Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Công tác xây dựng đảng ở Trường Sĩ quan Pháo binh

11/15/2021 8:37:25 AM

Xây dựng Đảng bộ Trường Sĩ quan Pháo binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ là vấn đề cơ bản, có ý nghĩa quyết định để Nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo trong gần 65 năm qua. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong những năm tới.

Được thành lập ngày 18/02/1957, Trường Sĩ quan Pháo binh có nhiệm vụ đào tạo Sĩ quan Chỉ huy Pháo binh cấp phân đội bậc đại học; cán bộ chỉ huy tham mưu trung, lữ đoàn pháo binh; giáo viên quân sự; Sĩ quan Chỉ huy Pháo binh Quân đội Lào và Campuchia. Gần 65 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng hàng trăm khóa học, với hơn năm vạn cán bộ Pháo binh cho toàn quân và nước bạn Lào, Campuchia. Cán bộ do Nhà trường đào tạo, tốt nghiệp ra trường đều có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ; nhiều đồng chí trở thành cán bộ lãnh đạo giữ những trọng trách của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Nhà trường đã xây đắp nên truyền thống “Tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dạy tốt, học tốt, công tác tốt”. Ghi nhận thành tích đó, Nhà trường được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2009) cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Hiện nay, công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường có bước phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy Nhà trường xác định phải tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo công tác giáo dục, đào tạo, xây dựng Nhà trường “chính quy, tiên tiến, mẫu mực”. Thực hiện chủ trương này, Đảng ủy Nhà trường tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định về công tác xây dựng Đảng, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ Binh chủng và Đại hội XXI của Đảng bộ Nhà trường (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề năm 2021 “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng”; triển khai hiệu quả phương châm: “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy học thực hành, huấn luyện cường độ cao; đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng môi trường sư phạm tốt đẹp, lành mạnh, tạo chuyển biến vững chắc về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của Nhà trường. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Hai là, tăng cường giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Nhà trường tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng làm cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Tích cực đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí cao ở từng cơ quan, khoa, đơn vị. Cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và quan hệ xã hội; thực hiện nghiêm Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Coi trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn kết nạp đảng viên, nhất là ở đơn vị học viên theo đúng phương hướng, phương châm, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tổng cục Chính trị về tiêu chuẩn, điều kiện người được kết nạp vào Đảng. Đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì chủ động xây dựng biện pháp phòng, chống, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, học viên, chiến sĩ trong đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát về tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên.

Đại tá Bùi Bắc Bình - Chính ủy Nhà trường phát biểu tại Đại hội

Ba là, thực hiện nghiêm các quy định, nền nếp, chế độ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả. Tổ chức đảng các cấp coi trọng việc củng cố, kiện toàn cấp ủy, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Thực hiện nghiêm nền nếp chế độ học tập, sinh hoạt Đảng; gắn xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu với cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, v.v. Cấp ủy viên cấp trên phải tham gia sinh hoạt với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới để trực tiếp chỉ đạo rút kinh nghiệm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Các cấp ủy thường xuyên kiểm tra, rà soát để kịp thời bổ sung, sửa đổi, thực hiện hiệu quả quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác, nhất là những mặt trọng yếu; giải quyết tốt các mối quan hệ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Đồng thời, tiến hành tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo 100% cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch về chính trị.

Thường vụ Đảng ủy Nhà trường yêu cầu các cấp ủy, trước hết là bí thư (phó bí thư) phải thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả; thực hiện tốt các Quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trực tiếp là Quy định số 646-QĐ/QUTW, ngày 06/11/2012 của Quân ủy Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nội dung, xây dựng dự thảo nghị quyết bảo đảm ngắn, gọn, cụ thể, sát thực tế; tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề then chốt, khắc phục khâu yếu, mặt yếu. Phát huy dân chủ để đảng viên đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết lãnh đạo “đúng và trúng”; thực hiện tốt việc phân công, xác định trách nhiệm của cá nhân, tập thể cấp ủy, đề cao trách nhiệm chính trị, sự sáng tạo của đảng viên, bảo đảm nghị quyết được thực hiện hiệu quả. Mọi cán bộ, đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện, không phát ngôn và hành động trái với nghị quyết.

Bốn là, nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là khâu “then chốt của then chốt”. Vì vậy, Nhà trường yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 769-NQ/QUTW, ngày 21/12/2012 của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có số lượng và cơ cấu hợp lý, sức khỏe, độ tuổi phù hợp, chất lượng cao. Ngoài những tiêu chí chung, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường còn phải có trình độ, kiến thức tổng hợp, chuyên sâu, năng lực chỉ huy, quản lý, tham mưu, giảng dạy, phương pháp sư phạm; phẩm chất đạo đức tốt, phong cách, lối sống lành mạnh, giản dị; luôn chủ động, nhạy bén phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch. Để bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc giữa các thế hệ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài, Nhà trường tích cực đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý. Tăng cường quản lý cán bộ theo phân cấp; thực hiện chặt chẽ việc nhận xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, bảo đảm đúng quy chế đã ban hành. Chủ động đề nghị cấp trên cử cán bộ đi luân chuyển, thực tế các chức danh lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, làm cơ sở nâng cao kiến thức thực tiễn, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ nhà giáo chất lượng cao; chuẩn hóa, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Nhà trường và Binh chủng. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; chú trọng kết hợp giữa bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức, khả năng tư duy khoa học, năng lực thực tiễn với rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bảo đảm cho đội ngũ này luôn là hạt nhân lãnh đạo, tiền phong, gương mẫu cả về trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng có vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt. Do vậy, Đảng ủy Nhà trường luôn thực hiện tốt phương châm: “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”; gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp với kiểm tra, giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ trì theo chức trách, nhiệm vụ. Tích cực kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, bảo đảm công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; lấy cảnh báo, phòng ngừa, ngăn chặn là chính; giữ vững các nguyên tắc của Đảng. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, Đảng ủy Nhà trường chú trọng lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; chăm lo củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng vững mạnh.

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả những giải pháp trọng tâm trên, sẽ góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Sĩ quan Pháo binh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Nhà trường “chính quy, tiên tiến, mẫu mực”, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu giáo dục, đào tạo trong tình hình mới.

Đại tá BÙI BẮC BÌNH, Chính ủy Nhà trường