Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”

9/22/2022 9:20:48 AM

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là chủ trương lớn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhằm xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặc biệt trong tình hình mới.

Quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên, những năm qua, Đảng ủy Đoàn 969, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Bộ Tư lệnh Lăng) và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đề ra chủ trương, kế hoạch chặt chẽ, với nhiều nội dung, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể, phù hợp. Trong đó, chú trọng làm chuyển biến vững chắc những mặt yếu, khâu yếu ở từng cơ quan, đơn vị. Hằng tháng, các cấp ủy, chi bộ đều đưa nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện vào đánh giá, kiểm điểm và đối chiếu với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ chủ trì; kịp thời xác định nội dung, chủ trương, giải pháp lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện sát với đặc điểm nhiệm vụ. Nhờ đó, góp phần xây dựng Bộ Tư lệnh Lăng vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ Đoàn 969 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt: giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng của Người.

Hiện nay, trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao đối với nhiệm vụ chính trị đặc biệt, Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Lăng xác định: tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định, bảo đảm cho Đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Nhất quán chủ trương này, Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Lăng đã đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác.

Trước hết, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ làm cơ sở xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt. Căn cứ vào hướng dẫn của trên, Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Lăng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đủ kế hoạch, nội dung, chương trình giáo dục chính trị hằng năm cho các đối tượng. Tập trung quán triệt, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nắm chắc quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ của Quân đội, nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị và khơi dậy niềm vinh dự, tự hào được làm nhiệm vụ thiêng liêng “canh giấc ngủ cho Người”. Thường xuyên coi trọng công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội,… âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị. Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; các tổ chức quần chúng vững mạnh, Hội đồng quân nhân hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 855-CT/QUTW, ngày 12/8/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và cuộc vận động của các cấp, các ngành,... gắn với định hướng “Tư duy suy nghĩ, lời nói phát ngôn, hành động, việc làm” của Đảng ủy Đoàn 969. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất suy nghĩ, lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Hội Nghị Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Xác định rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh chính trị phục vụ các sự kiện chính trị diễn ra tại khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình, Khu di tích K9, Bộ Tư lệnh Lăng đặc biệt coi trọng duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu. Cùng với duy trì việc luyện tập các trạng thái sẵn sàng chiến đấu theo quy định, Bộ Tư lệnh còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quyết tâm, kế hoạch tác chiến, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu theo nhiệm vụ; nhất là di chuyển theo Kế hoạch A. Trong đó, chú trọng xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm các kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng. Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện phòng ngừa từ xa, xử lý kịp thời, khôn khéo, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt việc luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tăng cường kiểm tra các công trình dự phòng bảo đảm luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc thông tin, tình hình liên quan đến công tác bảo vệ để chủ động phương án phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, xử lý từ xa các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị và các hoạt động gây mất an ninh trật tự, an toàn khu vực Di tích K9, Lăng, Quảng trường Ba Đình.

Được giao thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, ở nơi tôn nghiêm, nên Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh Lăng đặc biệt coi trọng công tác huấn luyện, rèn luyện, tuyên truyền, giáo dục bộ đội. Để đạt hiệu quả, Bộ Tư lệnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của trên, trọng tâm là Nghị quyết số 1182-NQ/ĐU, của Đảng ủy Đoàn 969 về “nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, nghiệp vụ chuyên ngành với giáo dục chính trị. Trong huấn luyện phải sát đối tượng, nhiệm vụ, nghiệp vụ chuyên môn; lấy thực hành làm chính, bảo đảm làm chủ nhiệm vụ, vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong mọi điều kiện. Coi trọng công tác huấn luyện chiến sĩ mới, công tác đón tiếp, tuyên truyền; huấn luyện điều lệnh, nghiệp vụ tiêu binh, nghi lễ; công tác canh phòng; huấn luyện nhiệm vụ y tế đặc biệt, công tác kỹ thuật vận hành, bảo quản các trang thiết bị công trình Lăng. Trong đó, không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện thực hiện nghi lễ tổ chức Lễ viếng cấp Nhà nước, Lễ viếng của Nguyên thủ quốc gia tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Lễ Thượng cờ, chào cờ trước Lăng hằng ngày. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, hội thao, hội thi kỹ thuật nhằm đánh giá kết quả quá trình huấn luyện và rèn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của cá nhân, đơn vị; đánh giá ưu điểm, khuyết điểm để làm cơ sở huấn luyện các nội dung tiếp theo.

Thực hiện các nghi lễ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ tiêu binh, bất kể trời mưa hay nắng, phải thực hiện những động tác đúng, đều, đẹp, chuẩn xác, không sai một ly, không chệch một nhịp, luôn trong tư thế trang nghiêm. Vì vậy, Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm; tập trung đi sâu huấn luyện nâng cao chất lượng đón tiếp, tuyên truyền, theo phương châm: “Ân cần, trọng thị, truyền cảm, lôi cuốn trong hướng dẫn, tuyên truyền”, “Văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo” trong đón tiếp. Để làm được điều đó, các đơn vị tiến hành tốt công tác động viên bộ đội tích cực tu dưỡng, rèn luyện cả phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và thể lực, tư thế tác phong, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để làm tròn sứ mệnh và trọng trách “Người lính cận vệ bên Lăng Bác”. Nổi bật là tinh thần tự tìm hiểu, học tập của mỗi cán bộ, chiến sĩ để có sự am hiểu nhất định về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam; hiểu biết đầy đủ và trau dồi thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua ngôn ngữ, cử chỉ đón tiếp, tuyên truyền để biểu hiện được sự gần gũi, giản dị như phong cách Bác Hồ. Đặc biệt, học tập và làm theo phong cách ứng xử của Bác, với phương châm “lịch sự văn minh, tận tình chu đáo”, công tác đón tiếp, tuyên truyền và phục vụ đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ; các hoạt động sinh hoạt chính trị tại Lăng và Khu Di tích K9, luôn được cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Lăng hoàn thành xuất sắc, bảo đảm chuẩn mực, nghiêm trang, chu đáo, trọng thị, nghi lễ trang trọng, tuyệt đối an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp, tình cảm sâu sắc trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Cùng với đó, Đảng ủy Đoàn 969 và Bộ Tư lệnh còn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật. Bởi, chỉ có thực hiện tốt nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì thế, Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm điều lệnh, điều lệ của Quân đội, các chỉ thị, quy định về xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật. Duy trì nghiêm và nâng cao chất lượng thực hiện nền nếp chế độ sinh hoạt, công tác, giao ban ngày, tuần, thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực chuyên môn,… đảm bảo quân số và báo cáo đúng quy định. Kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị; giữ vững kết quả nhiều năm liên tục Đơn vị không để xảy ra vi phạm kỷ luật và mất an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mô hình ba mẫu mực về “Tư duy suy nghĩ, lời nói phát ngôn, hành động việc làm”; phong cách làm việc “Nghiêm cách, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác”; “Đúng, đều, mạnh, đẹp, trang nghiêm”; phong trào “Thanh niên xung kích vào thực hiện điều lệnh và nghi lễ”. Đồng thời, tích cực cải tạo, củng cố hệ thống pa nô, bảng, biển, khẩu hiệu, cây cảnh,... bảo đảm đồng bộ, thống nhất, có môi trường, nếp sống văn hóa kiểu mẫu, góp phần xây dựng đơn vị “chính quy, xanh, sạch, đẹp”, tạo sức mạnh tổng hợp để Đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Vinh dự được thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt và trên cơ sở phát huy truyền thống “Trung hiếu vẹn toàn, đoàn kết hiệp đồng, tự lực, tự cường, chủ động sáng tạo”, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của Công trình Lăng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, lan tỏa phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới - “Bộ đội Cụ Hồ” bên Lăng Bác.

Đại tá ĐINH QUỖC HÙNG, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh