người chỉ huy làm phó bí thư. Đồng thời, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí bí thư, cấp ủy. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng điều hành hoạt động của cấp ủy; tác phong dân chủ, sâu sát thực tế, nói đi đôi với làm, năng lực cụ thể hóa hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của trên và nghị quyết cấp mình; giải pháp quy tụ, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp các tổ chức, lực lượng để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của tổ chức cơ sở đảng. Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát theo quan điểm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, dân chủ, đoàn kết, giải quyết các mối quan hệ và công tác xây dựng Đảng. Chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và kiểm tra lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; chú trọng việc hướng dẫn, chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức quần chúng ở đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng; nhất là về những điều đảng viên không được làm, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Đại tá VŨ ĐỨC HIỀN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
____________________

1 - 4 tốt: lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt. 3 không: không có cán bộ, đảng viên tham gia tệ nạn xã hội; không có cán bộ, đảng viên vi phạm quy định an toàn giao thông; không có cán bộ, đảng viên sử dụng thẻ đảng viên, giấy tờ do Nhà nước và Quân đội cấp để tín chấp vay tiền, tài sản, vay nợ không có khả năng thanh toán.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 113.